Soma ibirimo

Reba urutonde rw'ibirimo

Ezira 6:1-22

6  Nuko umwami Dariyo atanga itegeko maze bashakashaka mu nzu yashyingurwagamo inyandiko z’ibyabaye,+ ahabikwaga ibintu by’agaciro i Babuloni.  Maze mu gihome cy’ahitwa Ekibatana mu ntara y’u Bumedi,+ bahabona umuzingo warimo inyandiko igira iti  “Mu mwaka wa mbere w’ingoma y’umwami Kuro,+ umwami Kuro yatanze iri tegeko rirebana n’inzu y’Imana yari i Yerusalemu: iyo nzu yongere yubakwe kugira ngo babone aho bazajya batambira ibitambo,+ kandi imfatiro zayo zishyirweho zikomezwe, ubuhagarike bwayo bube imikono* mirongo itandatu, ubugari bwayo bube imikono mirongo itandatu,+  igire impushya eshatu z’amabuye manini cyane+ n’uruhushya rumwe rw’ibiti,+ kandi ibizayitangwaho bizajye biva mu nzu y’umwami.+  Nanone ibikoresho bya zahabu n’ifeza+ Nebukadinezari+ yavanye mu rusengero rw’Imana rwari i Yerusalemu akabizana i Babuloni, bazabisubizeyo babigeze mu rusengero rw’i Yerusalemu, babishyire mu mwanya wabyo mu nzu y’Imana.+  “None rero Tatenayi+ guverineri wo hakurya ya rwa Ruzi+ na Shetari-Bozenayi+ na bagenzi banyu n’abayobozi b’uturere+ bo hakurya ya rwa Ruzi, ntimuzegere aho hantu.+  Nimureke umurimo wo kuri iyo nzu y’Imana ukorwe.+ Guverineri w’Abayahudi n’abakuru babo bazongera kubaka inzu y’Imana aho yahoze.  Kandi nategetse+ ibyo muzakorera abo bakuru b’Abayahudi kugira ngo inzu y’Imana yongere yubakwe; abo bagabo bazajye bahita bahabwa+ ibyo bakeneye, bive mu butunzi bw’umwami+ bukomoka ku misoro itangwa hakurya ya rwa Ruzi, kandi ntibigahagarare.+  Ibyo bazakenera, ibimasa bikiri bito+ n’amapfizi y’intama+ n’abana b’intama,+ byo gutambira Imana nyir’ijuru ho ibitambo bikongorwa n’umuriro, n’ingano+ n’umunyu+ na divayi+ n’amavuta,+ bazajye bakomeza kubihabwa buri munsi, mukurikije ibyo abatambyi bari i Yerusalemu bazavuga byose nta kibuzeho, 10  kugira ngo bajye bakomeza+ gutambira Imana nyir’ijuru ibitambo biyicururutsa,+ kandi basenge basabira ubuzima bw’umwami n’abana be.+ 11  Nategetse kandi ko umuntu wese uzarenga+ kuri iri tegeko, bazavana igiti+ ku nzu ye bakakimumanikaho,+ n’inzu ye igahinduka umusarani rusange bamuhoye ibyo.+ 12  Imana yashyize izina ryayo+ aho hantu ngo rihabe, izakureho umwami wese cyangwa umuntu uzarambura ukuboko kwe agasenya+ inzu y’Imana iri i Yerusalemu arenze kuri iri tegeko. Jyewe Dariyo, ni jye utanze iryo tegeko, kandi rigomba guhita rikurikizwa.” 13  Hanyuma Tatenayi guverineri w’intara yo hakurya ya rwa Ruzi+ na Shetari-Bozenayi+ hamwe na bagenzi babo, bahita bakora ibyo umwami Dariyo yabatumyeho. 14  Nuko abakuru+ b’Abayahudi barubaka+ kandi umurimo ukomeza kujya mbere, kuko bari batewe inkunga n’ibyo umuhanuzi Hagayi+ na Zekariya+ umwuzukuru wa Ido+ bahanuraga. Nuko barubaka kandi baruzuza bitewe n’itegeko ry’Imana ya Isirayeli+ n’itegeko rya Kuro+ na Dariyo+ na Aritazerusi+ umwami w’u Buperesi. 15  Iyo nzu bayuzuza ku munsi wa gatatu w’ukwezi kwa Adari,+ ni ukuvuga mu mwaka wa gatandatu w’ingoma y’umwami Dariyo. 16  Nuko Abisirayeli, abatambyi n’Abalewi+ n’abandi bari barahoze mu bunyage,+ bataha+ iyo nzu y’Imana bishimye. 17  Mu gihe cyo gutaha iyo nzu y’Imana batura ibimasa ijana, amapfizi y’intama magana abiri n’abana b’intama magana ane, kandi batambira Abisirayeli bose amasekurume y’ihene cumi n’abiri bakurikije umubare w’imiryango ya Isirayeli, aba igitambo gitambirwa ibyaha.+ 18  Bashyira abatambyi mu matsinda yabo n’Abalewi mu byiciro byabo,+ kugira ngo bajye bakora umurimo w’Imana i Yerusalemu nk’uko byategetswe mu gitabo cya Mose.+ 19  Abahoze mu bunyage bizihiza pasika+ ku munsi wa cumi n’ine w’ukwezi kwa mbere.+ 20  Kandi abatambyi n’Abalewi bari bariyejeje+ baba nk’itsinda rimwe, bose batanduye, maze babaga igitambo cya pasika+ gitambirwa abari barahoze mu bunyage, n’abavandimwe babo b’abatambyi, ndetse na bo ubwabo. 21  Nuko Abisirayeli bari baragarutse bavuye mu bunyage bararya,+ basangira n’abantu bose bari baritandukanyije n’umwanda+ w’amahanga yo muri icyo gihugu, bakifatanya na bo kugira ngo bashake Yehova Imana ya Isirayeli.+ 22  Hanyuma bizihiza umunsi mukuru w’imigati idasembuwe,+ bamara iminsi irindwi bishimye kuko Yehova yari yatumye bishima, kandi yari yarahinduye+ umutima w’umwami wa Ashuri urabagarukira, abatera inkunga mu murimo wo kubaka inzu y’Imana y’ukuri, Imana ya Isirayeli.

Ibisobanuro ahagana hasi