Soma ibirimo

Jya kuri meni ya kabiri

Reba urutonde rw'ibirimo

Abahamya ba Yehova

Ikinyarwanda

Bibiliya kuri interineti | BIBILIYA-UBUHINDUZI BW'ISI NSHYA

1 Ibyo ku Ngoma 3:1-24

3  Aba ni bo bana Dawidi+ yabyariye i Heburoni:+ imfura ye ni Amunoni+ yabyaranye na Ahinowamu+ w’i Yezereli,+ uwa kabiri ni Daniyeli yabyaranye na Abigayili+ w’i Karumeli,+  uwa gatatu ni Abusalomu+ yabyaranye na Maka,+ umukobwa wa Talumayi+ umwami w’i Geshuri,+ uwa kane ni Adoniya+ yabyaranye na Hagiti,+  uwa gatanu ni Shefatiya yabyaranye na Abitali,+ uwa gatandatu ni Itureyamu yabyaranye n’umugore we Egila.+  Abo ni bo bahungu batandatu yabyariye i Heburoni. I Heburoni yahamaze imyaka irindwi n’amezi atandatu ari ku ngoma, hanyuma amara imyaka mirongo itatu n’itatu ku ngoma i Yerusalemu.+  Aba ni bo yabyariye i Yerusalemu:+ Shimeya,+ Shobabu,+ Natani+ na Salomo;+ abo uko ari bane yababyaranye na Batisheba+ umukobwa wa Amiyeli.+  Yabyaye na Ibuhari,+ Elishama,+ Elifeleti,+  Noga, Nefegi, Yafiya,+  Elishama,+ Eliyada na Elifeleti;+ bose bari icyenda.  Abo bose bari abahungu ba Dawidi utabariyemo abo yabyaranye n’inshoreke ze, na Tamari+ mushiki wabo. 10  Salomo yabyaye Rehobowamu,+ Rehobowamu abyara Abiya,+ Abiya abyara Asa,+ Asa abyara Yehoshafati,+ 11  Yehoshafati abyara Yehoramu,+ Yehoramu abyara Ahaziya,+ Ahaziya abyara Yehowashi,+ 12  Yehowashi abyara Amasiya,+ Amasiya abyara Azariya,+ Azariya abyara Yotamu,+ 13  Yotamu abyara Ahazi,+ Ahazi abyara Hezekiya,+ Hezekiya abyara Manase,+ 14  Manase abyara Amoni,+ Amoni abyara Yosiya.+ 15  Bene Yosiya ni aba: imfura ye ni Yohanani, uwa kabiri ni Yehoyakimu,+ uwa gatatu ni Sedekiya,+ uwa kane ni Shalumu. 16  Yehoyakimu yabyaye Yekoniya,+ Yekoniya abyara Sedekiya. 17  Abahungu Yekoniya yabyaye ari mu nzu y’imbohe ni Salatiyeli,+ 18  Malikiramu, Pedaya, Shenasari, Yekamiya, Hoshama na Nedabiya. 19  Bene Pedaya ni Zerubabeli+ na Shimeyi. Bene Zerubabeli ni Meshulamu, Hananiya (mushiki wabo yitwaga Shelomiti); 20  n’abandi batanu ari bo Hashuba, Oheli, Berekiya, Hasadiya na Yushabu-Hesedi. 21  Hananiya yabyaye Pelatiya+ na Yeshaya, Yeshaya abyara Refaya, Refaya abyara Arunani, Arunani abyara Obadiya, Obadiya abyara Shekaniya. 22  Bene Shekaniya ni Shemaya n’abahungu be (Hatushi, Igalu, Bariya, Neyariya na Shafati): bose hamwe ni batandatu. 23  Bene Neyariya ni Eliyowenayi, Hizikiya na Azirikamu: bose hamwe ni batatu. 24  Bene Eliyowenayi ni Hodaviya, Eliyashibu, Pelaya, Akubu, Yohanani, Delaya na Anani: bose hamwe ni barindwi.

Ibisobanuro ahagana hasi