UKO WABONA IMIRONGO Y’IBYANDITSWE MURI BIBILIYA

Bibiliya igizwe n’ibitabo bito 66. Igizwe n’ibice bibiri: Ibyanditswe by’igiheburayo n’icyarameyi (“Isezerano rya Kera”) n’Ibyanditswe by’ikigiriki bya gikristo (“Isezerano Rishya”). Buri gitabo cya Bibiliya na cyo kigabanyijemo ibice n’imirongo. Iyo hatanzwe umurongo w’Ibyanditswe, umubare wa mbere ukurikira izina ry’igitabo uba ari igice, naho umubare ukurikiraho ukaba ari umurongo. Urugero, Intangiriro 1:1 bisobanura ko ari igitabo cy’Intangiriro igice cya 1, umurongo wa 1.