REBA

Uko ibivugwa mu Mavanjiri ane bikurikirana hakurikijwe igihe byabereye

Imbonerahamwe zikurikira zifite amakarita bijyanye agaragaza ingendo Yesu yakoze n’aho yagiye abwiriza. Utwambi turi ku makarita ntitugaragaza inzira nyayo Yesu yaciyemo, ahubwo tugaragaza icyerekezo. Akamenyesto “ah.” gasobanura “ahagana.”

Kugeza ku murimo wa Yesu

IGIHE

AHANTU

IBYABAYE

MATAYO

MARIKO

LUKA

YOHANA

3 M.Y.

Yerusalemu, mu rusengero

Marayika Gaburiyeli ahanurira Zekariya ivuka rya Yohana Umubatiza

   

1:5-25

 

ah. 2 M.Y.

Nazareti; Yudaya

Marayika Gaburiyeli ahanurira Mariya ko azabyara Yesu; ajya gusura Elizabeti

   

1:26-56

 

2 M.Y.

Imisozi y’i Yudaya

Yohana Umubatiza avuka akanitwa izina; Zekariya ahanura; Yohana mu butayu

   

1:57-80

 

2 M.Y., ah. 1 Ukw.

Betelehemu

Ivuka rya Yesu “Jambo aba umubiri”

1:1-25

 

2:1-7

1:1-5, 9-14

Hafi y’i Betelehemu, Betelehemu

Umumarayika atangariza abashumba ubutumwa bwiza; abamarayika basingiza Imana; abashumba basura uruhinja

   

2:8-20

 

Betelehemu; Yerusalemu

Yesu akebwa (ku munsi wa 8); ababyeyi be bamujyana mu rusengero (nyuma y’iminsi 40)

   

2:21-38

 

1 M.Y. cg 1 N.Y.

Yerusalemu; Betelehemu; Egiputa; Nazareti

Asurwa n’abaragurisha inyenyeri; umuryango we uhungira muri Egiputa; Herode yica abana; umuryango we uva muri Egiputa ugatura i Nazareti

2:1-23

 

2:39, 40

 

12, Pasika

Yerusalemu

Yesu afite imyaka cumi n’ibiri ajya mu rusengero akabaza ibibazo abigisha

   

2:41-50

 
 

Nazareti

Asubira i Nazareti; agakomeza kugandukira ababyeyi; yiga ububaji; Mariya arera abandi bahungu bane, n’abakobwa (Mt 13:55, 56; Mr 6:3)

   

2:51, 52

 

29, ku muhindo

Ubutayu, Uruzi rwa Yorodani

Yohana Umubatiza atangira umurimo we

3:1-12

1:1-8

3:1-18

1:6-8, 15-28