Soma ibirimo

Jya kuri meni ya kabiri

Reba urutonde rw'ibirimo

Abahamya ba Yehova

Ikinyarwanda

Bibiliya kuri interineti | BIBILIYA-UBUHINDUZI BW'ISI NSHYA

Kuva 15:1-27

15  Icyo gihe Mose n’Abisirayeli baririmbira Yehova iyi ndirimbo bagira+ bati “Ndaririmbira Yehova kuko yashyizwe hejuru cyane.+ Yaroshye mu nyanja ifarashi n’uyigenderaho.+   Yah ni we mbaraga zanjye n’ubushobozi bwanjye,+ kuko ari we gakiza kanjye.+ Ni we Mana yanjye nzajya musingiza,+ ni we Mana ya data,+ kandi nzamushyira hejuru cyane.+   Yehova ni intwari mu ntambara.+ Yehova ni ryo zina rye.+   Yaroshye mu nyanja ingabo za Farawo n’amagare ye y’intambara,+ Kandi abarwanyi be b’intwari barohamye mu Nyanja Itukura.+   Barengewe n’umuhengeri;+ bamanutse nk’ibuye bagera imuhengeri.+   Yehova, ukuboko kwawe kw’iburyo gufite imbaraga zihebuje,+ Yehova, ukuboko kwawe kw’iburyo gushobora kujanjagura umwanzi.+   Urakomeye cyane, ushobora gukubita hasi abakwigomekaho;+ Wohereza uburakari bwawe bugurumana, bukabatwika bagakongoka nk’ibikenyeri.+   Umwuka uva mu mazuru yawe+ watumye amazi yirundarunda, Ahagarara nk’urugomero; Amazi asuma avurira imuhengeri mu nyanja.   Umwanzi yaravuze ati ‘nzabakurikira!+ Nzabafata!+ Nzagabanya iminyago!+ Ubugingo bwanjye buzahaga! Nzakura inkota yanjye! Ukuboko kwanjye kuzabirukana!’+ 10  Wahuhishije umwuka wawe,+ inyanja irabarengera;+ Barohamye nk’intosho y’icyuma mu mazi ateye ubwoba.+ 11  Yehova, mu mana zose ni iyihe ihwanye nawe?+ Ni iyihe ihwanye nawe, ko wera bihebuje?+ Ni wowe ukwiriye gutinywa+ no kuririmbirwa indirimbo zo kugusingiza,+ wowe ukora ibitangaza.+ 12  Warambuye ukuboko kwawe kw’iburyo,+ isi irabamira.+ 13  Ineza yawe yuje urukundo ni yo yatumye uyobora abo wacunguye;+ Imbaraga zawe ni zo uzabayoboza ubajyane mu buturo bwawe bwera.+ 14  Abantu bazabyumva+ bahinde umushyitsi;+ Abatuye mu Bufilisitiya bazafatwa n’ibise.+ 15  Icyo gihe abatware bo muri Edomu bazahagarika umutima; Abategetsi b’abanyagitugu b’i Mowabu bazahinda umushyitsi.+ Abatuye i Kanani bose bazacika intege.+ 16  Bazafatwa n’ubwoba batinye.+ Bazahagarara batanyeganyega nk’ibuye bitewe no gukomera k’ukuboko kwawe, Yehova, kugeza aho ubwoko bwawe+ buzaba bumaze gutambuka, Kugeza aho ubwoko wiremeye+ buzaba bumaze gutambuka.+ 17  Uzabazana ubatere mu musozi w’umurage wawe,+ Yehova, uzabashyira ahantu witeguriye ngo uhature,+ Yehova, uzabashyira mu rusengero rwawe,+ rwashyizweho n’amaboko yawe. 18  Yehova azaba umwami ibihe bitarondoreka, ndetse iteka ryose.+ 19  Igihe amafarashi ya Farawo+ n’amagare ye y’intambara n’abarwanira ku mafarashi be bajyaga mu nyanja,+ Yehova yagaruye amazi y’inyanja arabarengera,+ Ariko Abisirayeli bo bagendaga mu nyanja ku butaka bwumutse.”+ 20  Nuko umuhanuzikazi Miriyamu, mushiki wa Aroni,+ afata ishako+ maze abagore bose basohokana na we bafite amashako, babyina.+ 21  Abagabo barateraga Miriyamu akikiriza+ ati “Muririmbire Yehova+ kuko yashyizwe hejuru cyane.+ Yaroshye mu nyanja ifarashi n’uyigenderaho.”+ 22  Hanyuma Mose avana Abisirayeli ku Nyanja Itukura berekeza mu butayu bwa Shuri,+ bagenda iminsi itatu mu butayu ariko ntibabona amazi.+ 23  Amaherezo bagera i Mara,+ ariko ntibashobora kunywa amazi y’i Mara kuko yashariraga. Ni cyo cyatumye ahita Mara.+ 24  Abantu batangira kwitotombera Mose+ bati “turanywa iki?” 25  Nuko atakira Yehova.+ Yehova amwereka igiti, maze Mose akijugunya mu mazi, amazi ahita aba meza.+ Aho ngaho ni ho Imana yabashyiriyeho itegeko n’ihame ryari kuzajya rishingirwaho mu kubacira urubanza, kandi irabagerageza.+ 26  Irababwira iti “nimwumvira ijwi rya Yehova Imana yanyu mudaciye ku ruhande maze mugakora ibyo gukiranuka mu maso ye, mukumvira amategeko ye kandi mugakomeza amabwiriza ye yose,+ nta ndwara n’imwe nzabateza mu zo nateje Abanyegiputa,+ kuko ndi Yehova ubakiza.”+ 27  Hanyuma bagera muri Elimu, ahari amasoko cumi n’abiri y’amazi n’ibiti by’imikindo mirongo irindwi.+ Nuko bakambika hafi y’amazi.

Ibisobanuro ahagana hasi