Soma ibirimo

Jya kuri meni ya kabiri

Reba urutonde rw'ibirimo

Abahamya ba Yehova

Ikinyarwanda

Bibiliya kuri interineti | BIBILIYA-UBUHINDUZI BW'ISI NSHYA

2 Ibyo ku Ngoma 35:1-27

35  Hanyuma Yosiya+ ategura i Yerusalemu ibirori byo kwizihiriza Yehova pasika,+ nuko ku munsi wa cumi n’ine+ w’ukwezi kwa mbere+ babaga igitambo cya pasika.+  Aha abatambyi imirimo bagomba gukora,+ abatera inkunga+ kugira ngo bakomeze gukora umurimo mu nzu ya Yehova.+  Abwira Abalewi bari abigisha+ muri Isirayeli yose, bakaba abera mu maso ya Yehova, ati “nimushyire Isanduku yera+ mu nzu+ Salomo mwene Dawidi umwami wa Isirayeli yubatse. Si ngombwa ko mukomeza kujya muyiheka ku ntugu.+ Nimukorere+ Yehova Imana yanyu n’ubwoko bwe bwa Isirayeli.  Nimwitegure mukurikije amazu ya ba sokuruza+ n’amatsinda+ mubarirwamo nk’uko Dawidi umwami wa Isirayeli yabyanditse,+ n’umuhungu we Salomo akabyandika.+  Muhagarare+ ahera mukurikije amatsinda mubarirwamo mu mazu ya ba sokuruza b’Abalewi,+ kugira ngo mukorere abavandimwe banyu bo muri rubanda, bazajya baza bakurikije amatsinda y’amazu ya ba sekuruza.+  Mubage igitambo cya pasika,+ mwiyeze+ maze mugitegurire abavandimwe banyu kugira ngo bakore ibyo Yehova yavuze binyuze kuri Mose.”+  Nuko Yosiya aha abantu imikumbi y’amasekurume y’intama n’ay’ihene ibihumbi mirongo itatu, kugira ngo byose bibe ibitambo bya pasika by’abari aho bose, atanga n’inka ibihumbi bitatu.+ Ibyo byose byakuwe mu mutungo w’umwami.+  Abatware+ be na bo batanze impano z’ibitambo bitangwa ku bushake zihabwa rubanda,+ abatambyi n’Abalewi. Hilukiya,+ Zekariya na Yehiyeli bari abatware b’inzu y’Imana y’ukuri, bahaye abatambyi ibitambo bya pasika ibihumbi bibiri na magana atandatu, n’inka ibihumbi bitatu.  Konaniya n’abavandimwe be Shemaya na Netaneli, hamwe na Hashabiya, Yeyeli na Yozabadi, bose bari abatware b’Abalewi, bahaye Abalewi impano z’ibitambo bya pasika ibihumbi bitanu, n’inka magana atanu. 10  Imirimo yose yariteguwe,+ abatambyi bahagarara+ mu myanya yabo+ naho Abalewi bajya mu matsinda yabo+ nk’uko umwami yari yabitegetse.+ 11  Nuko babaga ibitambo bya pasika.+ Abalewi baherezaga amaraso abatambyi+ bakayaminjagira+ ku gicaniro, naho Abalewi bo bakabaga ibyo bitambo, bakabikuraho uruhu.+ 12  Nanone bategura ibitambo bikongorwa n’umuriro kugira ngo babihe rubanda hakurikijwe amatsinda+ barimo mu mazu ya ba sekuruza,+ maze babiture+ Yehova bakurikije ibyanditse mu gitabo cya Mose.+ Uko ni ko byagenze no ku nka. 13  Bateka+ igitambo cya pasika+ nk’uko byari bisanzwe bikorwa; ibintu byejejwe babitetse+ mu byungo, mu nkono no ku mapanu, hanyuma bahita babizanira rubanda.+ 14  Nyuma yaho Abalewi bategura ibyabo n’iby’abatambyi,+ kuko abatambyi bene Aroni bakomeje gutamba ibitambo bikongorwa n’umuriro+ hamwe n’urugimbu+ bakageza nijoro. Abalewi bateguye+ ibyabo n’iby’abatambyi bene Aroni. 15  Abaririmbyi+ bene Asafu+ babaga bari ku murimo wabo nk’uko byategetswe na Dawidi+ na Asafu+ na Hemani+ na Yedutuni+ wari bamenya+ w’umwami. Abarinzi b’amarembo+ babaga bari ku marembo atandukanye.+ Ntibyabaga ngombwa ko bava ku mirimo yabo, kuko abavandimwe babo b’Abalewi babateguriraga+ ibya pasika. 16  Kuri uwo munsi barangiza gukora imirimo ya Yehova yose irebana no kwizihiza pasika+ no gutambira ibitambo bikongorwa n’umuriro ku gicaniro cya Yehova, nk’uko Umwami Yosiya yari yabitegetse.+ 17  Icyo gihe Abisirayeli bari aho bamara iminsi irindwi bizihiza pasika+ n’umunsi mukuru w’imigati idasembuwe.+ 18  Muri Isirayeli ntihari harigeze haba pasika nk’iyo kuva mu gihe cy’umuhanuzi Samweli.+ Nta mwami+ wa Isirayeli n’umwe wari warigeze akoresha ibirori bya pasika nk’ibyo Yosiya yijihije ari kumwe n’abatambyi n’Abalewi, hamwe n’abaturage bose b’i Yerusalemu, abo mu Buyuda n’abo muri Isirayeli bari aho. 19  Iyo pasika yabaye mu mwaka wa cumi n’umunani w’ingoma ya Yosiya.+ 20  Nyuma y’ibyo, Yosiya amaze gutunganya inzu, Neko,+ umwami wa Egiputa,+ yarazamutse ngo ajye kurwana i Karikemishi+ kuri Ufurate. Nuko Yosiya+ ajya kumurwanya.+ 21  Neko amutumaho intumwa aramubwira ati “turapfa iki wa mwami w’u Buyuda we, ko atari wowe nje kurwanya uyu munsi? Nje kurwanya irindi shyanga kandi Imana yambwiye ko ngomba kurikura umutima. Garukira aho ukize amagara yawe kuko Imana iri kumwe nanjye, udatuma ikurimbura.”+ 22  Ariko Yosiya yanga guhindukira ngo amureke,+ ahubwo ariyoberanya+ ajya kumurwanya, ntiyumvira amagambo ya Neko+ yari avuye mu kanwa k’Imana. Ajya kurwanira na we mu kibaya cy’i Megido.+ 23  Nuko Abarashi+ barasa Umwami Yosiya, umwami abwira abagaragu be ati “nimumvane mu igare kuko nakomeretse cyane.”+ 24  Abagaragu be bamumanura mu igare bamutwara mu igare rye rya kabiri ry’intambara bamujyana i Yerusalemu.+ Hanyuma aratanga,+ ahambwa mu mva ya ba sekuruza;+ abo mu Buyuda hose n’i Yerusalemu baririra+ Yosiya. 25  Yeremiya+ aririmbira+ Yosiya; abaririmbyi bose b’abagabo n’ab’abagore+ bakomeje kuririmba Yosiya mu ndirimbo zabo z’agahinda kugeza n’uyu munsi. Nuko kuririmba izo ndirimbo bihinduka umugenzo muri Isirayeli, kandi zandikwa mu zindi ndirimbo z’agahinda.+ 26  Ibindi bintu Yosiya yakoze,+ ibikorwa bye by’ineza yuje urukundo+ bihuje n’ibyanditswe mu gitabo cy’amategeko+ ya Yehova 27  hamwe n’ibigwi bye, ibya mbere n’ibya nyuma,+ byanditse mu Gitabo+ cy’Abami ba Isirayeli n’u Buyuda.

Ibisobanuro ahagana hasi