Soma ibirimo

Jya kuri meni ya kabiri

Reba urutonde rw'ibirimo

Abahamya ba Yehova

Ikinyarwanda

Umunara w’Umurinzi—wo kwigwa  |  Nzeri 2015

Twagaragaza dute ko dukunda Yehova?

Twagaragaza dute ko dukunda Yehova?

“Dukunda Imana kuko ari yo yabanje kudukunda.”1 YOH 4:19.

INDIRIMBO: 56, 138

1, 2. Dukurikije ibyo intumwa Yohana yavuze, Imana yatwigishije ite kuyikunda?

BIRAZWI ko uburyo bwiza kurusha ubundi umubyeyi yakwigishamo abana be ari ukubaha urugero rwiza. Intumwa Yohana yaranditse ati “dukunda Imana kuko ari yo yabanje kudukunda” (1 Yoh 4:19). Ku bw’ibyo, Yehova yatanze urugero ruhebuje rugaragaza urukundo rwa kibyeyi, rushobora kudufasha kumukunda.

2 Ni mu buhe buryo Yehova “yabanje kudukunda”? Intumwa Pawulo yaranditse ati ‘Imana yatweretse urukundo rwayo ubwo Kristo yadupfiraga tukiri abanyabyaha’ (Rom 5:8). Igihe Yehova yatangaga icyo gitambo gihebuje cy’Umwana we ngo abere incungu abantu bizera, yari agaragaje icyo urukundo nyakuri ari cyo. Rugaragazwa no gutanga no gukora ibikorwa bizira ubwikunde. Icyo gikorwa cy’Imana kirangwa n’ineza cyatumye tuyegera kandi dushobora kugaragaza ko tuyikunda.1 Yoh 4:10.

3, 4. Twagaragaza dute ko dukunda Imana?

3 Urukundo ni wo muco w’ingenzi wa Yehova. Bityo dushobora gusobanukirwa impamvu Yesu yavuze ko itegeko riruta ayandi ari iri: “ukundishe Yehova Imana yawe umutima  wawe wose n’ubugingo bwawe bwose n’ubwenge bwawe bwose n’imbaraga zawe zose” (Mar 12:30). Yehova yifuza ko tumukunda n’umutima wacu wose. Kuba abantu b’imitima ibiri biramubabaza. Icyakora nanone yifuza ko tumukunda n’ubugingo bwacu bwose, n’ubwenge bwacu bwose n’imbaraga zacu zose. Ku bw’ibyo, gukunda Imana by’ukuri si ukugaragaza ibyiyumvo gusa. Bisobanura ko ibyo dutekereza n’ibikorwa byacu bigomba kugaragaza ko tuyikunda.Soma muri Mika 6:8.

4 Bityo rero, tugomba gukunda Imana tutizigamye. Iyo tuyishyize mu mwanya wa mbere mu mibereho yacu, tuba tugaragaje ko tuyikunda by’ukuri. Mu gice kibanziriza iki, twasuzumye uburyo bune Yehova agaragazamo ko akunda abana be cyane. Reka noneho dusuzume ukuntu dushobora kurushaho gukunda Yehova, kandi tukabigaragaza.

TUJYE DUSHIMIRA YEHOVA IBYO ADUHA

5. Iyo dutekereje ku bintu byose Yehova adukorera, bidushishikariza gukora iki?

5 Iyo uhawe impano ubigenza ute? Birashoboka cyane ko ushimira. Nanone kandi ushobora kuba ukoresha neza iyo mpano, ntuyipfushe ubusa. Umwigishwa Yakobo yaranditse ati “impano nziza yose n’impano yose itunganye ituruka mu ijuru, kuko imanuka iturutse kuri Se w’imicyo yo mu ijuru, kandi ntahinduka nk’uko igicucu kigenda gihinduka” (Yak 1:17). Yehova ntahwema kuduha ibyo dukeneye kugira ngo tubeho kandi twishime. Mbese ibyo ntibidushishikariza kumukunda?

6. Ni iki Abisirayeli bagombaga gukora kugira ngo Yehova akomeze kubaha imigisha?

6 Yehova yahaye Abisirayeli ibintu byinshi byiza. Mu gihe cy’imyaka myinshi, yabayoboye akoresheje amategeko ye kandi abaha buri kintu cyose babaga bakeneye (Guteg 4:7, 8). Ariko bari gukomeza kubona iyo migisha ari uko bumviye Amategeko y’Imana, akaba yari akubiyemo n’iryabasabaga gutura Yehova “indobanure mu mbuto z’umuganura w’ibyeze” mu gihugu (Kuva 23:19). Kumvira iryo tegeko byari kugaragaza ko baha agaciro urukundo rwa Yehova n’imigisha ye.Soma mu Gutegeka kwa Kabiri 8:7-11.

7. Twakoresha dute ‘ibintu byacu by’agaciro’ kugira ngo tugaragaze ko dukunda Yehova?

7 Naho se twe bimeze bite? Nubwo muri iki gihe tudasabwa gutanga ibitambo nk’ibyabo, birakwiriye ko tugaragaza ko dukunda Imana tuyubahisha ‘ibintu byacu by’agaciro’ (Imig 3:9). Twabikora dute? Dushobora gukoresha ibyo dutunze dushyigikira umurimo wa Yehova ukorerwa mu gace k’iwacu no ku isi hose. Ubwo ni uburyo bwiza bwo kugaragaza ko dukunda Yehova, twaba dufite ibintu byinshi cyangwa bike (2 Kor 8:12). Icyakora hari ubundi buryo bwo kugaragaza ko tumukunda.

8, 9. Ni iki kindi kigaragaza ko dukunda Yehova? Tanga urugero.

8 Zirikana ko Yesu yibukije abigishwa be kudahangayikira ibyokurya n’imyambaro, ahubwo ko bagombaga gushaka mbere na mbere Ubwami. Yababwiye ko Data wo mu ijuru aba azi mu by’ukuri ibyo dukeneye (Mat 6:31-33). Uko twiringira iryo sezerano bigaragaza urukundo dukunda Yehova, kuko gukunda Imana no kuyiringira bidasigana. Mu by’ukuri ntidushobora gukunda umuntu tutiringira (Zab 143:8). Ku bw’ibyo, dushobora kwibaza tuti “ese intego zanjye n’uko mbaho bigaragaza ko mu by’ukuri nkunda Yehova? Ese ibyo nkora buri munsi  bigaragaza ko niringira ko afite ubushobozi bwo kwita ku byo nkeneye?”

9 Umukristo witwa Mike yagaragaje ko akunda Imana kandi ko ayiringira. Igihe yari akiri muto yifuzaga cyane gukorera Imana mu gihugu cy’amahanga. Amaze gukura yarashatse abyara abana babiri, ariko icyo cyifuzo ntikigeze kimuvamo. Inkuru zivuga iby’abavandimwe na bashiki bacu bakorera umurimo aho ababwiriza bakenewe cyane, zatumye Mike n’umuryango we biyemeza koroshya ubuzima. Bagurishije inzu yabo bajya gukodesha inzu nto. Hanyuma Mike yagabanyije umubare w’abo isosiyete ye yakoreraga akazi ko gusukura amazu, maze yiga uko yari kujya agenzura akazi yari asigaranye akoresheje interineti ari mu kindi gihugu. Mike n’umuryango we barimutse, kandi igihe bari bamaze imyaka ibiri mu mahanga, yaravuze ati “twiboneye ko amagambo ya Yesu ari muri Matayo 6:33 ari ukuri.”

JYA UTEKEREZA KU BYO YEHOVA ATWIGISHA

10. Kimwe n’Umwami Dawidi, kuki gutekereza ku byo twiga ku birebana na Yehova ari byiza?

10 Ubu hashize imyaka igera ku 3.000 Umwami Dawidi akozwe ku mutima n’ibyo yabonaga mu kirere. Yaranditse ati “ijuru ritangaza ikuzo ry’Imana, n’isanzure rikavuga imirimo y’amaboko yayo.” Yongeyeho ati “amategeko ya Yehova aratunganye, asubiza intege mu bugingo. Ibyo Yehova atwibutsa ni ibyo kwiringirwa, bituma utaraba inararibonye aba umunyabwenge.” Gutekereza ku byo Yehova yaremye no ku bwenge bugaragara mu mategeko ye byatumye arushaho kugirana imishyikirano ya bugufi n’Imana, kandi yifuza kuyigaragariza ko ayikunda. Yaranditse ati “Yehova Gitare cyanjye n’Umucunguzi wanjye, amagambo ava mu kanwa kanjye n’ibyo umutima wanjye utekereza bigushimishe.”Zab 19:1, 7, 14.

11. Twakoresha dute ubumenyi Yehova aduha kugira ngo tugaragaze ko tumukunda? (Reba ifoto ibimburira iki gice.)

11 Muri iki gihe, Yehova atwigisha ibintu byinshi ku bimwerekeyeho, umugambi we, ibyo yaremye n’Ijambo rye. Isi ishishikariza abantu kwiga kaminuza. Ariko kandi ibyagiye biba bigaragaza ko ayo mashuri atuma akenshi abantu babura ukwizera kandi urukundo bakunda Imana rukagabanuka. Icyakora, Bibiliya ntitugira inama yo gushaka ubumenyi gusa, ahubwo inadushishikariza gushaka ubwenge no gusobanukirwa. Ibyo bisobanura ko tugomba kumenya uko twakoresha ubumenyi Imana yaduhaye kugira ngo budufashe kandi bufashe abandi (Imig 4:5-7). Imana “ishaka ko abantu b’ingeri zose bakizwa bakagira ubumenyi nyakuri ku byerekeye ukuri” (1 Tim 2:4). Tugaragaza ko dukunda Yehova iyo twihatira kubwira buri wese ubutumwa bwiza bw’Ubwami kandi tugafasha abantu gusobanukirwa umugambi Imana ifitiye abantu.Soma muri Zaburi ya 66:16, 17.

12. Ni iki mushiki wacu ukiri muto yavuze ku birebana n’impano Yehova atanga?

12 Abakiri bato na bo bashobora kugaragaza ko bakunda Yehova bishimira inyigisho abaha. Shannon avuga ko igihe yari afite imyaka 11, we na murumuna we wari ufite imyaka 10 bagiye mu ikoraniro ry’intara ryari rifite umutwe uvuga ngo “Kwiyegurira Imana.” Muri iryo koraniro, hari igihe abakiri bato basabwe kujya kwicara ahantu hamwe. Yabanje kugira ubwoba ariko ajyayo. Hanyuma yarishimye cyane igihe buri wese mu  bakiri bato bari aho yahabwaga impano nziza cyane y’igitabo gifite umutwe uvuga ngo Ibibazo urubyiruko rwibaza n’ibisubizo byabyo.” Ibyo byatumye Shannon abona ate Yehova? Yaravuze ati “icyo gihe ni bwo namenye ko Yehova ariho koko kandi ko ankunda cyane.” Yongeyeho ati “twishimira cyane ko Yehova Imana yacu ikomeye aduha impano nziza cyane, zitunganye.”

JYA WEMERA INAMA YEHOVA ATANGA N’IGIHANO CYE

13, 14. Twagombye kwitwara dute mu gihe Yehova aduhannye kandi kuki?

13 Bibiliya itwibutsa ko “Yehova acyaha uwo akunda, nk’uko se w’umwana acyaha umwana we yishimira” (Imig 3:12). Ariko se twitwara dute iyo aducyashye? Intumwa Pawulo yavuze ukuri igihe yagiraga ati “nta gihano kigaragara ko gishimishije mu gihe kirimo gitangwa, ahubwo kirababaza.” Igihe Pawulo yavugaga ayo magambo, ntiyapfobyaga akamaro k’igihano, kuko yakomeje agira ati “nyamara nyuma yaho abatojwe na cyo kiberera imbuto z’amahoro, ari zo gukiranuka” (Heb 12:11). Niba dukunda Yehova tuzirinda gupfobya inama aduha cyangwa kurakazwa na zo. Ibyo bishobora kubera bamwe ikibazo cy’ingorabahizi. Ariko urukundo dukunda Yehova rushobora kudufasha cyane.

14 Abayahudi benshi bo mu gihe cya Malaki ntibishimiraga inama Yehova yabahaga. Bari bazi Amategeko arebana no gutanga ibitambo, ariko barayirengagizaga cyane ku buryo byabaye ngombwa ko Yehova abagira inama itajenjetse. (Soma muri Malaki 1:12, 13.) Icyo cyari ikibazo gikomeye mu rugero rungana iki? Yehova yarababwiye ati “nzabateza umuvumo, imigisha yanyu nyihindure umuvumo. Ni koko, umugisha wanyu nawuhinduye umuvumo kuko [itegeko ryanjye] mutarishyize ku mutima” (Mal 2:1, 2). Uko bigaragara, kwanga inama zuje urukundo za Yehova cyangwa kumva ko nta kamaro zifite bishobora guteza akaga gakomeye.

Jya ukurikiza inama Yehova aduha aho gukurikiza amahame yo muri iyi si (Reba paragarafu ya 15)

15. Ni iyihe myifatire iranga abantu bo muri iyi si tugomba kwirinda?

 15 Isi ya Satani ishishikariza abantu kuba abibone no kwikunda. Abantu benshi ntibakunda gukosorwa cyangwa kugirwa inama; n’abagaragaza ko bemeye inama cyangwa igihano, akenshi babikora bagononwa. Icyakora Abakristo bagirwa inama yo ‘kureka kwishushanya n’iyi si.’ Tugomba gusobanukirwa neza ‘ibyo Imana ishaka bitunganye’ kandi tukabikora (Rom 12:2). Yehova akoresha umuryango we akaduha inama zinyuranye kandi zihuje n’igihe, urugero nk’uko twakwitwara ku muntu tudahuje igitsina, abo twagira incuti n’uko twakwidagadura. Iyo twemeye izo nama kandi tukazikurikiza, tuba tugaragaje ko tumushimira kandi ko tumukunda tubivanye ku mutima.Yoh 14:31; Rom 6:17.

JYA WISHINGIKIRIZA KURI YEHOVA KUGIRA NGO AGUFASHE KANDI AKURINDE

16, 17. (a) Kuki twagombye kuzirikana ibyo Imana ishaka mu gihe dufata imyanzuro? (b) Abisirayeli bagaragaje bate ko batakundaga Yehova, kandi ko batamwiringiraga?

16 Iyo hagize ikintu gikanga abana bato, bahita bahungira ku babyeyi babo. Uko bagenda bakura, biga kwitekerereza bo ubwabo no kwifatira imyanzuro. Icyo ni kimwe mu biranga umuntu urimo akura. Icyakora, abafitanye imishyikirano myiza n’ababyeyi babo babagisha inama mbere y’uko bafata imyanzuro. Uko ni na ko bimeze mu mishyikirano tugirana na Yehova. Yaduhaye umwuka we, ‘udutera kugira ubushake no gukora.’ Ariko kandi, turamutse dufashe imyanzuro idahuje n’ibyo ashaka, twaba tugaragaje ko rwose tutamukunda kandi ko tutamwiringira.Fili 2:13.

17 Mu gihe cya Samweli, hari ubwo Abafilisitiya batsinze Abisirayeli mu buryo bukomeye. Icyo gihe abari bagize ubwoko bw’Imana bari bakeneye cyane gufashwa no kurindwa. Bakoze iki? Baravuze bati “nimucyo dukure isanduku y’isezerano rya Yehova i Shilo tuyizane hagati yacu idukize amaboko y’abanzi bacu.” Byaje kugenda bite? Bibiliya igira iti “babicamo abantu benshi cyane ku buryo mu Bisirayeli hapfuye abagabo ibihumbi mirongo itatu bigenza. Isanduku y’Imana irafatwa” (1 Sam 4:2-4, 10, 11). Igihe Abisirayeli bajyanaga iyo Sanduku, bashobora kuba barashakaga ko Yehova abafasha. Ariko mu by’ukuri, ntibari bamugishije inama; bakurikije ibitekerezo byabo, kandi byagize ingaruka mbi cyane.Soma mu Migani 14:12.

18. Ni iki Bibiliya ikwigisha ku birebana no kwiringira Yehova?

18 Umwanditsi wa zaburi wakundaga Yehova cyane kandi akamwiringira, yaranditse ati “tegereza Imana. Nzongera nyisingize kuko ari yo impa agakiza gakomeye. Mana yanjye, ubugingo bwanjye burihebye. Ni yo mpamvu nkwibuka” (Zab 42:5, 6). Ese nawe ukunda Data wo mu ijuru utyo kandi ukamwiringira? Niba ari uko bimeze, ushobora kurushaho kumwiringira ukora icyo Bibiliya itubwira, igira iti “jya wiringira Yehova n’umutima wawe wose kandi ntukishingikirize ku buhanga bwawe. Ujye umuzirikana mu nzira zawe zose, na we azagorora inzira zawe.”Imig 3:5, 6.

19. Uzagaragaza ute ko ukunda Yehova?

19 Kuba Yehova yarabanje kudukunda byatwigishije uko tugomba kumukunda. Nimucyo tujye tuzirikana urwo rugero ruhebuje yaduhaye. Ikindi kandi, nimucyo turusheho kugaragaza ko tumukunda n’ ‘umutima wacu wose n’ubugingo bwacu bwose n’ubwenge bwacu bwose n’imbaraga zacu zose.’Mar 12:30.