Soma ibirimo

Jya kuri meni ya kabiri

Reba urutonde rw'ibirimo

Abahamya ba Yehova

Ikinyarwanda

Bibiliya kuri interineti | BIBILIYA-UBUHINDUZI BW'ISI NSHYA

Abagalatiya 3:1-29

3  Yemwe mwa Bagalatiya b’abapfapfa mwe, ni nde waboheje,+ ko mwari mwarasobanuriwe neza ukuntu Yesu Kristo yamanitswe?+  Dore icyo nshaka ko mumbwira: mbese mwahawe umwuka+ biturutse ku mirimo itegetswe n’amategeko,+ cyangwa byatewe n’uko mwumvise+ mukizera?  Mbese muri abapfapfa bigeze aho? Mwatangiye mu buryo bw’umwuka,+ none mugiye gusoza mu buryo bw’umubiri?+  Mbese mwihanganiye imibabaro myinshi muruhira ubusa?+ Ndizera rwose ko mutaruhiye ubusa!  Ubwo se ubaha umwuka+ kandi agakorera ibitangaza+ muri mwe, abikora bitewe n’uko mukora imirimo itegetswe n’amategeko cyangwa bitewe no kuba mwarumvise mukizera?  Ni nk’uko Aburahamu “yizeye Yehova bikamuhwanyirizwa no gukiranuka.”+  Muzi neza rwose ko abafite ukwizera+ ari bo bana ba Aburahamu.+  Ibyanditswe byabonye hakiri kare ko abanyamahanga Imana yari kuzababaraho gukiranuka biturutse ku kwizera, maze bibwira Aburahamu ubutumwa bwiza mbere y’igihe, biti “amahanga yose azahabwa umugisha binyuze kuri wowe.”+  Bityo rero, abafite ukwizera baherwa umugisha+ hamwe n’uwizerwa Aburahamu.+ 10  Abishingikiriza ku mirimo itegetswe n’amategeko bose ni ibivume, kuko byanditswe ngo “havumwe umuntu wese udakomeza kwita ku bintu byose byanditswe mu muzingo w’Amategeko ngo abikore.”+ 11  Byongeye kandi, biragaragara ko nta muntu Imana ibaraho gukiranuka bitewe n’uko yakurikije amategeko,+ kubera ko “umukiranutsi azabeshwaho no kwizera.”+ 12  Ubwo rero, Amategeko nta sano afitanye no kwizera, ariko “uyakurikiza azabeshwaho na yo.”+ 13  Kristo yaraducunguye+ adukiza+ umuvumo w’Amategeko ubwo yabaga ikivume+ mu cyimbo cyacu, kuko byanditswe ngo “havumwe umuntu wese umanitswe ku giti.”+ 14  Ibyo byari ukugira ngo abanyamahanga bazahabwe umugisha wa Aburahamu binyuze kuri Yesu Kristo,+ ngo duhabwe umwuka+ twasezeranyijwe tuwuheshejwe no kwizera.+ 15  Bavandimwe, reka dufate urugero rusanzwe mu mibereho y’abantu: iyo isezerano ryahamijwe, nubwo riba ari iry’umuntu, nta muntu ushobora kurihigika cyangwa ngo agire icyo aryongeraho.+ 16  Noneho rero, ibyasezeranyijwe byabwiwe Aburahamu+ n’urubyaro rwe.+ Ntibivuga ngo “n’imbyaro,” nk’aho ari nyinshi, ahubwo bivuga ko ari urubyaro rumwe+ biti “n’urubyaro rwawe,”+ ari rwo Kristo.+ 17  Ikindi mvuga ni iki: isezerano Imana yahamije mbere,+ Amategeko yaje hashize imyaka magana ane na mirongo itatu+ ntiyarisheshe cyangwa ngo akureho ibyasezeranyijwe.+ 18  Kuko niba umurage uva ku mategeko, ntiwaba ukivuye ku byasezeranyijwe.+ Nyamara Imana yawuhaye Aburahamu binyuze ku byasezeranyijwe.+ 19  None se kuki Amategeko yaje? Yongeweho kugira ngo agaragaze ibicumuro,+ kugeza aho urubyaro rwahawe isezerano rwagombaga kuzazira,+ kandi yatanzwe binyuze ku bamarayika,+ na bo bayashyikiriza umuhuza mu ntoki.+ 20  Icyakora iyo isezerano rireba umuntu umwe gusa, ntihaba umuhuza; kandi Imana ni imwe gusa.+ 21  None se Amategeko arwanya amasezerano y’Imana?+ Ntibikabeho! Iyo hatangwa itegeko rishobora gutanga ubuzima,+ no gukiranuka kuba kwaragezweho binyuze ku itegeko.+ 22  Ariko Ibyanditswe+ byakingiraniye ibintu byose gutwarwa n’icyaha,+ kugira ngo isezerano rituruka ku kwizera Yesu Kristo rihabwe abizera.+ 23  Icyakora, ukwizera kutaraza+ twarindwaga n’amategeko,+ dukingiraniwe gutwarwa na yo, dutegereje ukwizera kwagombaga kuzahishurwa.+ 24  Nguko uko Amategeko yatubereye umuherekeza utuyobora kuri Kristo,+ kugira ngo tubarweho gukiranuka+ tubiheshejwe no kwizera. 25  Ariko ubwo kwizera kwamaze kuza,+ ntitukiyoborwa n’umuherekeza.+ 26  Mwese muri abana+ b’Imana mubikesha kwizera Kristo Yesu, 27  kuko mwese ababatirijwe muri Kristo+ mwambaye Kristo.+ 28  Ntihakiriho Umuyahudi cyangwa Umugiriki,+ ntihakiriho umugaragu cyangwa uw’umudendezo,+ ntihakiriho umugabo cyangwa umugore,+ kuko mwese muri umwe, mwunze ubumwe na Kristo Yesu.+ 29  Niba muri aba Kristo, muri urubyaro nyakuri rwa Aburahamu,+ mukaba n’abaragwa b’isezerano.+

Ibisobanuro ahagana hasi