Soma ibirimo

Reba urutonde rw'ibirimo

 IKIBAZO CYA 15

Wakora iki kugira ngo ubone ibyishimo?

Wakora iki kugira ngo ubone ibyishimo?

“Ibyiza ni ukugaburirwa isahane y’imboga mu rukundo kuruta kugaburirwa ikimasa cy’umushishe mu rwango.”

Imigani 15:17

“Ni jye ukwigisha ibikugirira umumaro, nkakunyuza mu nzira ukwiriye kunyuramo.”

Yesaya 48:17

“Hahirwa abazi ko bakeneye ibintu byo mu buryo bw’umwuka, kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo.”

Matayo 5:3

“Ujye ukunda mugenzi wawe nk’uko wikunda.”

Matayo 22:39

“Ibyo mushaka ko abantu babagirira, mube ari byo mubagirira namwe.”

Luka 6:31

“Hahirwa abumva ijambo ry’Imana bakarikomeza!”

Luka 11:28

 “Niyo umuntu yagira ibintu byinshi ate, ubuzima bwe ntibuva mu bintu atunze.”

Luka 12:15

“Niba dufite ibyokurya, imyambaro n’aho kuba, tuzanyurwa n’ibyo.”

1 Timoteyo 6:8

“Gutanga bihesha ibyishimo kuruta guhabwa.”

Ibyakozwe 20:35