11:16-26

Ibice bitandukanye bigize igiti cy’umwelayo w’ikigereranyo bisobanura iki?

  • Igiti: Isohozwa ry’umugambi w’Imana urebana n’isezerano yagiranye na Aburahamu

  • Umubyimba: Ugereranya Yesu, we gice k’ibanze cy’urubyaro rwa Aburahamu

  • Amashami: Umubare wuzuye w’igice cya kabiri cy’abagize urubyaro rwa Aburahamu

  • Amashami ‘yahwanyuwe’: Abayahudi kavukire banze Yesu

  • Amashami ‘yateweho’: Abakristo basutsweho umwuka bavuye mu mahanga

Nk’uko byahanuwe, abagize urubyaro rwa Aburahamu, ni ukuvuga Yesu n’abantu 144.000, bazahesha imigisha “amahanga yose.”—Rm 11:12; It 22:18

Kuba Yehova yarashohoje umugambi ufitanye isano n’urubyaro rwa Aburahamu, bikwigisha iki kuri Yehova?