Soma ibirimo

Jya kuri meni ya kabiri

Reba urutonde rw'ibirimo

Abahamya ba Yehova

Ikinyarwanda

Bibiliya kuri interineti | BIBILIYA-UBUHINDUZI BW'ISI NSHYA

1 Ibyo ku Ngoma 1:1-54

1  Adamu,+Seti,+Enoshi,+  Kenani,+Mahalaleli,+Yeredi,+  Henoki,+Metusela,+Lameki,+  Nowa,+Shemu,+ Hamu+ na Yafeti.+  Bene Yafeti ni Gomeri na Magogi+ na Madayi+ na Yavani+ na Tubali na Mesheki+ na Tirasi.+  Bene Gomeri ni Ashikenazi+ na Rifati+ na Togaruma.+  Bene Yavani ni Elisha+ na Tarushishi+ na Kitimu+ na Rodanimu.+  Bene Hamu ni Kushi+ na Misirayimu,+ Puti+ na Kanani.+  Bene Kushi ni Seba+ na Havila na Sabuta+ na Rama+ na Sabuteka.+ Bene Rama ni Sheba na Dedani.+ 10  Kushi yabyaye Nimurodi.+ Uwo ni we muntu w’igihangange wa mbere wabaye ku isi.+ 11  Misirayimu yabyaye Ludimu+ na Anamimu na Lehabimu na Nafutuhimu+ 12  na Patirusimu+ na Kasiluhimu,+ (ari we Abafilisitiya+ bakomotseho) na Kafutorimu.+ 13  Kanani yabyaye imfura ye Sidoni,+ abyara na Heti+ 14  n’Abayebusi+ n’Abamori+ n’Abagirugashi+ 15  n’Abahivi+ n’Abaruki n’Abasini+ 16  n’Abaruvadi+ n’Abazemari+ n’Abanyahamati.+ 17  Bene Shemu+ ni Elamu+ na Ashuri+ na Arupakisadi+ na Ludi+ na Aramu, Usi na Huli na Geteri na Mashi.+ 18  Arupakisadi yabyaye Shela,+ Shela na we abyara Eberi.+ 19  Eberi yabyaye abahungu babiri. Umwe yitwaga Pelegi+ kuko mu gihe cye isi yiciyemo ibice; umuvandimwe we yitwaga Yokitani. 20  Yokitani yabyaye Alumodadi, Shelefu, Hazarimaveti, Yera,+ 21  Hadoramu, Uzali, Dikila,+ 22  Obali, Abimayeli, Sheba,+ 23  Ofiri,+ Havila+ na Yobabu.+ Abo bose bari bene Yokitani. 24  Shemu,+Arupakisadi,+Shela,+ 25  Eberi,+Pelegi,+Rewu,+ 26  Serugi,+Nahori,+Tera,+ 27  Aburamu+ ari we Aburahamu.+ 28  Bene Aburahamu ni Isaka+ na Ishimayeli.+ 29  Iyi ni yo miryango ibakomokaho: Imfura ya Ishimayeli ni Nebayoti,+ agakurikirwa na Kedari+ na Adibeli na Mibusamu+ 30  na Mishuma na Duma+ na Masa na Hadadi+ na Tema 31  na Yeturi na Nafishi na Kedema.+ Abo ni bo bene Ishimayeli. 32  Ketura+ inshoreke+ ya Aburahamu yabyaye Zimurani, Yokishani, Medani,+ Midiyani,+ Yishibaki+ na Shuwa.+ Bene Yokishani ni Sheba na Dedani.+ 33  Bene Midiyani ni Efa,+ Eferi, Hanoki, Abida na Eluda.+ Abo bose bari abuzukuru ba Ketura. 34  Aburahamu yabyaye Isaka,+ Isaka abyara Esawu+ na Isirayeli.+ 35  Bene Esawu ni Elifazi, Reweli,+ Yewushi, Yalamu na Kora.+ 36  Bene Elifazi ni Temani,+ Omari, Sefo, Gatamu, Kenazi,+ Timuna+ na Amaleki.+ 37  Bene Reweli ni Nahati, Zera, Shama na Miza.+ 38  Bene Seyiri+ ni Lotani, Shobali, Sibeyoni, Ana,+ Dishoni, Eseri na Dishani.+ 39  Bene Lotani ni Hori na Homami. Mushiki wa Lotani yitwaga Timuna.+ 40  Bene Shobali ni Alivani, Manahati, Ebali, Shefo na Onamu.+ Bene Sibeyoni ni Ayiya na Ana.+ 41  Ana yabyaye Dishoni.+ Bene Dishoni ni Hemudani, Eshibani, Itirani na Kerani.+ 42  Bene Eseri+ ni Biluhani, Zavani na Akani.+ Bene Dishani ni Usi na Arani.+ 43  Aba ni bo bami bategetse mu gihugu cya Edomu+ mbere y’uko hagira umwami+ uwo ari we wese utegeka Abisirayeli: Bela mwene Bewori yategekaga umugi witwaga Dinihaba.+ 44  Bela aratanga, Yobabu mwene Zera+ w’i Bosira+ amusimbura ku ngoma. 45  Yobabu aratanga, Hushamu+ wo mu gihugu cy’Abatemani+ amusimbura ku ngoma. 46  Hushamu aratanga, Hadadi+ mwene Bedadi, watsindiye Abamidiyani+ mu gihugu cy’i Mowabu, amusimbura ku ngoma, kandi umugi yategekaga witwaga Aviti.+ 47  Hadadi aratanga, Samula w’i Masireka+ amusimbura ku ngoma. 48  Samula aratanga, Shawuli w’i Rehoboti+ kuri rwa Ruzi amusimbura ku ngoma. 49  Shawuli aratanga, Bayali-Hanani mwene Akibori+ amusimbura ku ngoma. 50  Bayali-Hanani aratanga, Hadari amusimbura ku ngoma, kandi umugi yategekaga witwaga Pawu, n’umugore we yitwaga Mehetabeli, umukobwa wa Matiredi, umukobwa wa Mezahabu.+ 51  Hanyuma Hadadi aratanga. Abatware bo muri Edomu ni aba: umutware Timuna, umutware Aliva, umutware Yeteti,+ 52  umutware Oholibama, umutware Ela, umutware Pinoni,+ 53  umutware Kenazi, umutware Temani, umutware Mibusari,+ 54  umutware Magidiyeli n’umutware Iramu.+ Abo ni bo bari abatware+ bo muri Edomu.

Ibisobanuro ahagana hasi