Imvura irimo iragwa.

Tomoko avuze ababaye ati

“sinshobora kujya hanze.

Kuki yanze guhita?”

Ariko habaye ikintu gitunguranye!

Akazuba karavuye.

Imvura yahise.

Tomoko arishimye!

Tomoko ahise yirukira hanze,

maze abona

ikintu

gishimishije.

Tomoko aravuze ati

“sinari nzi ko

imvura Imana itanga

ituma indabo zimera!”

IMYITOZO

Bwira umwana wawe akwereke:

  • Idirishya

  • Tomoko

  • Indabo

  • Inyoni

  • Igiti

Shaka ibi bintu bidahita bigaragara.

  • Agasimba

  • Indege

Soma mu Byakozwe 14:17. Kuki Yehova yaremye imvura?