Soma ibirimo

Jya kuri meni ya kabiri

Reba urutonde rw'ibirimo

Abahamya ba Yehova

Ikinyarwanda

Bibiliya kuri interineti | BIBILIYA-UBUHINDUZI BW'ISI NSHYA

Yeremiya 20:1-18

20  Nuko Pashuri mwene Imeri,+ wari umutambyi akaba n’umutware mukuru mu nzu ya Yehova,+ akomeza gutega amatwi mu gihe Yeremiya yahanuraga ayo magambo.  Hanyuma Pashuri akubita umuhanuzi Yeremiya+ maze amushyira mu mbago+ zari mu Irembo ryo Haruguru rya Benyamini ryari mu nzu ya Yehova.  Ariko bukeye bwaho, Pashuri avana Yeremiya mu mbago,+ maze Yeremiya aramubwira ati “Yehova ntiyakwise+ Pashuri, ahubwo yakwise Magorimisabibu.*+  Kuko Yehova avuga ati ‘ngiye gutuma wowe ubwawe witera ubwoba ubutere n’abakunzi bawe bose, kandi bazicwa n’inkota y’abanzi babo+ ubireba.+ Ab’i Buyuda bose nzabahana mu maboko y’umwami w’i Babuloni abajyane mu bunyage i Babuloni, abicishe inkota.+  Ibintu byose byahunitswe muri uyu mugi, n’umusaruro wawo wose n’ibintu byawo byose by’agaciro n’ubutunzi bwose bw’abami b’u Buyuda, ngiye kubitanga mu maboko y’abanzi babo.+ Bazabisahura, babifate babijyane i Babuloni.+  Nawe Pashuri hamwe n’abo mu nzu yawe bose, muzajyanwa mu bunyage;+ uzagera i Babuloni ugweyo, kandi ni ho uzahambanwa n’abakunzi bawe bose+ kuko wabahanuriye ibinyoma.’”+  Yehova, waranshutse nemera gushukwa. Wandushije imbaraga uranesha.+ Bangira urw’amenyo umunsi wose; buri wese arannyega.+  Iteka iyo ngiye kuvuga ndataka. Ntera hejuru mvuga iby’urugomo no kunyaga,+ kuko ijambo rya Yehova ryambereye impamvu yo gutukwa no kunnyegwa umunsi wose.+  Naravuze nti “sinzongera kumuvuga kandi sinzongera kuvuga mu izina rye.”+ Ariko mu mutima wanjye, ijambo rye ryabaye nk’umuriro ugurumana ukingiraniwe mu magufwa yanjye, maze nanizwa no kwiyumanganya; kandi sinari ngishoboye kubyihanganira.+ 10  Kuko numvise ibintu bibi bivugwa n’abantu benshi.+ Ibiteye ubwoba byari impande zose. “Nimuvuge kugira ngo tubone ibyo tumuvugaho.”+ Umuntu buntu wese arambwira ati “ni amahoro!,” nyamara baba barekereje kugira ngo barebe ko ncumbagira.+ Baravuga bati “ahari wenda azashukwa+ maze tumuneshe tumwihimureho.” 11  Ariko Yehova yari kumwe nanjye+ ameze nk’umunyambaraga uteye ubwoba.+ Ni yo mpamvu abantoteza bazasitara ntibaneshe.+ Bazakorwa n’isoni cyane kuko nta cyo bazaba bagezeho. Ikimwaro cyabo gihoraho ntikizigera cyibagirana.+ 12  Nyamara wowe Yehova nyir’ingabo, ni wowe ugenzura umukiranutsi;+ ureba impyiko n’umutima.+ Icyampa nkareba uko uzabahora,+ kuko ari wowe nabwiye ikirego cyanjye.+ 13  Nimuririmbire Yehova! Nimusingize Yehova, kuko yacunguye ubugingo bw’umukene akabukura mu maboko y’inkozi z’ibibi.+ 14  Havumwe umunsi navutseho! Umunsi mama yambyayeho ntugahirwe!+ 15  Havumwe umuntu wabwiye data inkuru nziza ati “wabyaye umwana w’umuhungu!” Ni ukuri, yatumye yishima.+ 16  Uwo muntu azabe nk’imigi Yehova yarimbuye ntabyicuze.+ Mu gitondo azumva ijwi ryo gutaka, ku manywa y’ihangu yumve ijwi ry’impanda.+ 17  Kuki atanyishe nkiri mu nda ya mama, kugira ngo mama ambere imva, bityo azahore atwite kugeza ibihe bitarondoreka?+ 18  Kuki navuye mu nda ya mama+ kugira ngo mbone imiruho n’agahinda,+ hanyuma iminsi yanjye izarangire nkozwe n’isoni?+

Ibisobanuro ahagana hasi