“Umwuka we umuvamo, agasubira mu butaka bwe; uwo munsi ibitekerezo bye birashira.”

Zaburi 146:4

“Abazima bazi ko bazapfa, ariko abapfuye bo nta cyo bakizi, kandi nta bihembo bongera guhabwa . . . Ibyo ukuboko kwawe gushobora gukora byose ubikorane imbaraga zawe zose, kuko mu mva aho ujya nta mirimo cyangwa imigambi cyangwa ubumenyi cyangwa ubwenge bihaba.”

Umubwiriza 9:5, 10

“[Yesu] arababwira ati ‘incuti yacu Lazaro arasinziriye, ariko ngiyeyo kumukangura.’ Icyakora Yesu yababwiraga ko yapfuye. Ariko bo bibwiraga ko yavugaga ibyo gusinzira bisanzwe. Noneho Yesu ababwira yeruye ati ‘Lazaro yarapfuye.’”

Yohana 11:11, 13, 14