Soma ibirimo

Jya kuri meni ya kabiri

Reba urutonde rw'ibirimo

Abahamya ba Yehova

Ikinyarwanda

Bibiliya kuri interineti | BIBILIYA-UBUHINDUZI BW'ISI NSHYA

1 Ibyo ku Ngoma 6:1-81

6  Bene Lewi+ ni Gerushoni,+ Kohati+ na Merari.+  Bene Kohati ni Amuramu,+ Isuhari,+ Heburoni+ na Uziyeli.+  Bene Amuramu+ ni Aroni,+ Mose+ na Miriyamu.+ Bene Aroni ni Nadabu,+ Abihu,+ Eleyazari+ na Itamari.+  Eleyazari+ yabyaye Finehasi,+ Finehasi abyara Abishuwa,+  Abishuwa abyara Buki, Buki abyara Uzi,+  Uzi abyara Zerahiya, Zerahiya abyara Merayoti,+  Merayoti abyara Amariya, Amariya abyara Ahitubu,+  Ahitubu abyara Sadoki,+ Sadoki abyara Ahimasi,+  Ahimasi abyara Azariya, Azariya abyara Yohanani, 10  Yohanani abyara Azariya.+ Uwo ni we wakoraga umurimo w’ubutambyi mu nzu Salomo yubatse i Yerusalemu. 11  Azariya yabyaye Amariya,+ Amariya abyara Ahitubu,+ 12  Ahitubu abyara Sadoki,+ Sadoki abyara Shalumu, 13  Shalumu abyara Hilukiya,+ Hilukiya abyara Azariya, 14  Azariya abyara Seraya,+ Seraya abyara Yehosadaki.+ 15  Yehosadaki ni we wajyanywe igihe Yehova yajyanaga u Buyuda na Yerusalemu mu bunyage akoresheje Nebukadinezari. 16  Bene Lewi+ ni Gerushomu, Kohati na Merari. 17  Aya ni yo mazina ya bene Gerushomu: Libuni+ na Shimeyi.+ 18  Bene Kohati+ ni Amuramu,+ Isuhari, Heburoni na Uziyeli.+ 19  Bene Merari ni Mahali na Mushi.+ Iyi ni yo miryango y’Abalewi hakurikijwe amazu ya ba sekuruza:+ 20  mu Bagerushomu: Gerushomu yabyaye Libuni,+ Libuni abyara Yahati, Yahati abyara Zima, 21  Zima abyara Yowa,+ Yowa abyara Ido, Ido abyara Zera, Zera abyara Yeyaterayi. 22  Mu Bakohati: Kohati yabyaye Aminadabu, Aminadabu abyara Kora,+ Kora abyara Asiri, 23  Asiri abyara Elukana, Elukana abyara Ebiyasafu,+ Ebiyasafu abyara Asiri, 24  Asiri abyara Tahati, Tahati abyara Uriyeli, Uriyeli abyara Uziya, Uziya abyara Shawuli. 25  Bene Elukana+ ni Amasayi na Ahimoti. 26  Elukana yabyaye Zofayi,+ Zofayi abyara Nahati, 27  Nahati abyara Eliyabu,+ Eliyabu abyara Yerohamu, Yerohamu abyara Elukana.+ 28  Imfura ya Samweli+ ni Yoweli, uwa kabiri ni Abiya.+ 29  Merari yabyaye Mahali,+ Mahali abyara Libuni, Libuni abyara Shimeyi, Shimeyi abyara Uza, 30  Uza abyara Shimeya, Shimeya abyara Hagiya, Hagiya abyara Asaya. 31  Aba ni bo Dawidi+ yahaye inshingano yo kuyobora abaririmbyi bo mu nzu ya Yehova igihe bari bamaze gushyiramo Isanduku.+ 32  Bari bafite inshingano+ yo kuririmbira+ imbere y’ihema ry’ibonaniro, kugeza igihe Salomo yubakiye inzu ya Yehova i Yerusalemu.+ Basohozaga inshingano yabo bakurikije amabwiriza bahawe.+ 33  Aya ni yo mazina y’abari bafite iyo nshingano, n’ay’ababakomokaho: mu Bakohati hari umuririmbyi Hemani+ wari mwene Yoweli,+ mwene Samweli,+ 34  mwene Elukana,+ mwene Yerohamu, mwene Eliyeli,+ mwene Towa, 35  mwene Sufi,+ mwene Elukana mwene Mahati, mwene Amasayi, 36  mwene Elukana, mwene Yoweli, mwene Azariya, mwene Zefaniya, 37  mwene Tahati mwene Asiri mwene Ebiyasafu+ mwene Kora,+ 38  mwene Isuhari,+ mwene Kohati, mwene Lewi, mwene Isirayeli. 39  Umuvandimwe we Asafu+ wahagararaga iburyo bwe yari mwene Berekiya,+ mwene Shimeya, 40  mwene Mikayeli, mwene Baseya, mwene Malikiya, 41  mwene Etuni, mwene Zera, mwene Adaya, 42  mwene Etani, mwene Zima, mwene Shimeyi, 43  mwene Yahati,+ mwene Gerushomu,+ mwene Lewi. 44  Mu bavandimwe babo b’Abamerari,+ ari na bo bahagararaga ibumoso, hari Etani+ mwene Kishi,+ mwene Abudi, mwene Maluki, 45  mwene Hashabiya, mwene Amasiya, mwene Hilukiya, 46  mwene Amusi, mwene Bani, mwene Shemeri, 47  mwene Mahali, mwene Mushi,+ mwene Merari,+ mwene Lewi. 48  Abavandimwe babo b’Abalewi+ ni bo bakoraga imirimo+ yose yo mu ihema, inzu y’Imana y’ukuri. 49  Aroni+ n’abahungu be boserezaga ibitambo+ ku gicaniro cy’ibitambo bikongorwa n’umuriro+ n’igicaniro cyo koserezaho umubavu,+ bagakora imirimo yose ifitanye isano n’ibintu byera cyane kandi bagatangira impongano+ Abisirayeli,+ bakurikije ibyo Mose umugaragu w’Imana y’ukuri yari yarabategetse byose. 50  Aba ni bo bene Aroni:+ Aroni yabyaye Eleyazari,+ Eleyazari abyara Finehasi,+ Finehasi abyara Abishuwa,+ 51  Abishuwa abyara Buki, Buki abyara Uzi, Uzi abyara Zerahiya,+ 52  Zerahiya abyara Merayoti, Merayoti+ abyara Amariya, Amariya abyara Ahitubu,+ 53  Ahitubu abyara Sadoki,+ Sadoki abyara Ahimasi.+ 54  Aha ni ho bene Aroni bo mu muryango w’Abakohati+ batuye mu migi igoswe n’inkuta,+ aho bahawe hakoreshejwe ubufindo. 55  Mu gihugu cy’u Buyuda bahawe Heburoni+ n’amasambu ahakikije. 56  Amasambu akikije umugi bayahaye Kalebu+ mwene Yefune+ hamwe n’imidugudu yaho.+ 57  Bene Aroni bahawe imigi y’ubuhungiro,+ ari yo Heburoni+ na Libuna+ n’amasambu ahakikije, Yatiri+ na Eshitemowa+ n’amasambu ahakikije, 58  Hileni+ n’amasambu ahakikije, Debiri+ n’amasambu ahakikije, 59  Ashani+ n’amasambu ahakikije, Beti-Shemeshi+ n’amasambu ahakikije. 60  Muri gakondo y’umuryango wa Benyamini bahawe Geba+ n’amasambu ahakikije, Alemeti+ n’amasambu ahakikije, Anatoti+ n’amasambu ahakikije. Iyo migi yose uko ari cumi n’itatu+ yagabanyijwe imiryango yabo. 61  Bene Kohati bari basigaye bahawe imigi icumi+ muri gakondo y’undi muryango no muri gakondo y’igice cy’abagize umuryango wa Manase, bayihabwa hakoreshejwe ubufindo. 62  Bene Gerushomu+ bahawe imigi cumi n’itatu hakurikijwe imiryango yabo, bayihabwa muri gakondo y’umuryango wa Isakari,+ uwa Asheri,+ uwa Nafutali+ n’uwa Manase+ i Bashani. 63  Bene Merari,+ hakurikijwe imiryango yabo, bahawe imigi cumi n’ibiri muri gakondo y’umuryango wa Rubeni,+ uwa Gadi+ n’uwa Zabuloni,+ bayihabwa hakoreshejwe ubufindo. 64  Nguko uko Abisirayeli bahaye Abalewi+ imigi n’amasambu ayikikije.+ 65  Nanone bakoresheje ubufindo babaha iyo migi muri gakondo y’umuryango wa Yuda,+ uwa Simeyoni+ n’uwa Benyamini,+ bayivuze mu mazina. 66  Imwe mu miryango y’Abakohati yahawe imigi yo guturamo muri gakondo y’umuryango wa Efurayimu.+ 67  Nanone kandi bahawe umugi w’ubuhungiro wa Shekemu+ n’amasambu ahakikije mu karere k’imisozi miremire ya Efurayimu, Gezeri+ n’amasambu ahakikije, 68  Yokimeyamu+ n’amasambu ahakikije, Beti-Horoni+ n’amasambu ahakikije, 69  Ayaloni+ n’amasambu ahakikije, na Gati-Rimoni+ n’amasambu ahakikije. 70  Muri gakondo y’igice cy’abagize umuryango wa Manase, abo mu muryango w’Abakohati basigaye+ bahawe Aneri+ n’amasambu ahakikije, na Bileyamu+ n’amasambu ahakikije. 71  Muri gakondo y’igice cy’abagize umuryango wa Manase, bene Gerushomu+ bahawe Golani+ y’i Bashani n’amasambu ahakikije, na Ashitaroti+ n’amasambu ahakikije. 72  Muri gakondo y’umuryango wa Isakari bahawe Kedeshi+ n’amasambu ahakikije, Daberati+ n’amasambu ahakikije, 73  Ramoti+ n’amasambu ahakikije, na Anemu+ n’amasambu ahakikije. 74  Muri gakondo y’umuryango wa Asheri bahawe Mashali n’amasambu ahakikije, Abudoni+ n’amasambu ahakikije, 75  Hukoki+ n’amasambu ahakikije, na Rehobu+ n’amasambu ahakikije. 76  Muri gakondo y’umuryango wa Nafutali+ bahawe Kedeshi+ y’i Galilaya+ n’amasambu ahakikije, Hamoni n’amasambu ahakikije, na Kiriyatayimu+ n’amasambu ahakikije. 77  Muri gakondo y’umuryango wa Zabuloni,+ bene Merari basigaye bahawe Rimono+ n’amasambu ahakikije, na Tabori n’amasambu ahakikije. 78  Muri gakondo y’umuryango wa Rubeni,+ mu karere ko mu burasirazuba bwa Yorodani hafi y’i Yeriko, bahawe Beseri+ iri mu butayu n’amasambu ahakikije, Yahasi+ n’amasambu ahakikije, 79  Kedemoti+ n’amasambu ahakikije, na Mefati+ n’amasambu ahakikije. 80  Muri gakondo y’umuryango wa Gadi+ bahawe Ramoti+ y’i Gileyadi n’amasambu ahakikije, Mahanayimu+ n’amasambu ahakikije, 81  Heshiboni+ n’amasambu ahakikije, na Yazeri+ n’amasambu ahakikije.

Ibisobanuro ahagana hasi