Abakolosayi 4:1-18

4  Namwe ba shebuja, mukomeze kugirira abagaragu banyu+ ibyo gukiranuka n’ibikwiriye, muzirikana ko namwe mufite Shobuja mu ijuru.+  Musenge ubudacogora,+ mukomeze kuba maso musenga mushimira,+  kandi natwe mudusabire,+ kugira ngo Imana itwugururire irembo+ ryo kuvuga, ngo tuvuge ibanga ryera+ ryerekeye Kristo, ari na ryo mu by’ukuri mbohewe,+  bityo nzarishyire ahagaragara nk’uko nkwiriye kurivuga.+  Mukomeze kugaragaza ubwenge mu byo mugirira abo hanze y’itorero,+ mwicungurira igihe gikwiriye.+  Amagambo yanyu ajye ahora arangwa n’ineza,+ asize umunyu,+ kugira ngo mumenye uko mwasubiza+ umuntu wese.  Tukiko,+ umuvandimwe wanjye nkunda, umukozi wizerwa akaba n’umugaragu dufatanyije gukorera Umwami, azabamenyesha ibyanjye byose.  Impamvu itumye muboherereza ni ukugira ngo abamenyeshe ibyacu kandi ahumurize imitima yanyu,+  kandi mwohereje ari kumwe na Onesimo,+ umuvandimwe wanjye nkunda kandi wizerwa wabanaga namwe. Bazabamenyesha iby’ino byose. 10  Arisitariko,+ mugenzi wanjye tubohanywe, arabatashya, na Mariko+ mubyara wa Barinaba, (uwo mwategetswe kuzakira neza+ naramuka aje iwanyu,) 11  na Yesu witwa Yusito, abo bakaba ari abo mu bakebwe. Abo ni bo bonyine dukorana umurimo ku bw’ubwami bw’Imana, kandi abo bambereye ubufasha bunkomeza. 12  Epafura,+ wabanaga namwe, akaba n’umugaragu wa Kristo Yesu, arabatashya, kandi ahora abasabira ashyizeho umwete ngo amaherezo muzahagarare mushikamye kandi mwuzuye,+ muzi neza mudashidikanya ibyo Imana ishaka byose. 13  Koko rero, ndahamya ko ashyiraho imihati myinshi ku bwanyu no ku bw’ab’i Lawodikiya+ n’ab’i Hiyerapoli. 14  Luka+ umuganga ukundwa, na Dema,+ barabatashya. 15  Muntahirize abavandimwe b’i Lawodikiya kandi muntahirize Nimfa n’itorero riteranira mu nzu ye.+ 16  Nimumara gusoma uru rwandiko, muzarwoherereze ab’itorero ry’i Lawodikiya kugira ngo na bo barusome,+ kandi namwe muzasome uruzava i Lawodikiya. 17  Nanone muzabwire Arikipo+ muti “witondere umurimo wemeye mu Mwami, kugira ngo uwusohoze.” 18  Jyewe Pawulo, nanditse iyi ntashyo n’ukuboko kwanjye.+ Mukomeze kuzirikana ingoyi zanjye.+ Ubuntu butagereranywa bubane namwe.

Ibisobanuro ahagana hasi