Soma ibirimo

Jya kuri meni ya kabiri

Reba urutonde rw'ibirimo

Abahamya ba Yehova

Ikinyarwanda

Bibiliya kuri interineti | BIBILIYA-UBUHINDUZI BW'ISI NSHYA

2 Ibyo ku Ngoma 7:1-22

7  Salomo akimara gusenga,+ umuriro umanuka uturutse mu ijuru+ utwika ibitambo bikongorwa n’umuriro+ hamwe n’ibindi bitambo, kandi ikuzo rya Yehova+ ryuzura muri iyo nzu.  Abatambyi ntibashobora kwinjira mu nzu ya Yehova,+ kuko ikuzo rya Yehova ryari ryuzuye mu nzu ya Yehova.  Abisirayeli bose babona umuriro uturuka mu ijuru, n’ikuzo rya Yehova riza kuri iyo nzu. Nuko bahita bikubita hasi+ bubamye+ bashimira Yehova “kuko ari mwiza,+ kandi ko ineza ye yuje urukundo ihoraho iteka ryose.”+  Umwami n’abantu bose barimo batambira ibitambo imbere ya Yehova.+  Umwami Salomo atamba inka ibihumbi makumyabiri na bibiri n’intama ibihumbi ijana na makumyabiri.+ Uko ni ko umwami n’abantu bose batashye+ inzu y’Imana y’ukuri.  Abatambyi+ bari bahagaze aho bakorera imirimo yabo, Abalewi+ na bo bafite ibikoresho by’umuzika+ byo gucurangira Yehova. Ibyo bikoresho umwami Dawidi+ yari yarabikoreye gushima Yehova, “kuko ineza ye yuje urukundo ihoraho iteka ryose,” kandi yabikoreshaga asingiza Imana binyuze ku Balewi. Abatambyi bavugirizaga impanda+ imbere yabo mu ijwi riranguruye, Abisirayeli bose bahagaze.  Nuko Salomo yeza+ hagati mu mbuga yari imbere y’inzu ya Yehova, kuko ari ho yatambiye ibitambo bikongorwa n’umuriro+ n’urugimbu rwo ku bitambo bisangirwa, kubera ko igicaniro cy’umuringa+ Salomo yari yarakoze cyari gito cyane ku buryo kitashoboraga gutambirwaho ibitambo bikongorwa n’umuriro, ituro ry’ibinyampeke+ n’urugimbu.+  Icyo gihe Salomo akoresha umunsi mukuru+ wamaze iminsi irindwi. Yari kumwe n’Abisirayeli bose,+ iteraniro rinini cyane+ ry’abantu bari baturutse ku rugabano rw’i Hamati+ kumanuka ukagera ku kibaya cya Egiputa.+  Ku munsi wa munani bagira ikoraniro ryihariye,+ kuko bari bamaze iminsi irindwi bataha igicaniro, bamara n’indi irindwi bizihiza umunsi mukuru. 10  Ku munsi wa makumyabiri n’itatu w’ukwezi kwa karindwi, asezerera abantu basubira mu ngo zabo bishimye+ kandi banezerewe mu mutima, bitewe n’ibyiza+ byose Yehova yakoreye Dawidi, n’ibyo yakoreye Salomo n’ubwoko bwe bwa Isirayeli.+ 11  Nguko uko Salomo yarangije kubaka inzu ya Yehova+ n’inzu y’umwami.+ Imirimo yose yifuzaga gukora irebana n’inzu ya Yehova n’inzu ye, yose yarayikoze. 12  Hanyuma Yehova abonekera+ Salomo nijoro, aramubwira ati “numvise isengesho+ ryawe kandi nahisemo+ aha hantu kugira ngo hubakwe inzu izajya itambirwamo ibitambo.+ 13  Ninkinga ijuru imvura ikabura,+ ngategeka inzige kuyogoza igihugu+ cyangwa ngateza ubwoko bwanjye icyorezo,+ 14  abagize ubwoko bwanjye+ bitirirwa izina ryanjye+ nibicisha bugufi+ bagasenga,+ bakanshaka,+ bagahindukira bakareka inzira zabo mbi,+ nanjye nzumva ndi mu ijuru+ mbababarire icyaha cyabo,+ nkize igihugu cyabo.+ 15  Uhereye ubu amaso+ yanjye azareba, n’amatwi+ yanjye yumve isengesho rivugiwe aha hantu. 16  Mpisemo+ iyi nzu kandi ndayejeje kugira ngo izina ryanjye+ rizahabe kugeza ibihe bitarondoreka;+ nzayihozaho amaso yanjye n’umutima wanjye.+ 17  “Nawe nugendera imbere yanjye nka so Dawidi,+ ugakora ibyo nagutegetse byose,+ kandi ugakomeza amategeko+ yanjye n’amateka yanjye,+ 18  nanjye nzakomeza intebe y’ubwami bwawe,+ nk’uko nasezeranye na so Dawidi+ nti ‘ntuzabura uwo mu rubyaro rwawe utegeka Isirayeli.’+ 19  Ariko nimuhindukira+ ntimukomeze amategeko+ yanjye n’amateka+ yanjye nabahaye, maze mukajya gukorera izindi mana+ mukazunamira,+ 20  nanjye nzabarandura ku butaka nabahaye.+ Iyi nzu nereje+ izina ryanjye nzayita kure yanjye,+ kandi nzabahindura iciro ry’imigani,+ muhinduke urw’amenyo mu mahanga yose.+ 21  Kubera ko iyi nzu izaba yarahindutse amatongo,+ umuntu wese uzayinyuraho azajya ahagarara yumiwe,+ avuge ati ‘ni iki cyatumye Yehova akorera ibintu nk’ibi iki gihugu n’iyi nzu?’+ 22  Bazabasubiza bati ‘byatewe n’uko bataye Yehova+ Imana ya ba sekuruza yabakuye mu gihugu cya Egiputa,+ maze bagahindukirira izindi mana+ bakazunamira, bakazikorera.+ Ni yo mpamvu yabateje ibi byago byose.’”+

Ibisobanuro ahagana hasi