13:12, 48; 14:1, 21, 22

Nubwo Barinaba na Pawulo bahuye n’ibitotezo bikaze, bakoze uko bashoboye bafasha abantu bicisha bugufi kugira ngo babe Abakristo

  • Babwirije abantu bakomokaga ahantu hatandukanye

  • Bashishikarije abigishwa bashya “kuguma mu kwizera”