REBA
Umwandiko
Ifoto

IGIHE

AHANTU

IBYABAYE

MATAYO

MARIKO

LUKA

YOHANA

14 Nisani

Yerusalemu

Yesu avuga ko Yuda azamugambanira maze akamusohora

26:21-25

14:18-21

22:21-23

13:21-30

Atangiza Ifunguro ry’Umwami rya Nimugoroba (1Kr 11:23-25)

26:26-29

14:22-25

22:19, 20, 24-30

 

Ahanura ko Petero yari kumwihakana n’intumwa zigatatana

26:31-35

14:27-31

22:31-38

13:31-38

Abasezeranya umufasha; umuzabibu w’ukuri; itegeko ry’urukundo; isengesho rya nyuma n’intumwa

     

14:1–17:26

Getsemani

Agira agahinda kenshi mu busitani; Yesu agambanirwa kandi agafatwa

26:30, 36-56

14:26, 32-52

22:39-53

18:1-12

Yerusalemu

Aburanishwa na Ana; Kayafa n’Urukiko rw’Ikirenga rwa Kiyahudi; Petero amwihakana

26:57–27:1

14:53–15:1

22:54-71

18:13-27

Yuda wamugambaniye yimanika (Ibk 1:18,19)

27:3-10

     

Ajyanwa imbere ya Pilato, hanyuma kwa Herode; agarurwa kwa Pilato

27:2, 11-14

15:1-5

23:1-12

18:28-38

Pilato ashaka kumurekura, Abayahudi basaba Baraba; akatirwa urwo gupfa

27:15-30

15:6-19

23:13-25

18:39–19:16

(ah. saa cyenda, kuwa gatanu)

Gologota

Apfira ku giti cy’umubabaro

27:31-56

15:20-41

23:26-49

19:16-30

Yerusalemu

Umurambo we uvanwa ku giti, ugahambwa

27:57-61

15:42-47

23:50-56

19:31-42

15 Nisani

Yerusalemu

Abatambyi n’Abafarisayo barindisha imva, bayishyiraho ikimenyetso

27:62-66

     

16 Nisani

Yerusalemu no mu nkengero zayo; Emawusi

Yesu azurwa; abonekera intumwa ze incuro eshanu

28:1-15

16:1-8

24:1-49

20:1-25

Nyuma ya 16 Nisani

Yerusalemu; Galilaya

Yesu Kristo akomeza kubonekera abigishwa be (1Kr 15:5-7; Ibk 1:3-8); atanga amabwiriza n’inshingano yo guhindura abigishwa

28:16-20

   

20:26–21:25

25 Iyari

Umusozi w’Imyelayo, hafi y’i Betaniya

Yesu ajyanwa mu ijuru nyuma y’iminsi 40 azutse (Ibk 1:9-12)

   

24:50-53