Soma ibirimo

Jya kuri meni ya kabiri

Reba urutonde rw'ibirimo

Abahamya ba Yehova

Ikinyarwanda

Bibiliya kuri interineti | BIBILIYA-UBUHINDUZI BW'ISI NSHYA

Abacamanza 19:1-30

19  Icyo gihe Isirayeli nta mwami yagiraga.+ Hari Umulewi wari umaze igihe atuye ahantu hitaruye mu karere k’imisozi miremire ya Efurayimu.+ Nuko aza gushaka umugore w’inshoreke+ i Betelehemu+ y’i Buyuda.  Ariko uwo mugore we akajya amuca inyuma agasambana.+ Amaherezo yahukanira kwa se i Betelehemu y’i Buyuda, ahamara amezi ane yuzuye.  Umugabo we arahaguruka aramukurikira ngo amuhendahende amucyure, ajyana n’umugaragu we+ n’indogobe ebyiri. Uwo mugore amwinjiza mu nzu ya se. Se w’uwo mugore abonye uwo mugabo aramwishimira.  Nuko sebukwe, ni ukuvuga se w’uwo mugore, yanga ko uwo mugabo agenda, bamarana iminsi itatu; bakarya, bakanywa, akaharara.+  Ku munsi wa kane, bazinduka kare mu gitondo nk’uko bisanzwe, arahaguruka ngo agende, ariko se w’uwo mugore abwira umukwe we ati “gira icyo urya+ kugira ngo ubone imbaraga, hanyuma mugende.”  Nuko baricara bombi, bararya, baranywa. Hanyuma se w’uwo mugore aramubwira ati “ndakwinginze, rara hano iri joro,+ umutima wawe ugubwe neza.”+  Uwo mugabo ahagurutse ngo agende, sebukwe aramwinginga, bituma yongera kurara.+  Ku munsi wa gatanu, uwo mugabo abyutse kare ngo agende, se w’uwo mugore aramubwira ati “gira icyo urya kugira ngo ubone imbaraga.”+ Bakomeza kurya, baratinda bageza ku mugoroba.  Uwo mugabo+ arahaguruka ngo agende, we na ya nshoreke ye+ n’umugaragu we,+ ariko sebukwe, se w’uwo mugore, aramubwira ati “dore umunsi uciye ikibu. Ndakwinginze, nimurare hano iri joro, dore butangiye kwira. Nimurare hano iri joro+ kandi umutima wanyu ugubwe neza.+ Hanyuma ejo, muzazinduke kare mufate urugendo, ujye mu ihema ryawe.” 10  Icyakora uwo mugabo ntiyemera kurara, ahubwo arahaguruka aragenda agera ahateganye n’i Yebusi,+ ari yo Yerusalemu,+ ari kumwe n’indogobe ze ebyiri ziteguyeho ibyo kwicaraho, na ya nshoreke ye n’umugaragu we. 11  Igihe bari hafi y’i Yebusi, umunsi umaze gukura,+ uwo mugaragu abwira shebuja ati “reka dukate tujye muri uyu mugi w’Abayebusi+ abe ari ho turara.” 12  Ariko shebuja aramusubiza ati “twe kujya mu mugi w’abanyamahanga+ batari Abisirayeli; reka dukomeze tugere i Gibeya.”+ 13  Abwira umugaragu we ati “ngwino tugende tugere hafi y’i Gibeya cyangwa hafi y’i Rama,+ turare hamwe muri aho.” 14  Nuko bakomeza urugendo baraharenga, izuba ribarengeraho bageze hafi y’i Gibeya y’Ababenyamini. 15  Hanyuma barakata bajya kurara i Gibeya. Binjira muri uwo mugi, bicara ku karubanda, ariko ntihagira ubacumbikira.+ 16  Amaherezo, haza umusaza wari uvuye gukora mu mirima ye nimugoroba.+ Uwo musaza yakomokaga mu karere k’imisozi miremire ya Efurayimu,+ akaba yari amaze igihe gito atuye i Gibeya, ariko ubundi abantu bari batuye aho bari Ababenyamini.+ 17  Yubuye amaso abona wa mugabo wari ku rugendo yicaye mu mugi ku karubanda. Uwo musaza aramubaza ati “urava he ukajya he?”+ 18  Aramusubiza ati “tuvuye i Betelehemu y’i Buyuda, tugiye mu karere kitaruye k’imisozi miremire ya Efurayimu.+ Aho ni ho nkomoka, ariko nari narazindukiye i Betelehemu y’i Buyuda.+ Ubu ndi mu nzira njya iwanjye, ariko nabuze uncumbikira.+ 19  Dufite ubwatsi bw’indogobe zacu n’ibiryo byazo,+ kandi nanjye n’umuja wawe+ n’umugaragu+ wanjye dufite umugati+ na divayi. Nta cyo tubuze.” 20  Uwo musaza aramubwira ati “gira amahoro!+ Icyo ukenera cyose ukimbaze,+ ariko nturare ku karubanda.” 21  Nuko amujyana iwe,+ agaburira indogobe ze;+ hanyuma bakaraba ibirenge,+ bararya baranywa. 22  Bakinezerewe,+ abagabo b’imburamumaro+ bo muri uwo mugi baraza bagota iyo nzu,+ babyiganira ku muryango, bakomeza kubwira uwo musaza nyir’urugo bati “sohora uwo mugabo waje iwawe turyamane na we.”+ 23  Nyir’urugo arasohoka arababwira+ ati “oya bavandimwe banjye,+ ndabinginze ntimugire ikintu kibi mukora, kuko uyu mugabo yaje mu rugo iwanjye. Ntimukore igikorwa nk’icyo cy’ubupfapfa gikojeje isoni.+ 24  Dore hano hari umukobwa wanjye ukiri isugi n’inshoreke y’uriya mugabo. Reka mbasohore mubasambanye,+ mubakorere ibyo mushaka byose. Ariko uyu mugabo ntimumukorere icyo gikorwa cy’ubupfapfa gikojeje isoni.” 25  Abo bagabo banga kumwumva. Nuko wa Mulewi asohora umugore we+ aramubaha, basambana na we.+ Bamukorera ibya mfura mbi+ ijoro ryose bageza mu gitondo, umuseke utambitse baramurekura. 26  Bwenda gucya wa mugore araza, agwa ku muryango w’inzu ya wa musaza, aho umugabo we yari ari,+ arahaguma kugeza bukeye. 27  Nyuma yaho, umugabo we abyuka mu gitondo akingura imiryango y’inzu, arasohoka agira ngo agende. Agiye kubona abona wa mugore we, inshoreke ye,+ arambaraye imbere y’umuryango w’iyo nzu, arambitse ibiganza mu irebe ry’umuryango. 28  Aramubwira ati “haguruka tugende,” ariko ntiyasubiza.+ Uwo mugabo aramuterura amushyira ku ndogobe, arahaguruka ajya iwe.+ 29  Nuko ageze iwe yinjira mu nzu afata icyuma, afata wa mugore wari inshoreke ye amucamo ibice cumi na bibiri+ akurikije ingingo ze, abyohereza mu turere twose twa Isirayeli.+ 30  Uwabibonaga wese yaravugaga ati “ibintu nk’ibi ntibyigeze bibaho kandi nta n’uwigeze abibona kuva aho Abisirayeli baviriye mu gihugu cya Egiputa kugeza uyu munsi. Nimubitekerezeho, mubijyeho inama,+ mugire icyo mubivugaho.”

Ibisobanuro ahagana hasi