Soma ibirimo

Jya kuri meni ya kabiri

Reba urutonde rw'ibirimo

Abahamya ba Yehova

Ikinyarwanda

Agatabo k’Iteraniro ry’Umurimo n’Imibereho ya Gikristo  |  Nyakanga 2016

Uburyo bw’icyitegererezo

Uburyo bw’icyitegererezo

UMUNARA W’UMURINZI

Ikibazo: Ese niba Bibiliya ituruka ku Mana, ntiyagombye gutsinda ibitero byose byayigabweho?

Umurongo w’Ibyanditswe: Yes 40:8

Icyo wavuga: Izi ngingo zivuga ibintu bishishikaje, bigaragaza uko abantu barwanyije Bibiliya ariko bigafata ubusa.

UMUNARA W’UMURINZI (inyuma ku gifubiko)

Ikibazo: Nifuza kumenya icyo utekereza kuri iki kibazo. [Soma ikibazo cya mbere kiri ku ipaji ya 16.] Abantu bamwe bavuga ko idini ryazanywe n’abantu. Abandi bo bumva ko Imana ikoresha idini kugira ngo ifashe abantu kuyisenga. Wowe se ubibona ute?

Umurongo w’Ibyanditswe: Yk 1:27

Icyo wavuga: Iyi ngingo isobanura ibindi bintu Bibiliya ivuga kuri icyo kibazo. Nzagaruka tubiganireho.

UBUTUMWA BWIZA BUTURUKA KU MANA

Ikibazo: Ibyo abantu basoma mu binyamakuru, bimeze nk’ibyahanuwe muri Bibiliya. None se muri ibi bintu byahanuwe ni ibihe wiboneye cyangwa wumvise?

Umurongo w’Ibyanditswe: 2Tm 3:1-5

Icyo wavuga: Aka gatabo gasobanura impamvu iyo mimerere iriho muri iki gihe ari ubutumwa bwiza ku bantu bakunda Imana. [Vuga muri make ibikubiye mu isomo rya 1, ikibazo cya 2.]

ANDIKA UBUNDI BURYO WAKORESHA

Ifashishe urugero rwatanzwe mu ngingo yabanjirije iyi kugira ngo utegure uburyo bwawe bwo gutanga ibitabo.