Soma ibirimo

Jya kuri meni ya kabiri

Reba urutonde rw'ibirimo

Abahamya ba Yehova

Ikinyarwanda

Ni ba nde bakora ibyo Yehova ashaka muri iki gihe?

 ISOMO RYA 27

Uko twakoresha neza ububiko bw’ibitabo bwo mu Nzu y’Ubwami

Uko twakoresha neza ububiko bw’ibitabo bwo mu Nzu y’Ubwami

Isirayeli

Tchèque (Rép.)

Bénin

Caïmans

Ese wifuza gukora ubushakashatsi kugira ngo urusheho gusobanukirwa Bibiliya? Ese urashaka kumenya neza umurongo runaka w’Ibyanditswe cyangwa kumenya umuntu runaka, ahantu runaka cyangwa ikindi kintu kivugwa muri Bibiliya? Ushobora no kuba wibaza niba Ijambo ry’Imana rishobora kugufasha gukemura ibibazo ufite. Birakwiriye rero ko usura ububiko bw’ibitabo bwo mu Nzu y’Ubwami.

Ubwo bubiko bubamo ibikoresho byiza by’ubushakashatsi. Ibitabo byose by’imfashanyigisho za Bibiliya Abahamya ba Yehova banditse biri mu rurimi wumva, ushobora kuba utabifite. Icyakora, muri ubwo bubiko bwo mu Nzu y’Ubwami, ibyinshi mu bitabo biherutse gusohoka birahari. Bushobora no kuba burimo ubuhinduzi butandukanye bwa Bibiliya, inkoranyamagambo nziza hamwe n’ibindi bitabo. Wemerewe kujya muri ubwo bubiko bw’ibitabo mbere y’uko amateraniro atangira, na nyuma y’amateraniro. Iyo harimo orudinateri, uba ushobora gusangamo porogaramu ibamo ibitabo byacu (Watchtower Library). Iyo porogaramu irimo ibitabo byinshi cyane kandi kuyikoreramo ubushakashatsi biroroshye, kuko wandikamo ingingo ushaka, ijambo cyangwa umurongo w’Ibyanditswe.

Ubwo bubiko bufasha abatanga ibiganiro mu Iteraniro ry’Umurimo n’Imibereho ya Gikristo. Ushobora gutegura ikiganiro wahawe wifashishije ububiko bw’ibitabo bwo mu Nzu y’Ubwami. Umugenzuzi w’iryo teraniro ni na we ushinzwe ubwo bubiko. Agenzura niba ibitabo biherutse gusohoka birimo kandi akareba ko bipanze neza. Uwo mugenzuzi cyangwa ukwigisha Bibiliya, bashobora kukwereka uko washaka ibyo ukeneye. Icyakora gusohokana ibitabo byo muri ubwo bubiko ntibyemewe. Nanone kandi, birakwiriye ko dufata neza ibyo bitabo kandi ntitubyandikemo.

Bibiliya isobanura ko kugira ngo ‘tumenye Imana,’ tugomba gushyiraho imihati “nk’ushaka ubutunzi buhishwe” (Imigani 2:1-5). Ububiko bw’ibitabo bwo mu Nzu y’Ubwami buzabigufashamo.

  • Ni ibihe bikoresho by’ubushakashatsi biba mu bubiko bw’ibitabo bwo mu Nzu y’Ubwami?

  • Ni ba nde bagufasha gukoresha neza ubwo bubiko?