Umwami Senakeribu wa Ashuri yohereje Rabushake i Yerusalemu, gusaba abari batuye uwo mugi kwishyira mu maboko ye. Abashuri bakoresheje uburyo butandukanye kugira ngo bace intege Abayahudi, batsindwe batarwanye.

  • Kudatabarwa n’ibindi bihugu. Egiputa nta cyo izakumarira.​—Ye 36:6

  • Kubatera gushidikanya. Yehova ntazabarwanirira kuko yabanze.​—Ye 36:7, 10

  • Kubatera ubwoba. Ntimuzatsinda ingabo z’Abashuri kuko zikomeye.​—Ye 36:8, 9

  • Kubashuka. Kwishyira mu maboko y’Abashuri bizatuma mugira ubuzima bwiza.​—Ye 36:16, 17

Hezekiya yagaragaje ko yizeraga Yehova cyane

37:1, 2, 14-20, 36

  • Yakoze ibyo yari ashoboye byose kugira ngo yitegure urugamba

  • Yasenze Yehova amusaba kubatabara, asaba n’abaturage kubigenza batyo

  • Ukwizera kwe kwatumye Yehova amugororera, maze yohereza umumarayika yica abasirikare b’Abashuri 185.000 mu ijoro rimwe