UBITEKEREZAHO IKI?

Ese Bibiliya ntigihuje n’igihe cyangwa iracyafite agaciro? Bibiliya ubwayo igira iti “Ibyanditswe byera byose byahumetswe n’Imana, kandi bifite akamaro.”2 Timoteyo 3:16, 17.

Iyi gazeti y’Umunara w’Umurinzi irakwereka inama Bibiliya itanga n’uko wayisoma ikakugirira akamaro.