Soma ibirimo

Jya kuri meni ya kabiri

Reba urutonde rw'ibirimo

Abahamya ba Yehova

Ikinyarwanda

Amasomo wavana muri Bibiliya

Umutwe wa 9

Umutwe wa 9

Uyu mutwe utwigisha ibyerekeye abakiri bato, abahanuzi n’abami bizeraga Yehova. Agakobwa k’Akisirayelikazi kari muri Siriya, kizeraga ko umuhanuzi wa Yehova yashoboraga gukiza Namani. Umuhanuzi Elisa yizeraga ko Yehova yari kumurinda ingabo z’abanzi. Umutambyi Mukuru Yehoyada yarinze Yehowashi wari ukiri muto kugira ngo nyirakuru Ataliya atamwica, nubwo byashoboraga gutuma yicwa. Umwami Hezekiya ntiyakuwe umutima n’iterabwoba ry’Abashuri kuko yiringiraga ko Yehova yari gukiza Yerusalemu. Umwami Yosiya yaciye ibikorwa byo gusenga ibigirwamana mu gihugu, asana urusengero kandi afasha abantu kongera gusenga Yehova.