Soma ibirimo

Reba urutonde rw'ibirimo

2 Samweli 22:1-51

22  Nuko Dawidi abwira Yehova amagambo y’iyi ndirimbo+ igihe Yehova yamukizaga akamukura mu maboko y’abanzi be bose+ n’aya Sawuli;+  aravuga ati “Yehova ni igitare+ cyanjye n’igihome+ cyanjye, kandi ni we Mukiza wanjye.+   Imana yanjye ni igitare cyanjye;+ nzajya nyihungiraho.Ni ingabo inkingira+ n’ihembe+ ry’agakiza kanjye, ikaba n’igihome kirekire kinkingira.+Ni yo buhungiro+ bwanjye n’Umukiza wanjye;+ ni wowe unkiza urugomo.+   Nzambaza Yehova kuko ari we ukwiriye gusingizwa,+Kandi azankiza abanzi banjye.+   Kuko nagoswe n’imiraba imenagura kandi yica,+Imyuzure y’abantu batagira umumaro yanteraga ubwoba.+   Ingoyi z’imva* zarangose,+Imitego y’urupfu iranyugariza.+   Mu byago byanjye nakomeje gutakambira Yehova,+Nkomeza gutakambira Imana yanjye.+Nuko yumva ijwi ryanjye iri mu rusengero rwayo;+Narayitakiye iranyumva.+   Nuko isi itangira kunyeganyega no gutigita,+Imfatiro z’ijuru zirahungabana,+Zikomeza kunyeganyega, kubera ko Imana yari yarakaye.+   Mu mazuru yayo havamo umwotsi, no mu kanwa kayo havamo umuriro ukongora;+Amakara agurumana ayiturukaho.+ 10  Yitsa ijuru maze iramanuka,+Kandi umwijima w’icuraburindi wari munsi y’ibirenge byayo.+ 11  Iza igendera ku mukerubi,+ iguruka;Iboneka ku mababa y’umumarayika.*+ 12  Nuko yigotesha umwijima iwugira nk’ingando+Z’ibicu bifatanye kandi byijimye, byuzuye amazi.+ 13  Amakara yagurumanaga mu mucyo wari imbere yayo.+ 14  Yehova atangira guhinda nk’inkuba ari mu ijuru,+Isumbabyose itangira kumvikanisha ijwi ryayo.+ 15  Ikomeza kubarasaho imyambi kugira ngo ibatatanye;+Ibarabirizaho imirabyo kugira ngo ibatere urujijo.+ 16  Indiba z’inyanja zaragaragaye,+Imfatiro z’ubutaka+ ziranama,Bitewe no gukangara kwa Yehova n’umwuka uva mu mazuru ye.+ 17  Yarambuye ukuboko kwe ari mu ijuru aramfata,+ Ankura mu mazi menshi.+ 18  Yankijije umwanzi wanjye ukomeye,+Ankiza n’abanyanga, kuko bandushaga imbaraga.+ 19  Bakomeje kundwanya ku munsi w’ibyago byanjye,+Ariko Yehova yaranshyigikiye,+ 20  Anjyana ahantu hagari,+Arankiza kuko yari anyishimiye.+ 21  Yehova angororera akurikije gukiranuka kwanjye;+Aranyitura kuko ibiganza byanjye bitanduye.+ 22  Nagumye mu nzira za Yehova,+Kandi sinakoze igikorwa kibi cyo kureka Imana yanjye.+ 23  Amategeko+ ye yose ari imbere yanjye,Kandi sinzateshuka ku mabwiriza ye.+ 24  Nzamubera indakemwa,+Kandi nzirinda icyaha cyose.+ 25  Yehova anyiture akurikije gukiranuka kwanjye,+Anyiture kuko ntanduye mu maso ye.+ 26  Ku muntu w’indahemuka, uzaba indahemuka;+Ku muntu w’indakemwa, w’umunyambaraga, uzaba indakemwa.+ 27  Ku muntu utanduye, uzigaragaza ko utanduye;+Ku muntu ugoramye, uzigaragaza nk’umupfapfa.+ 28  Abicisha bugufi uzabakiza;+Ariko igitsure cyawe kiri ku bishyira hejuru kugira ngo ubacishe bugufi.+ 29  Yehova, ni wowe tara ryanjye;+Yehova ni we umurikira mu mwijima.+ 30  Kuko ari wowe umpa kwirukana umutwe w’abanyazi;+Imana yanjye ituma nshobora kurira urukuta.+ 31  Inzira y’Imana y’ukuri iratunganye;+Ijambo rya Yehova riraboneye.+Abamuhungiraho bose ababera ingabo ibakingira.+ 32  Ni iyihe Mana yindi itari Yehova?+Kandi se ni nde gitare uretse Imana yacu?+ 33  Imana y’ukuri ni igihome cyanjye gikomeye,+Kandi izatunganya inzira yanjye,+ 34  Ibirenge byanjye ibigira nk’iby’imparakazi,+Kandi iyo ndi ahantu harehare hahanamye, ni yo ikomeza kumpagarika.+ 35  Ni yo yigisha amaboko yanjye kurwana;+Amaboko yanjye agonda umuheto w’umuringa.+ 36  Uzampa agakiza kawe kambere ingabo inkingira,+Kandi kwicisha bugufi kwawe ni ko kungira umuntu ukomeye.+ 37  Aho intambwe zanjye zinyura uzahagira hagari;+Utugombambari twanjye ntituzanyeganyega.+ 38  Nzakurikira abanzi banjye kugira ngo mbarimbure,Kandi sinzagaruka ntabatsembyeho.+ 39  Nzabatsembaho mbajanjagure,+ ku buryo batazabasha guhaguruka;+Bazagwa munsi y’ibirenge byanjye.+ 40  Uzankenyeza imbaraga kugira ngo njye ku rugamba;+Abahagurukira kundwanya uzabagusha munsi y’ibirenge byanjye.+ 41  Uzatuma abanzi banjye bampa ibitugu;+Abanyanga urunuka na bo nzabacecekesha.+ 42  Baratabaza ariko nta mukiza bafite;+Batabaza Yehova ariko ntabasubiza.+ 43  Nzabahonda mbanoze nk’umukungugu wo hasi;Nzabaribata mbanoze nk’ibyondo byo mu muhanda;+Nzabanyukanyuka baringanire. 44  Uzankiza abo mu bwoko bwanjye bahora banshakaho amakosa.+Uzandinda kugira ngo mbe umutware w’amahanga;+Abantu ntigeze kumenya bazankorera.+ 45  Abanyamahanga bazaza aho ndi bampakweho batinya;+Bazanyumvira, bantege amatwi.+ 46  Abanyamahanga bazaraba,Basohoke mu bihome byabo bahinda umushyitsi.+ 47  Yehova ni Imana nzima.+ Igitare cyanjye nigisingizwe;+Imana yanjye, igitare kinkingira, ishyirwe hejuru.+ 48  Imana y’ukuri ni yo imporera,+Ni yo ishyira amahanga munsi y’ibirenge byanjye.+ 49  Ni yo inkiza abanzi banjye.+Uzanshyira hejuru y’abahagurukira kundwanya,+Unkize umunyarugomo.+ 50  Yehova, ni yo mpamvu nzagushimira hagati y’amahanga;+Kandi nzaririmbira izina ryawe:+ 51  Ni we ukorera umwami yimitse ibikorwa bikomeye byo kumukiza.+Agaragariza ineza yuje urukundo uwo yasutseho amavuta;+Ayigaragariza Dawidi n’urubyaro rwe kugeza ibihe bitarondoreka.”+

Ibisobanuro ahagana hasi