Soma ibirimo

Jya kuri meni ya kabiri

Reba urutonde rw'ibirimo

Abahamya ba Yehova

Ikinyarwanda

Bibiliya kuri interineti | BIBILIYA-UBUHINDUZI BW'ISI NSHYA

2 Samweli 20:1-26

20  Hari umugabo w’imburamumaro+ witwaga Sheba+ wari mwene Bikiri w’Umubenyamini. Nuko avuza ihembe+ ararangurura ati “nta mugabane dufite kuri Dawidi, nta n’umurage dufite kuri mwene Yesayi.+ None Isirayeli we, buri muntu wese najye gukorera imana ze!”+  Ibyo bituma Abisirayeli bose bareka gukurikira Dawidi maze bayoboka Sheba mwene Bikiri.+ Icyakora Abayuda bo banamba ku mwami wabo, uhereye kuri Yorodani ukageza i Yerusalemu.+  Amaherezo Dawidi agera mu rugo rwe i Yerusalemu.+ Nuko umwami afata ba bagore icumi+ b’inshoreke yari yarasize ku rugo, abashyira mu nzu barindirwamo, ariko akajya abaha ibyokurya. Ntiyigeze aryamana na bo,+ ahubwo bakomeje gufungirwa aho kugeza igihe bapfiriye bameze nk’abapfakazi, kandi umugabo wabo akiriho.  Hanyuma umwami abwira Amasa+ ati “teranya Abayuda bose mu minsi itatu bansange, kandi nawe uzabe uri hano.”  Amasa akoranya Abayuda bose, ariko we aza yarengeje igihe yahawe n’umwami.  Dawidi abwira Abishayi+ ati “Sheba+ mwene Bikiri azatugirira nabi kurusha Abusalomu.+ None fata abagaragu+ ba shobuja umukurikire kugira ngo atagera mu mugi ugoswe n’inkuta akaducika.”  Nuko ingabo za Yowabu,+ Abakereti,+ Abapeleti+ n’abagabo b’abanyambaraga bose baramukurikira. Bava i Yerusalemu bajya gushaka Sheba mwene Bikiri.  Bageze hafi y’ibuye rinini ry’i Gibeyoni,+ Amasa+ aza kubasanganira. Yowabu yari yambaye imyambaro akenyeye n’umukandara. Yari yambaye inkota ku itako, iri mu rwubati rwayo. Yigiye imbere amusanga, inkota igwa hasi.  Yowabu asuhuza Amasa ati “ni amahoro muvandimwe wanjye?”+ Yowabu afatisha ukuboko kwe kw’iburyo ubwanwa bwa Amasa nk’ugiye kumusoma.+ 10  Ariko Amasa ntiyitaye kuri ya nkota yari mu kuboko kwa Yowabu. Yowabu ayimutikura+ mu nda amara asandara hasi, ntiyongera kuyimutikura ubwa kabiri. Amasa arapfa. Yowabu n’umuvandimwe we Abishayi bakomeza gukurikira Sheba mwene Bikiri. 11  Umwe mu basore ba Yowabu amuhagarara iruhande aravuga ati “umuntu wese wishimira Yowabu n’umuntu wese uri mu ruhande rwa Dawidi,+ akurikire Yowabu!” 12  Hagati aho Amasa yigaraguraga mu maraso ye+ hagati mu nzira y’igihogere. Uwo musore abonye ko abantu bose bahagaze, akura Amasa mu nzira y’igihogere amushyira mu gisambu, amutwikiriza umwenda kuko yabonaga buri muntu wese uhanyuze ahagarara.+ 13  Akimara kumukura mu nzira, buri muntu wese akurikira Yowabu bajya guhiga Sheba+ mwene Bikiri. 14  Sheba anyura mu miryango yose ya Isirayeli agera Abeli y’i Beti-Maka.+ Abo mu muryango wa Bikiri bose bateranira hamwe, na bo baramukurikira. 15  Yowabu n’abo bari kumwe baraza bamugotera ahitwa Abeli y’i Beti-Maka. Batinda igitaka mu ruhavu rwari rugose uwo mugi kugira ngo bawutere,+ kuko uwo mugi wari ukikijwe n’uruhavu. Batangira gucukura munsi y’urukuta rwawo kugira ngo barugushe. 16  Umugore w’umunyabwenge+ ahagarara ku rukuta rw’uwo mugi arahamagara ati “nimwumve, nimwumve mwa bagabo mwe. Ndabinginze nimumbwirire Yowabu muti ‘igira hafi ngire icyo nkwibwirira.’” 17  Yowabu yigira hafi, uwo mugore aramubaza ati “ni wowe Yowabu?” Aramusubiza ati “ni jye.” Uwo mugore aramubwira ati “tega amatwi umuja wawe.”+ Aramusubiza ati “nguteze yombi.” 18  Uwo mugore aramubwira ati “kera abantu bose baravugaga bati ‘nibagishe inama muri Abeli, ikibazo kirakemuka.’ 19  Mpagarariye Abisirayeli bashaka amahoro+ kandi bizerwa.+ Urashaka kurimbura umugi+ n’umubyeyi muri Isirayeli. Kuki ushaka kumira+ bunguri umurage+ wa Yehova?” 20  Yowabu aramusubiza ati “ntibikabeho rwose ko nywumira bunguri kandi ngo nywurimbure. 21  Si uko biri, ahubwo hari umugabo witwa Sheba+ mwene Bikiri wo mu karere k’imisozi miremire ya Efurayimu,+ wahagurukiye kurwanya Umwami Dawidi.+ Nimumumpa+ ndigendera mve ku mugi wanyu.”+ Uwo mugore asubiza Yowabu ati “turakujugunyira umutwe+ we tuwunyujije hejuru y’urukuta!” 22  Uwo mugore aragenda akoresha ubwenge bwe,+ abwira abantu bose, maze baca umutwe wa Sheba mwene Bikiri bawujugunyira Yowabu. Yowabu avuza ihembe,+ ingabo zose ziva kuri uwo mugi ziragenda, buri wese ajya iwe. Yowabu na we asubira i Yerusalemu asanga umwami. 23  Yowabu ni we wari umugaba w’ingabo+ za Isirayeli; naho Benaya+ mwene Yehoyada+ yari umutware w’Abakereti+ n’Abapeleti.+ 24  Adoramu+ yari umutware w’abakoraga imirimo y’agahato; Yehoshafati+ mwene Ahiludi yari umwanditsi. 25  Sheva+ yari umunyamabanga,+ naho Sadoki+ na Abiyatari+ ari abatambyi. 26  Ira w’Umuyayiri na we yaje kuba umwe mu batambyi+ ba Dawidi.

Ibisobanuro ahagana hasi