1. Kuki Imana yatoranyije Abisirayeli ba kera ikabagira ishyanga ryihariye?

Imana yatoranyije abakomotse ku mukurambere Aburahamu ibagira ishyanga kandi ibaha amategeko bagenderaho. Imana yise iryo shyanga “Isirayeli,” iriha Ijambo ryayo, kandi iryo shyanga ni ryo ryasengaga Imana mu buryo yemera (Zaburi 147:19, 20). Amahanga yose yari kuzabona umugisha binyuze kuri Isirayeli.​—Soma mu Ntangiriro 22:18.

Imana yatoranyije Abisirayeli kugira ngo bayibere abahamya. Amateka yabo ya kera agaragaza uburyo iyo bumviraga amategeko yayo byabagiriraga akamaro (Gutegeka kwa Kabiri 4:6). Bityo, andi mahanga yari kuzamenya Imana y’ukuri biturutse ku Bisirayeli.​—Soma muri Yesaya 43:10, 12.

2. Kuki Imana ifite abantu bayikorera mu buryo yemera muri iki gihe?

Nyuma y’igihe, Yehova yanze ishyanga ry’Abisirayeli, arisimbuza itorero rya gikristo (Matayo 21:43; 23:37, 38). Muri iki gihe, Abakristo b’ukuri ni bo Yehova yasimbuje Abisirayeli, bahinduka abahamya be.​—Soma mu Byakozwe 15:14, 17.

Yesu yigishije abigishwa be gukorera hamwe ngo babwirize kandi bahindure abigishwa abantu bo mu mahanga yose (Matayo 10:7, 11; 24:14; 28:19, 20). Uwo murimo ubu ugeze ku ndunduro muri iyi minsi y’imperuka y’isi. Ni ubwa mbere Yehova akoranyiriza hamwe abantu babarirwa muri za miriyoni bo mu mahanga yose, kugira ngo bamusenge mu buryo yemera (Ibyahishuwe 7:9, 10). Kuba Abakristo b’ukuri bari mu itorero, bituma baterana inkunga kandi bagafashanya. Mu materaniro bagira ku isi hose, bahabwa inyigisho zisa zishingiye kuri Bibiliya.​—Soma mu Baheburayo 10:24, 25.

 3. Itorero ry’Abahamya ba Yehova bo muri iki gihe ryatangiye ryari?

Abahamya ba Yehova bo muri iki gihe batangiye ahagana mu myaka ya 1870. Itsinda ry’abantu bake bigiraga hamwe Bibiliya ryatangiye gusobanukirwa inyigisho z’ukuri zari zimaze igihe kirekire zarapfukiranywe. Kubera ko bamenye ko Yesu yahaye abagize itorero rya gikristo itegeko ryo kubwiriza, na bo batangiye gahunda yo kubwiriza iby’Ubwami ku isi hose. Mu mwaka wa 1931, ni bwo batangiye kwitwa Abahamya ba Yehova.​—Soma mu Byakozwe 1:8; 2:1, 4; 5:42.

4. Muri iki gihe umurimo wo kubwiriza ukorwa n’Abahamya ba Yehova uyoborwa ute?

Mu kinyejana cya mbere, amatorero y’Abakristo bo mu bihugu bitandukanye yose yayoborwaga n’inteko nyobozi. Iyo nteko nyobozi na yo yayoborwaga na Yesu, Umutware w’itorero (Ibyakozwe 16:4, 5). Muri iki gihe na bwo, Abahamya ba Yehova bahabwa ubuyobozi n’Inteko Nyobozi igizwe n’abasaza b’inararibonye. Igenzura ibiro by’amashami by’Abahamya ba Yehova bihindura ibitabo by’imfashanyigisho za Bibiliya mu ndimi zisaga 600, bikabicapa kandi bikabikwirakwiza. Iyo Nteko Nyobozi igeza ku matorero asaga 100.000 inyigisho zishingiye kuri Bibiliya, kandi igatanga amabwiriza ayo matorero agenderaho. Muri buri torero habamo abagabo bashoboye bitwa abasaza b’itorero cyangwa abagenzuzi. Abo bagabo bita ku mukumbi w’Imana mu buryo bwuje urukundo.​—Soma muri 1 Petero 5:2, 3.

Abahamya ba Yehova bafite gahunda inoze yo kubwiriza ubutumwa bwiza no guhindura abantu abigishwa. Kimwe n’intumwa, tubwiriza ku nzu n’inzu (Ibyakozwe 20:20). Nanone twigisha Bibiliya abantu b’imitima itaryarya bakunda ukuri. Ariko kandi, ibyo ntibivuga ko Abahamya ba Yehova ari nk’ishyirahamwe. Turi umuryango wunze ubumwe kandi dufite Data udukunda. Turi umuryango ugizwe n’abavandimwe bitanaho (2 Abatesalonike 1:3). Kubera ko Abahamya ba Yehova bunze ubumwe bagamije gushimisha Imana no gufasha abandi, bagize umuryango mpuzamahanga w’abantu bishimye.​—Soma muri Zaburi 33:12; Ibyakozwe 20:35.