1. Kuki gukora ibyiza bigoye (1 Pet 5:8; Rom 12:2; Rom 7:21-25)?

  2. Kubibira umubiri ni iki, kandi se twabyirinda dute (Gal 6:8)?

  3. Ni ba nde dukwiriye ‘gukorera ibyiza’ (Gal 6:10)?

  4. Twabibira umwuka dute (Gal 6:8)?

  5. Ni iki tuzasarura nitutarambirwa (Gal 6:9)?