Soma ibirimo

Jya kuri meni ya kabiri

Reba urutonde rw'ibirimo

Abahamya ba Yehova

Ikinyarwanda

Bibiliya kuri interineti | BIBILIYA-UBUHINDUZI BW'ISI NSHYA

Yosuwa 6:1-27

6  Yeriko yari ikinze, idanangiye, bitewe n’Abisirayeli, ku buryo nta wasohokaga cyangwa ngo yinjire.+  Yehova abwira Yosuwa ati “dore nkugabije Yeriko n’umwami wayo n’abagabo baho b’intwari kandi b’abanyambaraga.+  Abagabo bambariye urugamba mwese muzazenguruke umugi, muwuzenguruke incuro imwe. Muzabigenze mutyo mu minsi itandatu.  Abatambyi barindwi bazagende imbere y’Isanduku bafite amahembe y’intama arindwi, ku munsi wa karindwi muzenguruke uwo mugi incuro ndwi, kandi abatambyi bazavuze amahembe.+  Nibavuza ihembe ry’intama maze mukumva ijwi ry’ihembe, ingabo zose zizavugirize icyarimwe urwamo rw’intambara;+ inkuta z’umugi zizahita ziriduka.+ Ingabo zizahite zitera, buri wese aromboreje imbere ye.”  Yosuwa mwene Nuni ahamagara abatambyi+ arababwira ati “nimuheke isanduku y’isezerano,+ abatambyi barindwi bafate amahembe arindwi y’intama bagende imbere y’isanduku+ ya Yehova.”  Abwira ingabo ati “nimugende muzenguruke umugi, ingabo zambariye urugamba+ zigende imbere y’isanduku ya Yehova.”  Nuko bigenda nk’uko Yosuwa yabitegetse. Abatambyi barindwi bafite amahembe arindwi y’intama banyura imbere ya Yehova, bagenda bavuza amahembe bakurikiwe n’isanduku y’isezerano rya Yehova.  Ingabo zambariye urugamba zagendaga imbere y’abatambyi bavuzaga amahembe, izindi ngabo zikagenda zikurikiye+ Isanduku n’abatambyi bakomezaga kuvuza amahembe. 10  Yosuwa yari yategetse ingabo+ ati “ntimuzavuze urwamo cyangwa ngo ijwi ryanyu ryumvikane, cyangwa ngo hagire ijambo risohoka mu kanwa kanyu, kugeza umunsi nzababwirira nti ‘muvuze urwamo!’ Icyo gihe ni bwo muzavuza urwamo.”+ 11  Ategeka ko isanduku ya Yehova izenguruka umugi, bayizengurukana incuro imwe, hanyuma basubira mu nkambi baba ari ho barara. 12  Yosuwa abyuka kare mu gitondo,+ maze abatambyi baheka isanduku+ ya Yehova. 13  Abatambyi barindwi bafite amahembe y’intama arindwi bagenda imbere y’isanduku ya Yehova bavuza amahembe, imbere yabo hari ingabo zambariye urugamba. Izindi ngabo zigenda zikurikiye isanduku ya Yehova n’abatambyi bakomezaga kuvuza amahembe.+ 14  Ku munsi wa kabiri, barongera bazenguruka umugi incuro imwe, basubira mu nkambi. Babigenza batyo mu minsi itandatu.+ 15  Ku munsi wa karindwi, babyuka mu gitondo kare umuseke utambitse, bazenguruka umugi nk’uko bari basanzwe babigenza, bawuzenguruka incuro ndwi. Kuri uwo munsi gusa, ni bwo bazengurutse umugi incuro ndwi.+ 16  Ku ncuro ya karindwi, abatambyi bavuza amahembe, maze Yosuwa abwira ingabo ati “nimuvuze urwamo,+ kuko Yehova abagabije uyu mugi.+ 17  Umugi ugomba kurimburwa;+ wo n’ibiwurimo ni ibya Yehova. Hazarokoka gusa ya ndaya Rahabu+ n’abari kumwe na we mu nzu bose, kuko yahishe intumwa twohereje.+ 18  Ariko mwe muramenye mwirinde ikintu cyose kigomba kurimburwa,+ kugira ngo mutifuza+ ikintu kigomba kurimburwa+ mukagifata, mugatuma inkambi y’Abisirayeli yose irimburwa, mukayikururira ishyano.+ 19  Ifeza yose na zahabu yose n’ibintu bikozwe mu muringa no mu cyuma, ni ibintu byera bya Yehova.+ Bizashyirwe mu mutungo wa Yehova.”+ 20  Nuko bavugije amahembe,+ ingabo zose zivuza urwamo. Ingabo zimaze kumva ijwi ry’ihembe no kuvuza urwamo rw’intambara mu ijwi riranguruye cyane, inkuta zihita ziriduka.+ Hanyuma ingabo zinjira mu mugi buri wese aromboreje imbere ye, zirawufata. 21  Barimbuza inkota ibyari mu mugi byose, abagabo n’abagore, abasore n’abasaza, ibimasa, intama n’indogobe.+ 22  Yosuwa abwira ba bagabo babiri bagiye gutata igihugu ati “nimujye mu nzu ya wa mugore w’indaya, mumusohore we n’abe bose, nk’uko mwabimurahiye.”+ 23  Abasore bari baragiye gutata binjira kwa Rahabu baramusohora, we na se na nyina n’abavandimwe be n’abe bose, basohora abari bafitanye isano na we bose;+ babatuza inyuma y’inkambi y’Abisirayeli. 24  Batwika uwo mugi n’ibyari biwurimo byose.+ Ifeza na zahabu n’ibintu bikozwe mu muringa no mu cyuma, ni byo byonyine byashyizwe mu mutungo wo mu nzu ya Yehova.+ 25  Rahabu wari indaya hamwe n’inzu ya se n’abe bose, Yosuwa yarabarokoye.+ Rahabu atuye muri Isirayeli kugeza n’uyu munsi,+ kubera ko yahishe intumwa Yosuwa yohereje gutata Yeriko.+ 26  Icyo gihe Yosuwa ararahira ati “umuntu uzashaka kubaka uyu mugi wa Yeriko azaba ikivume imbere ya Yehova. Nashyiraho urufatiro rwawo azapfushe imfura ye, niyubaka amarembo yawo azapfushe umuhererezi.”+ 27  Yehova akomeza kubana na Yosuwa,+ aba ikirangirire mu isi yose.+

Ibisobanuro ahagana hasi