Soma ibirimo

Jya kuri meni ya kabiri

Reba urutonde rw'ibirimo

Abahamya ba Yehova

Ikinyarwanda

Umunara w’Umurinzi  |  Werurwe 2015

Ibibazo bishingiye kuri Bibiliya

Ibibazo bishingiye kuri Bibiliya

Kuki twagombye kwibuka urupfu rwa Yesu?

Ni iki urupfu rwa Yesu ruzahesha abantu mu gihe kizaza?Yesaya 25:8; 33:24

Urupfu rwa Yesu ni cyo kintu cy’ingenzi kurusha ibindi byose byabayeho mu mateka, kuko yapfiriye abantu kugira ngo bongere kubona ubuzima bari baratakaje. Umuntu ntiyaremanywe kamere ibogamira ku bibi, kandi ntiyari kurwara cyangwa ngo apfe (Intangiriro 1:31). Ariko icyaha cyinjiye mu isi binyuze ku muntu wa mbere ari we Adamu. Yesu yatanze ubuzima bwe kugira ngo adukize icyaha n’urupfu.Soma muri Matayo 20:28; Abaroma 6:23.

Imana yagaragaje urukundo rudasanzwe igihe yoherezaga Umwana wayo ngo adupfire (1 Yohana 4:9, 10). Yesu yasabye abigishwa be kujya bibuka urupfu rwe binyuze ku muhango woroheje ukoreshwamo umugati na divayi. Iyo twifatanyije muri uwo muhango buri mwaka, tuba tugaragaje ko dushimira Imana na Yesu kubera urukundo batugaragarije.Soma muri Luka 22:19, 20.

Ni ba nde bagombye kurya ku mugati bakanywa no kuri divayi?

Igihe Yesu yasabaga abigishwa be kujya bibuka urupfu rwe, yanavuze ibirebana n’isezerano (Matayo 26:26-28). Ibyo byatumye abo bigishwa, hamwe n’umubare ntarengwa w’abandi bantu, bagira ibyiringiro byo kuzabana na we mu ijuru ari abami n’abatambyi. Nubwo abantu babarirwa muri za miriyoni bifatanya mu kwibuka urupfu rwa Yesu, abari muri iryo sezerano ni bo bonyine barya ku mugati bakanywa no kuri divayi.Soma mu Byahishuwe 5:10.

Ubu hashize imyaka igera ku 2.000 Yehova atoranya abazaba abami (Luka 12:32). Abo bantu ni bake cyane ugereranyije n’abazaba ku isi iteka ryose.Soma mu Byahishuwe 7:4, 9, 17.

 

IBINDI WAMENYA

ABO TURI BO

Urwibutso rw’urupfu rwa Yesu

Buri mwaka, abantu babarirwa muri za miriyoni bateranira hamwe kugira ngo bizihize urwibutso rw’urupfu rwa Yesu. Turagutumiye kugira ngo umenye icyo uwo munsi mukuru w’ingenzi ukumariye.

Ni iki mu by’ukuri Bibiliya yigisha?

Incungu ni impano ihebuje yatanzwe n’Imana

Incungu ni iki? Ni mu buhe buryo ishobora kukugirira akamaro?

IBIBAZO BISHINGIYE KURI BIBILIYA

Ese Yesu yapfiriye ku musaraba?

Abantu benshi bumva ko umusaraba ari ikimenyetso cy’Ubukristo. Ese twagombye kuwukoresha?