Soma ibirimo

Reba urutonde rw'ibirimo

1 Ibyo ku Ngoma 17:1-27

17  Dawidi amaze gutura mu nzu ye,+ abwira umuhanuzi Natani+ ati “dore jye ntuye mu nzu yubakishijwe amasederi,+ naho isanduku+ y’isezerano rya Yehova iba mu ihema.”+  Natani asubiza Dawidi ati “genda ukore ibiri mu mutima wawe byose,+ kuko Imana y’ukuri iri kumwe nawe.”+  Nuko muri iryo joro, Imana ibwira+ Natani iti  “genda ubwire umugaragu wanjye Dawidi uti ‘Yehova aravuze ati “si wowe uzanyubakira inzu yo guturamo.+  Kuva igihe nakuriye Abisirayeli muri Egiputa kugeza uyu munsi sinigeze mba mu nzu,+ ahubwo navaga mu ihema rimwe njya mu rindi, nkava mu buturo+ bumwe njya mu bundi.+  Ese muri icyo gihe cyose nagendanaga+ n’Abisirayeli, mu bacamanza ba Isirayeli nategetse kuragira ubwoko bwanjye, hari n’umwe nigeze mbaza nti ‘kuki mutanyubakiye inzu y’amasederi?’”’+  “Ubwire umugaragu wanjye Dawidi uti ‘Yehova nyir’ingabo aravuze ati “ni jye wagukuye mu rwuri aho waragiraga umukumbi,+ nkugira umutware+ w’ubwoko bwanjye bwa Isirayeli.  Nzabana nawe aho uzajya hose+ kandi nzatsemba abanzi+ bawe bose mbakure imbere yawe. Nzaguhesha izina+ rihwanye n’iry’abakomeye bo mu isi.+  Nzaha ubwoko bwanjye bwa Isirayeli ahantu nta kabuza, mpabatuze+ bahagume, kandi ntibazongera kubuzwa amahwemo ukundi. Abakiranirwa+ ntibazongera kubananiza nk’uko bigeze kubigenza kera,+ 10  ndetse no mu gihe cy’abacamanza+ natoranyaga kugira ngo bayobore ubwoko bwanjye bwa Isirayeli. Nzacisha bugufi abanzi bawe bose.+ Ikindi kandi, ‘Yehova azakubakira inzu.’+ 11  “‘“Nugera ku iherezo ry’ubuzima bwawe ugatanga ugasanga ba sokuruza,+ nzahagurutsa uwo mu rubyaro rwawe, ni ukuvuga umwe mu bahungu bawe,+ kandi nzashimangira ubwami bwe mbukomeze.+ 12  Ni we uzanyubakira inzu,+ kandi nzakomeza intebe y’ubwami bwe, ihame kugeza ibihe bitarondoreka.+ 13  Nzamubera se+ kandi na we azambera umwana.+ Sinzamukuraho ineza yanjye yuje urukundo+ nk’uko nayikuye ku wakubanjirije.+ 14  Nzamuha kuyobora inzu+ yanjye n’ubwami+ bwanjye kugeza ibihe bitarondoreka, kandi intebe ye y’ubwami+ izakomezwa kugeza ibihe bitarondoreka.”’” 15  Nuko Natani abwira Dawidi ayo magambo yose yabwiwe, n’ibyo yeretswe byose.+ 16  Nyuma yaho Umwami Dawidi arinjira yicara imbere ya Yehova,+ aravuga ati “Yehova Mana, nkanjye ndi nde?+ Kandi se inzu yanjye yo ni iki+ kugira ngo ube warankoreye ibintu bingana bitya?+ 17  Mana,+ ubonye ko ibyo bidahagije,+ uvuga ko n’inzu y’umugaragu wawe izagumaho kugeza ibihe bitarondoreka!+ Yehova Mana, wamfashe nk’umunyacyubahiro.+ 18  Nkanjye Dawidi narenzaho iki ku birebana n’icyubahiro cyose uhaye umugaragu wawe,+ ko ari wowe uzi neza umugaragu wawe?+ 19  Yehova, wakoze ibyo bintu byose bikomeye+ ugirira umugaragu wawe, ubikora nk’uko biri mu mutima wawe kandi urabigaragaza.+ 20  Yehova, nta wuhwanye nawe,+ kandi mu mana zose twumvise, nta yindi Mana ibaho itari wowe.+ 21  Ni irihe shyanga rindi mu isi rimeze nk’ubwoko bwawe bwa Isirayeli,+ abo wowe Mana y’ukuri wicunguriye ukabagira ubwoko bwawe,+ ukihesha izina ubakorera ibintu bikomeye+ kandi biteye ubwoba, wirukana amahanga+ imbere y’ubwoko bwawe wicunguriye ukabukura muri Egiputa? 22  Witoranyirije ubwoko bwawe bwa Isirayeli ubugira ubwawe+ kugeza ibihe bitarondoreka; none nawe Yehova, wabaye Imana yabo.+ 23  None rero Yehova, amagambo wavuze ku birebana n’umugaragu wawe no ku birebana n’inzu ye abe impamo kugeza ibihe bitarondoreka, usohoze ibyo wavuze. 24  Izina+ ryawe niribe iryo kwizerwa kandi rikomere+ kugeza ibihe bitarondoreka, abantu bavuge bati ‘Yehova nyir’ingabo,+ Imana ya Isirayeli,+ ni Imana ya Isirayeli,’+ kandi inzu y’umugaragu wawe Dawidi ikomere imbere yawe.+ 25  Kuko wowe Mana yanjye wahishuriye umugaragu wawe umugambi ufite wo kumwubakira inzu.+ Ni yo mpamvu umugaragu wawe agutuye iri sengesho. 26  Yehova, uri Imana y’ukuri,+ kandi wasezeranyije umugaragu wawe ibyo bintu byiza.+ 27  None rero uhe umugisha inzu y’umugaragu wawe kugira ngo ikomeze kuba imbere yawe kugeza ibihe bitarondoreka,+ kuko wowe ubwawe Yehova wayihaye umugisha, kandi izawuhorana kugeza ibihe bitarondoreka.”+

Ibisobanuro ahagana hasi