Soma ibirimo

Reba urutonde rw'ibirimo

1 Ibyo ku Ngoma 16:1-43

16  Nuko bazana isanduku y’Imana y’ukuri+ bayishyira mu ihema Dawidi yari yarayishingiye.+ Hanyuma batambira imbere y’Imana y’ukuri ibitambo bikongorwa n’umuriro n’ibitambo bisangirwa.+  Dawidi arangije gutamba ibitambo bikongorwa n’umuriro+ n’ibitambo bisangirwa,+ asabira abantu umugisha+ mu izina rya Yehova.+  Nuko agaburira+ Abisirayeli bose, abagabo n’abagore, buri wese amuha umugati wiburungushuye, umugati ukozwe mu mbuto z’umukindo n’ukozwe mu mizabibu.  Ashyira Abalewi+ imbere y’isanduku ya Yehova kugira ngo bajye bakora umurimo+ wo kwibutsa+ abantu ibyo Yehova Imana ya Isirayeli yakoze, bakamushimira+ kandi bakamusingiza.+  Asafu+ ni we wari umutware, uwa kabiri yari Zekariya, hakaza Yeyeli, Shemiramoti, Yehiyeli, Matitiya, Eliyabu, Benaya, Obedi-Edomu na Yeyeli,+ bacurangaga nebelu n’inanga,+ Asafu+ wacurangaga icyuma kirangira,+  Benaya na Yahaziyeli b’abatambyi bavuzaga impanda,+ bagahora imbere y’isanduku y’isezerano ry’Imana y’ukuri.  Uwo munsi ni bwo bwari bubaye ubwa mbere Dawidi aha+ Asafu+ n’abavandimwe be zaburi yahimbye yo gushimira+ Yehova ngo bayicurange. Iyo zaburi igira iti   “Mushimire Yehova,+ mwambaze izina rye;+Mumenyeshe abantu bo mu mahanga ibikorwa bye.+   Nimumuririmbire,+ mumucurangire;+Mwite ku mirimo yose itangaje yakoze.+ 10  Mwirate izina+ rye ryera.+Imitima y’abashaka Yehova niyishime.+ 11  Mushake Yehova n’imbaraga ze;+Mujye muhora mushaka mu maso he.+ 12  Mwibuke ibikorwa bitangaje yakoze;+Mwibuke ibitangaza bye n’amategeko ava mu kanwa ke,+ 13  Mwa rubyaro rwa Isirayeli umugaragu we mwe,+Mwebwe bene Yakobo, abo yatoranyije.+ 14  Ni we Yehova Imana yacu;+ amategeko ye ari mu isi yose.+ 15  Ibuka isezerano rye kugeza iteka ryose,+N’ijambo yategetse kugeza ku b’ibihe igihumbi,+ 16  Isezerano yagiranye na Aburahamu+N’indahiro yarahiye Isaka;+ 17  Kandi iyo ndahiro yarayikomeje ibera Yakobo itegeko,+Ibera Isirayeli isezerano rihoraho,+ 18  Agira ati ‘nzaguha igihugu cy’i Kanani,+Kibe umurage mwagenewe.’+ 19  Kandi ibyo byabaye igihe mwari mukiri bake;+Ni koko, mwari bake cyane muri n’abimukira muri icyo gihugu.+ 20  Bakomeje kugenda bava mu gihugu kimwe bajya mu kindi,+Bakava mu bwami bumwe bajya mu bundi.+ 21  Nta muntu n’umwe yemereye kubanyaga;+Ahubwo yacyashye abami ababaziza,+ 22  Arababwira ati ‘ntimukore ku bantu banjye natoranyije,Kandi ntimugirire nabi abahanuzi banjye.’+ 23  Muririmbire Yehova, mwa batuye isi mwese mwe!+Uko bwije n’uko bukeye, mutangaze agakiza atanga!+ 24  Mutangaze ikuzo rye mu mahanga,Mutangarize abantu bose ibitangaza yakoze. 25  Yehova arakomeye kandi akwiriye gusingizwa cyane.+Akwiriye gutinywa kurusha izindi mana zose.+ 26  Kuko imana zose z’abanyamahanga ari imana zitagira umumaro;+Ariko Yehova we yaremye ijuru.+ 27  Icyubahiro n’ikuzo biri aho aba;+Imbaraga n’ibyishimo biri mu buturo bwe.+ 28  Mwa miryango y’amahanga mwe, mwemere Yehova;Mwemere ko Yehova afite ikuzo n’imbaraga.+ 29  Mwemere ko izina rya Yehova rifite ikuzo;+Mwitwaze impano maze muze imbere ye.+ Mwikubite imbere ya Yehova mwambaye imyambaro yera yo kurimbana.+ 30  Mwa batuye isi mwese mwe, muhindire umushyitsi* imbere ye.Isi na yo yarashimangiwe: Ntizanyeganyega.+ 31  Ijuru nirinezerwe n’isi yishime.+Bitangaze mu mahanga biti ‘Yehova yabaye umwami.’+ 32  Inyanja n’ibiyirimo byose nibihinde nk’inkuba,+Mu gasozi hishimane n’ibirimo byose.+ 33  Ibiti byo mu ishyamba byose na byo birangurure ijwi ry’ibyishimo imbere ya Yehova,+Kuko yaje gucira isi urubanza.+ 34  Mushimire Yehova kuko ari mwiza;+Kuko ineza ye yuje urukundo ihoraho iteka ryose.+ 35  Muvuge muti ‘Mana y’agakiza kacu, dukize,+Uduteranyirize hamwe udukure mu mahanga,+ Kugira ngo dusingize izina ryawe ryera,+ kandi twamamaze ishimwe ryawe tunezerewe.+ 36  Yehova Imana ya Isirayeli nasingizwe, uhereye iteka ryose ukageza iteka ryose.’”+ Abantu bose baravuga bati “Amen,” basingiza Yehova!+ 37  Nuko Dawidi asiga Asafu+ n’abavandimwe be imbere y’isanduku y’isezerano rya Yehova, kugira ngo bakomeze gukorera+ imbere y’Isanduku bakurikije ibyagombaga gukorwa buri munsi;+ 38  na Obedi-Edomu n’abavandimwe be, mirongo itandatu n’umunani; Obedi-Edomu mwene Yedutuni na Hosa bari abarinzi b’amarembo. 39  Yashyize Sadoki+ umutambyi n’abavandimwe be imbere y’ihema rya Yehova ryari ku kanunga k’i Gibeyoni,+ 40  kugira ngo buri gihe, mu gitondo na nimugoroba, bajye batambira Yehova ibitambo bikongorwa n’umuriro ku gicaniro gitambirwaho ibitambo bikongorwa n’umuriro, bakurikije ibintu byose byanditse mu mategeko Yehova yategetse Abisirayeli.+ 41  Bari kumwe na Hemani+ na Yedutuni n’abasigaye mu batoranyijwe+ bavuzwe mu mazina, kugira ngo bashimire Yehova+ kuko “ineza ye yuje urukundo ihoraho iteka ryose”;+ 42  Hemani+ na Yedutuni+ hamwe na bo bavuzaga impanda+ n’ibyuma birangira n’ibindi bikoresho by’umuzika basingiza Imana y’ukuri; bene+ Yedutuni bari ku marembo. 43  Abantu bose barataha buri wese ajya iwe.+ Dawidi na we ajya iwe gusabira umugisha abo mu rugo rwe.

Ibisobanuro ahagana hasi