Soma ibirimo

Jya kuri meni ya kabiri

Reba urutonde rw'ibirimo

Abahamya ba Yehova

Ikinyarwanda

Bibiliya kuri interineti | BIBILIYA-UBUHINDUZI BW'ISI NSHYA

2 Samweli 14:1-33

14  Yowabu+ mwene Seruya+ aza kumenya ko umwami akumbuye Abusalomu.+  Yowabu yohereza abantu i Tekowa+ bamuzanira umugore w’umunyabwenge,+ aramubwira ati “igire nk’uri mu cyunamo, wambare imyenda y’icyunamo, ntiwisige amavuta;+ umere nk’umugore umaze iminsi myinshi aririra uwapfuye.+  Hanyuma usange umwami umubwire ibyo ngiye kukubwira.” Yowabu amubwira amagambo ari buvuge.+  Uwo mugore w’i Tekowa asanga umwami amwikubita imbere+ aramwunamira, aramubwira ati “mwami ntabara!”+  Umwami aramubaza ati “ufite kibazo ki?” Aramusubiza ati “umugabo wanjye yarapfuye nsigara ndi umupfakazi.+  Umuja wawe yari afite abahungu babiri, Hanyuma baza kurwanira mu gasozi+ nta wo kubakiza uhari.+ Amaherezo umwe akubita undi aramwica.  None umuryango wose wahagurukiye umuja wawe, baravuga bati ‘zana uwishe umuvandimwe we na we tumwice tumuhore ubugingo bw’umuvandimwe we+ yishe,+ uwo muragwa na we tumwice.’ Nta kabuza bazazimya ikara ryanjye ryari risigaye ryaka, basibanganye ku isi izina ry’umugabo wanjye, bakureho n’uwari usigaye.”+  Umwami abwira uwo mugore ati “subira iwawe, ikibazo cyawe nzagikemura.”+  Uwo mugore w’i Tekowa abwira umwami ati “nyagasani mwami, icyaha kimbarweho jye n’inzu ya data,+ ariko umwami n’ubwami bwe ni abere.” 10  Umwami arongera aravuga ati “nihagira ukuvuga uzamunzanire, ntazongera kukugirira nabi.” 11  Ariko uwo mugore abwira umwami ati “mwami, ndakwinginze, wibuke Yehova Imana yawe,+ kugira ngo uhorera amaraso y’uwishwe+ adakomeza kungirira nabi, bakica umwana wanjye.” Umwami aramusubiza ati “ndahiye Yehova Imana nzima+ ko nta gasatsi na kamwe+ k’umuhungu wawe kazagwa hasi.” 12  Uwo mugore aravuga ati “reka umuja wawe+ ngire icyo mbwira+ umwami databuja.” Aramubwira ati “ngaho vuga!”+ 13  Uwo mugore aramubwira ati “none mwami, kuki wafashe umwanzuro+ ushobora kugira ingaruka mbi ku bwoko bw’Imana?+ Ibyo umwami amaze kuvuga ni byo bitumye agibwaho n’urubanza rw’icyaha,+ kuko umwami yaciye umwana we ntamugarure.+ 14  Tuzapfa nta kabuza,+ tumere nk’amazi asutswe hasi, atagishoboye kuyorwa. Ariko Imana ntizakuraho ubugingo,+ kuko yatekereje ku mpamvu zituma uwaciwe adakomeza kuba igicibwa mu maso yayo. 15  Icyatumye nsanga umwami databuja nkamubwira aya magambo, ni uko abantu banteye ubwoba. Nuko umuja wawe ndavuga nti ‘reka mbibwire umwami. Ahari umwami azumvira umuja we agire icyo akora. 16  Kubera ko umwami yateze amatwi umuja we kugira ngo ankize amaboko y’ushaka kundimburana n’umuhungu wanjye nsigaranye, akatuvutsa umurage twiherewe n’Imana,’+ 17  umuja wawe naravuze nti ‘reka ijambo ry’umwami databuja rimpumurize.’ Kuko umwami databuja ameze nk’umumarayika+ w’Imana y’ukuri ku birebana no gutandukanya icyiza n’ikibi.+ Yehova Imana yawe abane nawe.” 18  Umwami abwira uwo mugore ati “ntugire icyo umpisha ku byo ngiye kukubaza.”+ Uwo mugore aramusubiza ati “umwami databuja nambaze.” 19  Umwami aramubaza ati “Yowabu+ ni we wagutumye kumbwira ibyo byose?”+ Uwo mugore aramusubiza ati “mwami databuja, ndahiye ubugingo bwawe+ ko ibyo uvuze ari ukuri rwose. Umugaragu wawe Yowabu ni we wabintegetse, kandi ni we wabwiye umuja wawe amagambo yose nakubwiye.+ 20  Umugaragu wawe Yowabu yakoze ibi byose kugira ngo uhindure uko ubona icyo kibazo, ariko databuja afite ubwenge nk’ubw’umumarayika+ w’Imana y’ukuri ku buryo yamenya ibiri mu isi byose.” 21  Nuko umwami abwira Yowabu ati “ibyo umbwiye ndabikora.+ Ngaho genda ugarure uwo musore Abusalomu.”+ 22  Yowabu yikubita hasi yubamye imbere y’umwami aramushimira,+ aravuga ati “mwami databuja, uyu munsi umugaragu wawe menye ko ntonnye mu maso yawe,+ kuko umwami yumviye amagambo y’umugaragu we.” 23  Yowabu ahita ahaguruka ajya i Geshuri+ agarura Abusalomu i Yerusalemu.+ 24  Ariko umwami aravuga ati “najye iwe, ntazangere imbere.”+ Abusalomu ajya iwe, ntiyabonana n’umwami. 25  Muri Isirayeli yose nta muntu n’umwe wari uhwanyije uburanga na Abusalomu,+ ngo aratwe cyane nka we. Kuva mu bworo bw’ikirenge kugeza mu gitwariro, nta nenge n’imwe yagiraga. 26  Iyo yiyogosheshaga umusatsi, buri mwaka yajyaga yiyogoshesha umusatsi kubera ko wamuremereraga,+ umusatsi we wapimaga shekeli* magana abiri zigezwe ku gipimo cy’ibwami. 27  Abusalomu abyara abahungu batatu+ n’umukobwa umwe witwaga Tamari. Yari umukobwa ufite uburanga butangaje.+ 28  Abusalomu amara i Yerusalemu imyaka ibiri yuzuye atarabonana n’umwami.+ 29  Hanyuma atuma kuri Yowabu ngo aze amutume ku mwami, ariko yanga kuza. Yongera kumutumaho ubwa kabiri, ariko nabwo ntiyaza. 30  Amaherezo abwira abagaragu be ati “murabona uriya murima wa Yowabu ubangikanye n’uwanjye, aho yahinze ingano za sayiri. Nimugende muwutwike.”+ Nuko abagaragu ba Abusalomu baragenda batwika uwo murima.+ 31  Yowabu arahaguruka ajya kureba Abusalomu iwe aramubaza ati “kuki abagaragu bawe bantwikiye umurima?” 32  Abusalomu abwira Yowabu ati “nagutumyeho nti ‘ngwino ngutume ku mwami, umubwire uti “kuki navuye i Geshuri?+ Icyari kurushaho kuba cyiza si uko nari kuba narigumiyeyo? Ndashaka kubonana n’umwami, kandi nagira icyaha ambonaho+ azanyice.”’” 33  Yowabu aragenda abibwira umwami, umwami atumiza Abusalomu. Abusalomu ageze imbere y’umwami arapfukama, yikubita hasi yubamye imbere ye, hanyuma umwami aramusoma.+

Ibisobanuro ahagana hasi