Soma ibirimo

Reba urutonde rw'ibirimo

 ISOMO RYA 9

Twakwitegura dute amateraniro?

Twakwitegura dute amateraniro?

Kamboje

Ukraine

Niba hari Umuhamya wa Yehova ukwigisha Bibiliya, ushobora kuba ubanza gutegura aho mwiga. Byarushaho kuba byiza ugiye utegura na mbere yo kujya mu materaniro y’itorero. Ushyizeho gahunda ihoraho yo gutegura, wagera kuri byinshi.

Shaka igihe n’aho gutegurira. Ni ryari ubwenge bwawe buba buri hamwe? Ese ni kare mu gitondo mbere y’uko utangira umunsi wawe w’akazi, cyangwa ni nijoro abana bamaze kuryama? Nubwo atari ngombwa ko umara igihe kirekire utegura, ukwiriye kubigenera igihe, kandi ukirinda ko hagira ikikubuza gutegura. Jya ahantu hatuje, wirinde ibintu byose bishobora kukurangaza, wenda ufunge radiyo, televiziyo na telefoni. Kubanza gusenga bizagufasha kwirengagiza imihihibikano y’uwo munsi, maze werekeze ibitekerezo byawe ku Ijambo ry’Imana.​—Abafilipi 4:6, 7.

Tegura uca uturongo, witegure no kuzatanga ibitekerezo. Banza umenye igitekerezo rusange kiri mu ngingo utegura. Tekereza ku mutwe w’ingingo cyangwa w’igice, urebe aho udutwe duto duhuriye n’umutwe mukuru, usuzume imirongo y’Ibyanditswe yatanzwe hamwe n’ibibazo by’isubiramo bitsindagiriza ibitekerezo by’ingenzi. Noneho soma buri paragarafu ushakemo n’ibisubizo by’ibibazo byatanzwe. Rambura Bibiliya usome imirongo yatanzwe, kandi ugerageze kumva aho ihuriye n’ibitekerezo biri muri paragarafu (Ibyakozwe 17:11). Iyo umaze kubona igisubizo cy’ikibazo, ugicaho umurongo cyangwa ugashyira akamenyetso ku magambo cyangwa interuro z’ingenzi ziri muri iyo paragarafu, kugira ngo bizakwibutse igisubizo. Noneho nugera mu materaniro, ushobora kuzazamura ukuboko ugatanga igisubizo kigufi mu magambo yawe.

Nujya utegura ibiri bwigwe mu materaniro yose aba buri cyumweru, uzaba wongera ibitekerezo bishya ku bumenyi bwo muri Bibiliya usanzwe ufite.​—Matayo 13:51, 52.

  • Ni iyihe gahunda wakwishyiriraho yagufasha gutegura amateraniro?

  • Wakwitegura ute kugira ngo uzatange igitekerezo mu materaniro?