MU MAREMBERA y’ubuzima bwa marume Nikolai Dubovinsky, yanditse inkuru y’ibyabaye mu mibereho ye. Muri iyo nkuru yashyizemo ibintu bishimishije n’ibibabaje byamubayeho mu gihe yakoreraga Yehova, cyane cyane igihe umurimo wari warabuzanyijwe mu cyahoze ari Leta Zunze Ubumwe z’Abasoviyeti. Nubwo yahuye n’ingorane n’ibigeragezo, yakomeje kuba uwizerwa kandi akomeza kubaho yishimye cyane. Incuro nyinshi marume yifuzaga ko abakiri bato bumva inkuru y’ibyamubayeho. Bityo ngiye kubabwira bimwe mu bintu by’ingenzi byamubayeho. Yavutse mu mwaka wa 1926, avukira mu muryango ukennye wo mu mudugudu wa Podvirivka, uri mu ntara ya Chernivtsi muri Ukraine.

NIKOLAI YAVUZE UKO YAMENYE UKURI

Nikolai yaravuze ati “umunsi umwe mu mwaka wa 1941, mukuru wanjye Ivan yazanye mu rugo ibitabo by’imfashanyigisho za Bibiliya (La Harpe de Dieu na Le divin Plan des Âges), amagazeti y’Umunara w’Umurinzi n’udutabo dutandukanye. Byose narabisomye. Natangajwe no kumenya ko Imana atari yo iteza ibibazo biri mu isi, ahubwo ko ari Satani. Uretse ibyo bitabo, nasomye n’Amavanjiri maze mbona ko nabonye ukuri. Natangiye kugeza ku bandi ibyiringiro by’Ubwami nshishikaye. Gusoma ibyo bitabo byatumye ndushaho gusobanukirwa ukuri, kandi ndushaho kwifuza cyane kuba umugaragu wa Yehova.

“Nasobanukiwe ko nari gutotezwa bitewe n’imyizerere yanjye. Hari mu ntambara kandi sinifuzaga kugira uwo nica. Kugira ngo nitegure ibigeragezo nari kuzahura na byo, natangiye gufata mu mutwe imirongo yo muri Bibiliya, urugero nk’uwo muri Matayo 10:28 n’uwo muri Matayo 26:52. Niyemeje gukomeza kubera Yehova indahemuka, nubwo napfa.

“Mu mwaka wa 1944 maze kugira imyaka 18, nahamagariwe kujya mu gisirikare. Nagiye aho binjirizaga abantu mu gisirikare, maze ku ncuro ya mbere mpura n’abo twari duhuje ukwizera, ni ukuvuga abavandimwe bari mu kigero cyo kujya mu gisirikare, na bo bari bahamagawe. Twabwiye abayobozi dushize amanga ko tutari kwifatanya mu ntambara. Abasirikare bararakaye, maze badukangisha kutwicisha inzara no kuduhatira gucukura indaki, bitaba ibyo bakaturasa. Twabashubije tudatinya tuti ‘turi mu maboko yanyu. Ariko icyo mwadukorera cyose, ntituribwice itegeko ry’Imana ritubuza “kwica.” ’Kuva 20:13.

“Amaherezo jye n’abavandimwe babiri twoherejwe muri Belarusi gukora mu mirima no gusana amazu yangiritse. Ndacyibuka ibintu bibabaje byatewe n’intambara nabonye mu nkengero z’umugi wa Minsk. Ibiti byo ku mihanda byari byaratwitswe, kandi imirambo n’intumbi z’amafarashi byabaga biri mu miferege no mu mashyamba. Nabonye ibitwaro, ibisigazwa by’indege n’ibintu bimeze nk’ibisanduku bikururwa n’imodoka byari binyanyagiye hose. Ibyo byose byari ingaruka zo kwica amategeko y’Imana.

 “Intambara yarangiye mu mwaka wa 1945, ariko twagumye muri gereza twarakatiwe imyaka icumi y’igifungo bitewe no kwanga kujya ku rugamba. Mu myaka itatu ya mbere, nta materaniro twagiraga, nta n’ibitabo by’imfashanyigisho za Bibiliya twabonaga. Hari bashiki bacu twajyaga twandikirana, ariko na bo barafashwe bakatirwa imyaka 25 yo gukora mu kigo cyakorerwagamo imirimo y’agahato.

“Hanyuma mu mwaka wa 1950 twafunguwe tutarangije imyaka y’igifungo twari twarakatiwe, maze dusubira mu rugo. Mu gihe nari mfunzwe, mama na mushiki wanjye muto witwa Maria babaye Abahamya ba Yehova. Bakuru banjye bari bataraba Abahamya, ariko bigaga Bibiliya. Kubera ko nabwirizaga cyane, abashinzwe umutekano bashakaga kunsubiza muri gereza. Hanyuma abavandimwe bari bashinzwe umurimo bansabye kubafasha gucapira ibitabo mu bwihisho. Icyo gihe nari mfite imyaka 24.”

DUCAPA IBITABO BY’IMFASHANYIGISHO ZA BIBILIYA

“Abahamya bakundaga kuvuga bati ‘umurimo nubuzanywa ku mugaragaro, uzakorerwa mu bwihisho’ (Imig 28:28). Icyo gihe ibyinshi mu bitabo byacu byacapirwaga munsi y’ubutaka. Nacapiraga ibitabo mu cyumba cyo munsi y’ubutaka, cyari mu nzu mukuru wanjye witwa Dmitry yabagamo. Hari igihe namaraga ibyumweru bibiri muri icyo cyumba ntarasohoka. Iyo itara rya peteroli twakoreshaga ryazimaga bitewe n’uko mu cyumba nta mwuka urimo, najyaga kuruhuka ho gato ngategereza ko icyo cyumba cyongera kujyamo umwuka.

Igishushanyo cy’icyumba cyo munsi y’ubutaka cy’inzu Nikolai yacapiragamo ibitabo

“Umunsi umwe umuvandimwe twakoranaga yarambajije ati ‘ese Nikola, warabatijwe?’ Nubwo nari maze imyaka 11 nkorera Yehova, nari ntarabatizwa. Ku bw’ibyo, twabiganiriyeho, maze iryo joro ambatiriza mu kiyaga, icyo gihe nkaba nari mfite imyaka 26. Hashize  imyaka itatu, nahawe izindi nshingano, mba umwe mu bari bagize Komite y’Igihugu. Icyo gihe, abavandimwe babaga badafunzwe bahabwaga inshingano bagasimbura ababaga bafunzwe, bityo umurimo ugakomeza.”

INGORANE ZO GUKORERA MUNSI Y’UBUTAKA

“Gucapira ibitabo munsi y’ubutaka byari bigoye kuruta kuba muri gereza. Kugira ngo ntafatwa n’abapolisi b’abamaneko, namaze imyaka irindwi yose ntashobora kujya mu materaniro, ari jye ugomba kwiyigisha Bibiliya. Nahuraga n’abagize umuryango wanjye ari uko nagiye kubasura, kandi najyagayo gake cyane. Icyakora bari basobanukiwe imimerere narimo kandi byarankomezaga. Nahoraga naniwe bitewe no guhangayika no guhora ndyamiye amajanja. Twagombaga guhora twiteguye ikintu icyo ari cyo cyose cyashoboraga kuba. Urugero, umunsi umwe ari nimugoroba, abakuru b’abapolisi babiri baje ku nzu nabagamo. Nahise nsimbukira mu idirishya ryo ku rundi ruhande rw’iyo nzu, maze niruka ngana mu ishyamba. Numvise amasasu anyuraho avuza ubuhuha. Umwe mu bashakaga kunyica yuriye ifarashi maze akomeza kundasa kugeza igihe amasasu yashiriye mu mbunda, ariko hari rimwe ryamfashe mu kuboko. Amaze kunyirukankana ibirometero bitanu, nihishe mu ishyamba mba ndamucitse. Nyuma yaho igihe nari mu rukiko nabwiwe ko icyo gihe bandashe amasasu 32 yose!

“Guhora mu cyumba cyo munsi y’ubutaka byari byaratumye uruhu rwanjye rweruruka cyane. Ibyo byashoboraga guhita bigaragaza icyo nakoraga. Ku bw’ibyo, namaraga ku zuba igihe kinini uko bishoboka kose. Nanone kandi, kuba muri icyo cyumba byari byaragize ingaruka ku buzima bwanjye. Hari igihe ntashoboye kujya mu nama y’ingenzi nari kugirana n’abandi bavandimwe, kubera ko navaga amaraso mu mazuru no mu kanwa.”

NIKOLAI AFATWA

Ari mu kigo cyakorerwagamo imirimo y’agahato muri Mordvinia, mu mwaka wa 1963

“Ku itariki ya 26 Mutarama 1957, narafashwe. Hashize amezi atandatu, Urukiko rw’Ikirenga rwa Ukraine rwasomye umwanzuro w’urubanza. Nakatiwe igihano cy’urupfu ndashwe urufaya, ariko kubera ko igihano cy’urupfu cyari cyarakuweho mu gihugu, nakatiwe igifungo cy’imyaka 25. Jye n’abandi barindwi twari kumwe, twese hamwe twakatiwe imyaka 130 mu bigo byakorerwagamo imirimo y’agahato. Twoherejwe  mu bigo by’i Mordvinia, byarimo Abahamya bagera kuri 500. Twateranaga mu ibanga mu matsinda mato, tukiga Umunara w’Umurinzi. Umwe mu barindaga icyo kigo amaze gusoma amwe mu magazeti yari yarafashwe, yaravuze ati ‘nimukomeza kuyasoma, nta wuzatuma mutandukira ukwizera kwanyu!’ Buri gihe twakoranaga umwete umunsi wose kandi incuro nyinshi tugakora ibirenze ibyo twasabwaga. Icyakora umukuru w’icyo kigo yaritotombaga ati ‘ibyo mukora hano nta cyo bitubwiye. Icyo dushaka ni uko mukunda igihugu cyanyu mukacyitangira.’ ”

“Buri gihe twakoranaga umwete umunsi wose kandi incuro nyinshi tugakora ibirenze ibyo twasabwaga”

NTIYIGEZE AREKA KUBA INDAHEMUKA

Inzu y’Ubwami y’i Velikiye Luki

Mu mwaka wa 1967, igihe Nikolai yari amaze kurekurwa akava mu kigo cyakorerwagamo imirimo y’agahato, yagize uruhare mu gushyira kuri gahunda amatorero yo muri Esitoniya n’ayo muri St. Petersburg, mu Burusiya. Mu ntangiriro z’umwaka wa 1991, umwanzuro w’urubanza wari warasomwe mu mwaka wa 1957 warasheshwe ahanagurwaho icyaha, kubera ko nta gihamya yagaragazaga ko Nikolai yahamwaga n’ibyo bamushinjaga. Muri icyo gihe, Abahamya benshi bari bararenganyijwe n’abayobozi, na bo bahanaguweho icyaha. Mu mwaka wa 1996, Nikolai yimukiye mu mugi wa Velikiye Luki uri mu ntara ya Pskov ku birometero bigera kuri 500 uvuye i St. Petersburg. Yaguze inzu ntoya, kandi mu mwaka wa 2003 Inzu y’Ubwami yubatswe mu kibanza cye. Muri iki gihe, hateraniramo amatorero abiri ameze neza.

Jye n’umugabo wanjye dukora ku biro by’ishami by’Abahamya ba Yehova byo mu Burusiya. Muri Werurwe 2011, hasigaye amezi make ngo Nikolai apfe, yaradusuye bwa nyuma. Amagambo ye yadukoze ku mutima cyane igihe yavuganaga ibyishimo byinshi ati “nkurikije uko mbibona, nshobora kuvuga ko umunsi wa karindwi wo kuzenguruka Yeriko watangiye” (Yos 6:15). Icyo gihe yari afite imyaka 85. Nubwo yabayeho mu buzima bugoye, yaravuze ati “nishimira cyane rwose ko nkiri muto, nafashe umwanzuro wo gukorera Yehova. Sinigeze nicuza ko nawufashe.”