Nehemiya yarwaniye ishyaka ugusenga k’ukuri

13:4-9, 15-21, 23-27

  • Umutambyi mukuru Eliyashibu yemeye kuyoborwa n’imitekerereze ya Tobiya utarizeraga Yehova kandi warwanyaga ugusenga k’ukuri.

  • Eliyashibu yahaye Tobiya ahantu ho kuba mu cyumba cyo kuriramo cy’urusengero.

  • Nehemiya yajugunye hanze ibikoresho byose bya Tobiya asukura icyumba, nuko ategeka ko bongera gukoreramo ibyo cyari cyaragenewe.

  • Nehemiya yakomeje gukuraho ibikorwa byose byanduye muri Yerusalemu.