REBA
Umwandiko
Ifoto

8 Nisani (Isabato)

IZUBA RIRENZE (Umunsi wa kiyahudi utangira kandi ukarangira izuba rirenze)

 • Agera i Betaniya habura iminsi itandatu ngo Pasika ibe

IZUBA RIRASHE

IZUBA RIRENZE

 9 Nisani

IZUBA RIRENZE

 • Asangira na Simoni w’umubembe

 • Mariya asiga Yesu amavuta y’agati kitwa narada

 • Abayahudi basura Yesu na Lazaro

IZUBA RIRASHE

 • Yinjira muri Yerusalemu ashagawe

 • Yigishiriza mu rusengero

IZUBA RIRENZE

10 Nisani

IZUBA RIRENZE

 • Arara i Betaniya

IZUBA RIRASHE

 • Ajya i Yerusalemu mu cya kare

 • Yeza urusengero

 • Yehova avugira mu ijuru

IZUBA RIRENZE

11 Nisani

IZUBA RIRENZE

IZUBA RIRASHE

 • Mu rusengero, yigishiriza mu migani

 • Yamagana Abafarisayo

 • Abona umupfakazi atura

 • Ku Musozi w’Imyelayo, ahanura irimbuka rya Yerusalemu, kandi agatanga ibimenyetso byari kuzaranga ukuhaba kwe

IZUBA RIRENZE