REBA

32:9-14

  • Yeremiya yubahirije amabwiriza arebana no kugura umurima.

33:10, 11

  • Yehova yerekanye ineza ye igihe yasezeranyaga abajyanywe mu bunyage bihannye ko azabababarira kandi bakagaruka muri Isirayeli.

Yehova yakugaragarije ineza ate?