IMPAMVU ARI IBY’INGENZI: Amateraniro aduha uburyo bwo ‘kuririmbira Yehova’ no ‘kumusingiza’ (Zab 149:1). Iyo turi mu materaniro twigishwa gukora ibyo Yehova ashaka (Zab 143:10). Iyo abantu bashimishijwe n’abo twigisha Bibiliya batangiye kuza mu materaniro, akenshi bituma barushaho kugira amajyambere.

UKO TWABIGENZA:

  • Jya umutumira vuba uko bishoboka. Si ngombwa ko utegereza igihe icyigisho kizaba kimaze guhama.—Ibyah 22:17

  • Jya usobanurira umuntu ushimishijwe uko amateraniro azaba ameze n’ibizigwa mu materaniro y’ubutaha. Dore ibyo wakwifashisha utumira umuntu: urupapuro rutumirira abantu kuza mu materaniro, videwo ifite umutwe uvuga ngo Mu Nzu y’Ubwami hakorerwa iki?, n’isomo rya 5 n’irya 7 yo mu gatabo Abakora ibyo Yehova ashaka

  • Jya umufasha: mu gihe akeneye kugera aho amateraniro abera cyangwa gutoranya imyenda ikwiriye yo kujyana mu materaniro, jya ubimufashamo. Byaba byiza mwicaranye, mukarebera mu gitabo kimwe, kandi ukamwereka abandi