Soma ibirimo

Jya kuri meni ya kabiri

Reba urutonde rw'ibirimo

Abahamya ba Yehova

Ikinyarwanda

Bibiliya kuri interineti | BIBILIYA-UBUHINDUZI BW'ISI NSHYA

2 Ibyo ku Ngoma 5:1-14

5  Amaherezo imirimo yose Salomo yakoraga ku nzu ya Yehova irarangira.+ Salomo atangira kuyishyiramo ibintu se Dawidi yari yarejeje;+ ifeza na zahabu n’ibindi bikoresho byose, abishyira mu bubiko bw’inzu y’Imana y’ukuri.+  Icyo gihe Salomo akoranya abakuru b’Abisirayeli,+ abatware b’imiryango y’Abisirayeli+ bose n’abatware b’amazu ya ba sekuruza+ mu Bisirayeli, abakoranyiriza i Yerusalemu kugira ngo bazamure isanduku+ y’isezerano rya Yehova bayikure+ mu Murwa wa Dawidi,+ ari wo Siyoni.+  Abisirayeli bose bateranira ku mwami mu gihe cy’umunsi mukuru wo mu kwezi kwa karindwi.+  Abakuru b’Abisirayeli bose baraza,+ maze Abalewi baheka Isanduku.+  Bazamura Isanduku+ n’ihema ry’ibonaniro+ n’ibikoresho byera+ byose byari mu ihema. Abatambyi b’Abalewi barabizamukana.+  Umwami Salomo n’iteraniro ryose ry’Abisirayeli, abari bitabiriye ubutumire bwe bose, bari imbere y’Isanduku, batamba ibitambo+ by’inka n’intama bitagira ingano.  Nuko abatambyi bashyira isanduku y’isezerano rya Yehova mu mwanya wayo, mu cyumba cy’imbere cyane+ cy’urusengero, ni ukuvuga Ahera Cyane,+ bayishyira munsi y’amababa y’abakerubi.+  Abakerubi bahoraga barambuye amababa yabo hejuru y’aho Isanduku iri, ku buryo batwikiraga+ Isanduku n’imijishi+ yayo.  Iyo mijishi yari miremire cyane ku buryo umuntu yashoboraga kubona imitwe yayo ari Ahera, imbere y’icyumba cy’imbere cyane, ariko akaba adashobora kuyibona ari hanze. Aho ni ho iyo mijishi yakomeje kuba kugeza n’uyu munsi.+ 10  Nta kindi kintu cyari mu Isanduku uretse bya bisate+ bibiri by’amabuye Mose yashyiriyemo i Horebu,+ igihe Yehova yagiranaga isezerano+ n’Abisirayeli bavuye mu gihugu cya Egiputa.+ 11  Nuko abatambyi bamaze gusohoka ahera (kuko abatambyi bose babonetse bari biyejeje;+ ntibyari ngombwa ko bakurikiza amatsinda yabo),+ 12  Abalewi+ b’abaririmbyi bo muri bene Asafu,+ Hemani+ na Yedutuni,+ abana babo n’abavandimwe babo, bari bambaye imyambaro iboshye mu budodo bwiza, bafite ibyuma birangira,+ nebelu+ n’inanga,+ bahagaze mu ruhande rw’igicaniro rwerekeye iburasirazuba, bari kumwe n’abatambyi ijana na makumyabiri bavuzaga impanda.+ 13  Nuko abavuza impanda n’abaririmbyi bateruriye icyarimwe+ basingiza kandi bashimira Yehova, bakivuza impanda n’ibyuma birangira n’ibikoresho by’umuzika+ basingiza+ Yehova, “kuko ari mwiza,+ kandi ko ineza ye yuje urukundo+ ihoraho iteka ryose,” igicu gihita cyuzura mu nzu,+ ari yo nzu ya Yehova,+ 14  abatambyi ntibashobora gukomeza gukora umurimo wabo bitewe n’icyo gicu,+ kuko ikuzo+ rya Yehova ryari ryuzuye mu nzu y’Imana y’ukuri.

Ibisobanuro ahagana hasi