Soma ibirimo

Jya kuri meni ya kabiri

Reba urutonde rw'ibirimo

Abahamya ba Yehova

Ikinyarwanda

Umunara w’Umurinzi  |  Werurwe 2014

Ibibazo bishingiye kuri Bibiliya

Ibibazo bishingiye kuri Bibiliya

Urupfu rwa Yesu rudufitiye akahe kamaro?

Igihe Imana yaremaga abantu, yari ifite umugambi w’uko baba ku isi iteka ryose badahura n’imibabaro, indwara cyangwa urupfu. Icyakora, umugabo wa mbere ari we Adamu yasuzuguye Umuremyi maze atakaza ibyiringiro byo kubaho iteka. Natwe twarazwe urupfu kuko twakomotse kuri Adamu (Abaroma 5:8, 12; 6:23). Yehova Imana y’ukuri yohereje Umwana we Yesu ku isi kugira ngo adupfire, maze acungure icyo Adamu yari yaratakaje.—Soma muri Yohana 3:16.

Urupfu rwa Yesu rwatumye abantu bagira ibyiringiro byo kuzabona ubuzima bw’iteka. Utekereza ko ubuzima buzira iherezo ku isi buzaba bumeze bute?

Urupfu rwa Yesu rutuma tubabarirwa ibyaha, kandi tukagira ibyiringiro byo kuzabaho iteka. Bibiliya itwereka uko ubuzima buzaba bumeze ku isi, igihe tuzaba tutagisaza, tutarwara cyangwa ngo dupfe.—Soma muri Yesaya 25:8; 33:24; Ibyahishuwe 21:4, 5.

Twagombye kwibuka urupfu rwa Yesu dute?

Ku mugoroba wabanjirije urupfu rwa Yesu, yasabye abigishwa be kujya bibuka urupfu rwe bakora umuhango woroheje. Kwizihiza urupfu rwa Yesu muri ubwo buryo buri mwaka, bidufasha gutekereza ku rukundo rwinshi Yehova na Yesu bakunda abantu.—Soma muri Luka 22:19, 20; 1 Yohana 4:9, 10.

Uyu mwaka, urupfu rwa Yesu ruzizihizwa kuwa mbere, tariki ya 14 Mata izuba rirenze. Tugutumiriye kuzaza kwifatanya n’Abahamya ba Yehova bo mu gace utuyemo.—Soma mu Baroma 1:11, 12.

IBINDI WAMENYA

ABO TURI BO

Urwibutso rw’urupfu rwa Yesu

Buri mwaka, abantu babarirwa muri za miriyoni bateranira hamwe kugira ngo bizihize urwibutso rw’urupfu rwa Yesu. Turagutumiye kugira ngo umenye icyo uwo munsi mukuru w’ingenzi ukumariye.

Ni iki mu by’ukuri Bibiliya yigisha?

Yesu Kristo ni nde?

Menya impamvu Yesu ari Mesiya wasezeranyijwe, aho yaturutse n’impamvu ari umwana w’ikinege w’Imana.

Ni iki mu by’ukuri Bibiliya yigisha?

Incungu ni impano ihebuje yatanzwe n’Imana

Incungu ni iki? Ni mu buhe buryo ishobora kukugirira akamaro?