Soma ibirimo

Jya kuri meni ya kabiri

Reba urutonde rw'ibirimo

Abahamya ba Yehova

Ikinyarwanda

Agatabo k’Iteraniro ry’Umurimo n’Imibereho ya Gikristo  |  Mutarama 2016

Uburyo bw’icyitegererezo

Uburyo bw’icyitegererezo

UMUNARA W’UMURINZI

Ikibazo: Ese utekereza ko isi yarushaho kuba nziza buri wese aramutse yubahirije iri hame?

Umurongo w’Ibyanditswe: Heb 13:18

Icyo wavuga: Bibiliya idutera inkunga yo kuba inyangamugayo muri byose. Bityo rero, kuba inyangamugayo birakenewe mu mibereho yacu yose. Icyo ni cyo iyi gazeti y’Umunara w’Umurinzi yibandaho.

UMUNARA W’UMURINZI (ku gifubiko)

Ikibazo: Nifuzaga kumenya icyo mutekereza kuri iki kibazo. [Soma ikibazo cya mbere.] Hari abantu batekereza ko iyo umuntu apfuye hari ahandi aba agiye, mu gihe hari abandi batekereza ko iyo umuntu apfuye biba birangiye. Wowe se ubibona ute?

Umurongo w’Ibyanditswe: Umb 9:5

Icyo wavuga: Iyi gazeti isobanura neza icyo Bibiliya ivuga kuri iyo ngingo. Ese wakwishimira kuyisoma, tukazayiganiraho ikindi gihe?

UBUTUMWA BWIZA BUTURUKA KU MANA

Icyo wavuga: Nari mbasuye ngira ngo mbereke uko twigisha abantu Bibiliya ku buntu. Aka gatabo kakwereka uko wakoresha Bibiliya yawe ukabona ibisubizo by’ibibazo abantu bakunda kwibaza.

Ikibazo: Ese wigeze usoma Bibiliya? Reka nkwereke ukuntu kwiga Bibiliya twifashishije aka gatabo byoroshye. [Musuzume ikibazo cya 1 kiri mu isomo rya 2.]

Umurongo w’Ibyanditswe: Ibh 4:11

ANDIKA UBUNDI BURYO WAKORESHA

Ifashishe urugero rwatanzwe mu ngingo yabanjirije iyi kugira ngo utegure uburyo bwawe bwo gutanga ibitabo.