Soma ibirimo

Jya kuri meni ya kabiri

Reba urutonde rw'ibirimo

Abahamya ba Yehova

Ikinyarwanda

Ushobora Kuba Incuti y’Imana!

 ISOMO RYA 12

Bigenda bite iyo umuntu apfuye?

Bigenda bite iyo umuntu apfuye?

Urupfu ni ikinyuranye n’ubuzima. Gupfa ni nko gusinzira ibitotsi byinshi cyane (Yohana 11:11-14). Abapfuye ntibashobora kumva, kubona, kuvuga cyangwa kugira icyo batekereza (Umubwiriza 9:5, 10). Idini ry’ikinyoma ryigisha ko abapfuye bajya ahantu h’imyuka kubana n’abakurambere babo. Ibyo si byo Bibiliya yigisha.

Abapfuye nta cyo bashobora kutumarira, kandi nta n’icyo bashobora kudutwara. Abantu bakunze gukora imihango no gutanga amaturo bizera ko biri bushimishe abapfuye. Ibyo ntibishimisha Imana bitewe n’uko biba bishingiye kuri bimwe mu binyoma bya Satani. Nta n’ubwo kandi bishobora gushimisha abapfuye kubera ko nta buzima baba bafite. Ntitugomba gutinya cyangwa gusenga abapfuye. Imana yonyine ni yo tugomba gusenga.​—Matayo 4:10.

Abapfuye bazongera kubaho. Yehova azakangura abari barapfuye, babe ku isi izahinduka paradizo. Icyo gihe turacyagitegereje (Yohana 5:28, 29; Ibyakozwe 24:15). Imana ishobora gukangura abapfuye, nk’uko nawe ushobora gukangura umuntu usinziriye.​—Mariko 5:22, 23, 41, 42.

Igitekerezo cy’uko tudapfa ni ikinyoma cyakwirakwijwe na Satani Diyabule. Satani n’abadayimoni be batuma abantu batekereza ko imyuka y’abapfuye ikomeza kubaho kandi ko iteza abantu indwara n’ibindi bibazo. Satani ashuka abantu, rimwe na rimwe akabikora binyuriye mu nzozi no mu iyerekwa. Yehova aciraho iteka abagerageza kuvugana n’abapfuye.​—Gutegeka 18:10-12

IBINDI WAMENYA

UBUTUMWA BWIZA BUTURUKA KU MANA

Ese dushobora kuzongera kubona abacu bapfuye?

Bitugendekera bite iyo dupfuye? Ese tuzongera kubona abacu dukunda bapfuye?

IBIBAZO BISHINGIYE KURI BIBILIYA

Ese ikuzimu ni ahantu ho kubabarizwa iteka?

Ese abantu babi bahanirwa mu muriro w’iteka? Soma igisubizo mu Byanditswe.

IBIBAZO BISHINGIYE KURI BIBILIYA

Kuki abantu bapfa?

Igisubizo Bibiliya itanga kuri icyo kibazo, kiraduhumuriza kandi kikaduha ibyiringiro.