5:38-42

  • Iyo dupfushije umuntu tukagira agahinda, ntibiba bigaragaza ko tutizera umuzuko (It 23:2)

  • Gutekereza ku nkuru zo muri Bibiliya zivuga iby’umuzuko bituma turushaho kwizera ko abapfuye bazazuka

Ni nde wifuza kuzabona mu gihe cy’umuzuko?

Utekereza ko bizaba bimeze bite numubona?