Soma ibirimo

Jya kuri meni ya kabiri

Reba urutonde rw'ibirimo

Abahamya ba Yehova

Ikinyarwanda

Bibiliya kuri interineti | BIBILIYA-UBUHINDUZI BW'ISI NSHYA

2 Ibyo ku Ngoma 28:1-27

28  Ahazi+ yimye ingoma afite imyaka makumyabiri, amara imyaka cumi n’itandatu ku ngoma i Yerusalemu.+ Ntiyakoze ibyiza mu maso ya Yehova nk’ibyo sekuruza Dawidi yakoze.+  Ahubwo yagendeye mu nzira z’abami ba Isirayeli,+ acura ibishushanyo biyagijwe+ bya Bayali.+  Yoshereje ibitambo+ mu gikombe cya mwene Hinomu,+ atwika abahungu be,+ akora ibizira+ nk’ibyakorwaga n’amahanga Yehova yari yarirukanye imbere y’Abisirayeli.+  Yatambiraga+ ibitambo ku tununga+ no hejuru y’udusozi+ no munsi y’igiti gitoshye cyose,+ akanahosereza ibitambo.  Nuko Yehova Imana ye amuhana mu maboko+ y’umwami wa Siriya,+ Abasiriya baramutsinda bamutwara abantu benshi, babajyana i Damasiko ho iminyago.+ Nanone yamuhanye mu maboko y’umwami wa Isirayeli,+ aramutsinda amwicira abantu benshi cyane.  Peka+ mwene Remaliya+ yishe mu Bayuda abagabo b’intwari ibihumbi ijana na makumyabiri umunsi umwe, kubera ko bari barataye Yehova+ Imana ya ba sekuruza.  Nuko umunyambaraga wo mu Befurayimu+ witwaga Zikiri yica Maseya umuhungu w’umwami, yica Azirikamu umutware w’urugo rw’umwami na Elukana wari wungirije umwami.  Nyuma yaho Abisirayeli bafashe abantu ibihumbi magana abiri bo mu bavandimwe babo babajyana ho iminyago. Bajyanye abagore, abahungu n’abakobwa, babasahura n’ibintu byinshi; iyo minyago bayijyana i Samariya.+  Aho hari umuhanuzi wa Yehova witwaga Odedi. Nuko ajya gusanganira ingabo zari zigarutse i Samariya, arazibwira ati “Yehova Imana ya ba sokuruza yarakariye cyane+ Abayuda ibahana mu maboko yanyu, maze mubicana uburakari bwinshi+ cyane bwazamutse bukagera mu ijuru.+ 10  None dore abaturage b’i Buyuda n’i Yerusalemu murashaka kubahindura abagaragu+ banyu n’abaja banyu. Nyamara se, mwe mwibwira ko nta rubanza rubariho mu maso ya Yehova Imana yanyu? 11  Nuko rero nimwumve ibyo mbabwira maze musubizeyo imbohe mwakuye mu bavandimwe banyu,+ kuko mwikongereje uburakari bwa Yehova bugurumana.”+ 12  Nuko bamwe mu batware+ bo mu Befurayimu+ ari bo Azariya mwene Yehohanani, Berekiya mwene Meshilemoti, Yehizikiya mwene Shalumu na Amasa mwene Hadulayi, bamagana abari batabarutse ku rugamba, 13  barababwira bati “ntimwinjize izo mbohe hano, kuko byatuma Yehova adushyiraho urubanza rw’icyaha. Murashaka kongera ibindi byaha ku byaha dusanganywe hamwe n’urubanza ruturiho? Dusanzwe turiho urubanza rukomeye rw’icyaha+ kandi Isirayeli yikongereje uburakari bugurumana.”+ 14  Nuko ingabo+ zisiga izo mbohe+ n’iminyago imbere y’abatware+ n’iteraniro ryose. 15  Hanyuma abantu bari batoranyijwe bavuzwe mu mazina+ bafata izo mbohe. Abari bambaye ubusa muri bo bose babambika ibyo bakuye mu minyago. Babambika imyenda+ n’inkweto, babaha ibyokurya+ n’ibyokunywa+ banabasiga amavuta. Abari bafite intege nke bose baburije indogobe babajyana+ i Yeriko,+ mu mugi w’ibiti by’imikindo,+ hafi y’abavandimwe babo. Nyuma y’ibyo basubira i Samariya.+ 16  Icyo gihe ni bwo Umwami Ahazi+ yatumye ku bami ba Ashuri+ ngo bamutabare. 17  Abedomu+ na bo bateye u Buyuda barabutsinda bajyana abantu ho iminyago. 18  Abafilisitiya+ bateye imigi yo muri Shefela+ no muri Negebu+ ho mu Buyuda, bigarurira Beti-Shemeshi,+ Ayaloni,+ Gederoti,+ Soko+ n’imidugudu ihakikije, Timuna+ n’imidugudu ihakikije na Gimuzo n’imidugudu ihakikije, hanyuma barahatura. 19  Yehova yacishije bugufi+ u Buyuda bitewe na Ahazi umwami wa Isirayeli, kuko yahemukiye Yehova bikabije kandi agatuma abo mu Buyuda+ birekura. 20  Amaherezo Tilugati-Pilineseri+ umwami wa Ashuri araza, amuteza ibyago byinshi+ aho kumushyigikira. 21  Nuko Ahazi asahura inzu ya Yehova+ n’inzu y’umwami+ n’abatware,+ yoherereza impano umwami wa Ashuri.+ Ariko ibyo ntibyagira icyo bimumarira. 22  Nyamara igihe uwo mwami yamutezaga ibyago, Umwami Ahazi yahemukiye Yehova cyane kurushaho.+ 23  Yatangiye gutambira ibitambo imana+ z’i Damasiko+ zari zamutsinze, yibwira ati “ubwo imana z’abami ba Siriya zibafasha,+ nanjye nzazitambira ibitambo kugira ngo zintabare.”+ Izo mana zimubera igisitaza we n’Abisirayeli bose.+ 24  Nanone Ahazi yafashe ibikoresho+ byo mu nzu y’Imana y’ukuri+ arabijanjagura, afunga imiryango+ y’inzu ya Yehova, yiyubakira ibicaniro i Yerusalemu mu mahuriro yose y’inzira.+ 25  Yubatse utununga+ two koserezaho ibitambo izindi mana+ mu migi y’u Buyuda yose, bituma arakaza+ Yehova Imana ya ba sekuruza. 26  Ibindi bintu Ahazi yakoze,+ ibya mbere n’ibya nyuma, hamwe n’inzira ze zose, byanditswe mu Gitabo+ cy’Abami b’u Buyuda na Isirayeli. 27  Amaherezo Ahazi aratanga asanga ba sekuruza, bamuhamba mu mugi wa Yerusalemu, ariko ntibamuhamba mu irimbi ry’abami ba Isirayeli.+ Umuhungu we Hezekiya yima ingoma mu cyimbo cye.

Ibisobanuro ahagana hasi