Ezira 10:1-44

10  Ezira amaze gusenga+ no kwatura+ ibyaha arira yubamye+ imbere y’inzu+ y’Imana y’ukuri, Abisirayeli bateranira iruhande rwe ari iteraniro rinini cyane rigizwe n’abagabo, abagore n’abana, kandi abantu barariraga cyane.  Nuko Shekaniya mwene Yehiyeli+ wo muri bene Elamu+ abwira Ezira ati “twahemukiye Imana yacu, kuko twashatse abagore b’abanyamahanga bo mu bantu bo mu gihugu.+ Ariko noneho muri ibyo, haracyariho ibyiringiro+ ku Bisirayeli.  None rero, nimuze dusezerane+ n’Imana yacu ko twirukana+ abagore bose n’abana babyaye dukurikije umwanzuro wa Yehova n’uw’abatinya+ itegeko+ ry’Imana yacu, kugira ngo byose bikorwe mu buryo buhuje n’amategeko.+  Haguruka kuko ari wowe ugomba gukemura icyo kibazo, kandi natwe turi kumwe nawe. Komera kandi ubikore.”  Nuko Ezira arahaguruka arahiza+ abakuru b’abatambyi n’Abalewi n’Abisirayeli bose, ko bazakora ibihuje n’iryo jambo. Na bo barabirahirira.  Ezira arahaguruka ava imbere y’inzu y’Imana y’ukuri, ajya mu cyumba cyo kuriramo+ cyo kwa Yehohanani mwene Eliyashibu. Ariko nubwo yagiyeyo, nta mugati yariye+ kandi nta mazi yanyoye, kuko yari afite agahinda+ yatewe n’ubuhemu bw’abari barajyanywe mu bunyage.  Hanyuma batangaza mu Buyuda hose n’i Yerusalemu ko abahoze mu bunyage bose+ bateranira i Yerusalemu,  kandi ko umuntu wese wari kuba atarahagera+ mu gihe cy’iminsi itatu nk’uko abatware+ n’abakuru bari babyemeje, ibintu bye byose byari kunyagwa,+ na we ubwe akirukanwa+ mu iteraniro ry’abari barajyanywe mu bunyage.  Nuko mu gihe cy’iminsi itatu abagabo bose bo mu muryango wa Yuda na Benyamini baraza bateranira i Yerusalemu; hari ku munsi wa makumyabiri w’ukwezi kwa cyenda.+ Abantu bose bakomeza kwicara mu rugo rw’inzu y’Imana y’ukuri bahinda umushyitsi bitewe n’icyo kibazo, n’imvura yagwaga ari nyinshi.+ 10  Hanyuma Ezira umutambyi arahaguruka arababwira ati “mwarahemutse kubera ko mwashatse abagore b’abanyamahanga,+ mukongera ibicumuro bya Isirayeli.+ 11  None rero, mwaturire+ ibyaha byanyu imbere ya Yehova Imana ya ba sokuruza kandi mukore ibimushimisha,+ mwitandukanye n’abantu bo mu gihugu n’abagore b’abanyamahanga.”+ 12  Iteraniro ryose ribyumvise risubiza mu ijwi riranguruye riti “ibyo uvuze byose tugomba kubikora nk’uko ubivuze.+ 13  Ariko dore abantu ni benshi kandi ni igihe cy’imvura nyinshi. Ntidushobora guhagarara hanze, kandi uwo si umurimo w’umunsi umwe cyangwa ibiri, kuko kuri iyo ngingo twagomye cyane. 14  None rero, turakwinginze ngo ureke abatware bacu+ bahagararire iteraniro ryose, kandi abantu bo mu migi yacu bose bashatse abagore b’abanyamahanga bazaze mu bihe byagenwe bazanye n’abakuru ba buri mugi n’abacamanza bawo, kugeza igihe uburakari bw’Imana yacu bwatugurumaniye bitewe n’icyo kibazo buzatuviraho.” 15  (Icyakora Yonatani mwene Asaheli, na Yahizeya mwene Tikuva barahaguruka barabirwanya,+ kandi bari bashyigikiwe na Meshulamu na Shabetayi+ b’Abalewi.) 16  Nuko abahoze mu bunyage+ babigenza batyo; kandi Ezira umutambyi n’abagabo b’abatware b’amazu ya ba sekuruza,+ bose nk’uko amazina yabo ari bajya ukwabo, maze ku munsi wa mbere w’ukwezi kwa cumi+ baricara kugira ngo basuzume icyo kibazo.+ 17  Ku munsi wa mbere w’ukwezi kwa mbere ni bwo barangije gusuzuma ikibazo cy’abagabo bose bari barashatse abagore b’abanyamahanga.+ 18  Mu bahungu b’abatambyi+ habonetsemo bamwe bari barashatse abagore b’abanyamahanga: muri bene Yeshuwa+ mwene Yehosadaki+ n’abavandimwe be ni Maseya, Eliyezeri, Yaribu na Gedaliya. 19  Ariko basezerana bakorana mu ntoki ko bazirukana abagore babo, kandi kubera ko bacumuye,+ bagatura imfizi y’intama+ yo mu mukumbi ku bw’igicumuro cyabo. 20  Muri bene Imeri+ ni Hanani na Zebadiya. 21  Muri bene Harimu+ ni Maseya, Eliya, Shemaya, Yehiyeli na Uziya. 22  Muri bene Pashuri+ ni Eliyowenayi, Maseya, Ishimayeli, Netaneli, Yozabadi na Eleyasa. 23  Mu Balewi ni Yozabadi, Shimeyi, Kelaya (ari we Kelita) na Petahiya, Yuda na Eliyezeri. 24  Mu baririmbyi ni Eliyashibu, naho mu barinzi b’amarembo ni Shalumu, Telemu na Uri. 25  Mu Bisirayeli, muri bene Paroshi+ ni Ramiya, Yiziya, Malikiya, Miyamini, Eleyazari, Malikiya na Benaya. 26  Muri bene Elamu+ ni Mataniya, Zekariya, Yehiyeli,+ Abudi, Yeremoti na Eliya. 27  Muri bene Zatu+ ni Eliyowenayi, Eliyashibu, Mataniya, Yeremoti, Zabadi na Aziza. 28  Muri bene Bebayi+ ni Yehohanani, Hananiya, Zabayi na Atilayi. 29  Muri bene Bani ni Meshulamu, Maluki, Adaya, Yashubu, Sheyali na Yeremoti. 30  Muri bene Pahati-Mowabu+ ni Adina, Kelali, Benaya, Maseya, Mataniya, Besaleli, Binuwi na Manase. 31  Muri bene Harimu+ ni Eliyezeri, Ishiya, Malikiya,+ Shemaya, Shimewoni, 32  Benyamini, Maluki na Shemariya. 33  Muri bene Hashumu+ ni Matenayi, Matata, Zabadi, Elifeleti, Yeremayi, Manase na Shimeyi. 34  Muri bene Bani ni Madayi, Amuramu, Uweli, 35  Benaya, Bedeya, Keluhi, 36  Vaniya, Meremoti, Eliyashibu, 37  Mataniya, Matenayi na Yasu. 38  Muri bene Binuwi ni Shimeyi, 39  Shelemiya, Natani, Adaya, 40  Makinadebayi, Shashayi, Sharayi, 41  Azareli, Shelemiya, Shemariya, 42  Shalumu, Amariya na Yozefu. 43  Muri bene Nebo ni Yeyeli, Matitiya, Zabadi, Zebina, Yadayi, Yoweli na Benaya. 44  Abo bose bari barashatse abagore b’abanyamahanga;+ nuko birukana abagore n’abana.

Ibisobanuro ahagana hasi