14:2, 4, 9

Iyo uhaye Yehova ibyiza kuruta ibindi biramushimisha kandi bikakugirira akamaro

KUGIRANA UBUCUTI NA YEHOVA

  1. Uba uhaye Yehova ibitambo by’ishimwe

  2. Yehova arakubabarira, akakwemera kandi akakubera inshuti

  3. Ugira ibyishimo kuko ukurikiza amategeko ya Yehova kandi bigatuma urushaho kumushimisha

Ni iki nakora ngo mpe Yehova ibyiza kuruta ibindi?