Soma ibirimo

Jya kuri meni ya kabiri

Reba urutonde rw'ibirimo

Abahamya ba Yehova

Ikinyarwanda

Umunara w’Umurinzi—wo kwigwa  |  Mata 2013

 INKURU IVUGA IBYABAYE MU MIBEREHO

Tumaze imyaka mirongo itanu dukorera umurimo w’igihe cyose hafi y’Impera y’isi ya ruguru

Tumaze imyaka mirongo itanu dukorera umurimo w’igihe cyose hafi y’Impera y’isi ya ruguru

“Gukora umurimo w’ubupayiniya byakorohera. Ababyeyi bawe bombi bari mu kuri, kandi bashobora kugufasha.” Uko ni ko twabwiye incuti yacu yari mu murimo w’igihe cyose. Yaratubwiye iti “reka mbabwire, twese dufite Data umwe.” Ayo magambo yari akubiyemo isomo ry’ingenzi rikurikira: Data wo mu ijuru yita ku bagaragu be kandi akabaha imbaraga. Koko rero, ibyatubayeho byagaragaje ko ibyo ari ukuri.

 TWAVUKIYE mu majyaruguru y’intara ya Finilande yitwa Ostrobotnie, mu muryango w’abahinzi borozi wari ufite abana icumi. Tukiri bato, Intambara ya Kabiri y’Isi Yose yatugizeho ingaruka. Nubwo twari dutuye ku birometero bibarirwa mu magana kure y’ahaberaga imirwano, natwe twiboneye ibibi by’iyo ntambara. Igihe imigi yo hafi y’iwacu ya Oulu na Kalajoki yaterwagamo ibisasu, nijoro twabonaga ibishashi by’umuriro mu kirere. Iyo indege z’intambara zahitaga, ababyeyi bacu badusabaga guhita twihisha. Ku bw’ibyo, igihe musaza wacu mukuru witwa Tauno yatubwiraga ibirebana n’isi izaba yahindutse paradizo, itakirimo akarengane, byadukoze ku mutima.

Tauno yamenye ukuri afite imyaka 14, abifashijwemo n’ibitabo by’Abigishwa ba Bibiliya. Igihe Intambara ya Kabiri y’Isi Yose yatangiraga, yanze kujya mu gisirikare kuko umutimanama we wari waratojwe na Bibiliya utabimwemereraga, maze baramufunga. Ageze muri gereza, yarahababarijwe cyane. Ibyo byatumye akomera ku mwanzuro we wo gukorera Yehova, kandi amaze kurekurwa, yarushijeho kugira ishyaka mu murimo wo kubwiriza. Urugero rwiza yaduhaye rwatumye dutangira kujya mu materaniro y’Abahamya yaberaga mu mudugudu wari hafi y’iwacu. Nanone kandi, twajyaga mu makoraniro, nubwo byadusabaga gushyiraho imihati myinshi kugira ngo tuzigame amafaranga y’urugendo. Twadodaga imyenda y’abaturanyi bacu, tugahinga ibitunguru kandi tugasoroma inkeri. Kubera ko twabaga dufite akazi kenshi mu isambu yacu, akenshi ntitwashoboraga kujya mu ikoraniro twese icyarimwe, ahubwo twajyaga ibihe.

Uhereye ibumoso: Matti (papa), Tauno, Maria Emilia (mama), Väinö (uruhinja), Saimi, Aili, na Annikki mu mwaka wa 1935

Ukuri twamenye ku bihereranye na Yehova n’imigambi ye kwatumye turushaho kumukunda, maze twiyemeza kumwiyegurira. Mu mwaka wa 1947, twembi twagaragaje ko twiyeguriye Yehova, tubatizwa mu mazi. Annikki yari afite imyaka 15, naho Aili afite 17. Mukuru wacu witwa Saimi na we yabatijwe muri uwo mwaka. Nanone kandi, twigishije Bibiliya mukuru wacu witwa Linnea, wari waramaze gushaka. We n’abagize umuryango we na bo babaye Abahamya ba Yehova. Tumaze kubatizwa, twishyiriyeho intego yo kuba abapayiniya, tukajya dukora umurimo w’ubupayiniya bw’ubufasha rimwe na rimwe.

TUJYA MU MURIMO W’IGIHE CYOSE

Uhereye ibumoso: Eeva Kallio, Saimi Mattila-Syrjälä, Aili, Annikki na Saara Noponen mu mwaka wa 1949

Mu mwaka wa 1955, twimukiye mu mugi witwa Kemi, wari kure cyane mu majyaruguru. Nubwo twembi twari dufite akazi twakoraga buri munsi, twari tucyifuza gukora umurimo w’ubupayiniya, ariko twatekereza uko tuzabaho bikadutera ubwoba. Twatekereje ko ibyiza ari uko twabanza kugira icyo twizigamira. Icyo gihe ni bwo twaganiriye na wa mushiki wacu w’umupayiniya twavuze tugitangira. Byadufashije kubona ko kugira umutungo cyangwa gushyigikirwa n’umuryango wacu atari byo kamara kugira ngo dukorere Yehova umurimo w’igihe cyose. Kwishingikiriza kuri Data wo mu ijuru ni byo by’ingenzi kurusha ibindi.

Bajya mu ikoraniro ryabereye i Kuopio mu mwaka wa 1952. Uhereye ibumoso: Annikki, Aili na Eeva Kallio

Icyo gihe twari dufite amafaranga yashoboraga kudutunga amezi abiri. Ku bw’ibyo, muri Gicurasi 1957 twasabye kumara amezi abiri dukorera umurimo w’ubupayiniya mu mugi wo muri Laponie witwa Pello, uri kure cyane mu majyaruguru, ariko twari dufite ubwoba  bwinshi. Amezi abiri arangiye, twari tugifite ya mafaranga twizigamiye; ku bw’ibyo, twongeye gusaba gukora andi mezi abiri. Ayo mezi abiri na yo yarangiye tugifite ya mafaranga yose. Ibyo byatweretse neza ko Yehova yari kutwitaho. Ubu tumaze imyaka 50 mu murimo w’ubupayiniya, kandi turacyafite ya mafaranga twari twarizigamiye! Iyo dushubije amaso inyuma, twumva tumeze nk’aho Yehova yadufashe ukuboko maze akatubwira ati ‘mwitinya. Jye ubwanjye nzabatabara.’—Yes 41:13.

Tumaze imyaka 50 mu murimo w’ubupayiniya, kandi turacyafite ya mafaranga twari twarizigamiye!

Kaisu Reikko na Aili mu murimo wo kubwiriza

Mu wa 1958, umugenzuzi wacu w’akarere yatugiriye inama yo kwimuka tukajya gukorera umurimo w’ubupayiniya bwa bwite mu mugi wa Sodankylä wo muri Laponie. Icyo gihe hariyo mushiki wacu umwe gusa, akaba ari we Muhamya wenyine wari muri ako gace. Uko yamenye ukuri birashishikaje cyane. Umuhungu we yari mu rugendo shuri mu murwa mukuru wa Finilande, ari wo Helsinki. Igihe abo banyeshuri banyuraga mu mugi, hari mushiki wacu ugeze mu za bukuru wahaye uwo muhungu, wari inyuma y’abandi bose, igazeti y’Umunara w’Umurinzi, maze aramubwira ngo azayihe nyina. Uwo muhungu ni ko yabigenje, kandi nyina yahise abona ko ibivugwamo ari ukuri.

Twakodesheje icyumba cyari hejuru mu nzu babarizagamo. Aho ni ho twateraniraga. Mu mizo ya mbere, twe babiri hamwe na wa mushiki wacu n’umukobwa we ni twe twenyine twateranaga. Twasomeraga hamwe ibyabaga biteganyijwe kwigwa. Nyuma yaho, hari umugabo Abahamya ba Yehova bari barigishije Bibiliya waje gukora muri rya barizo. We n’umuryango we batangiye kwifatanya natwe mu materaniro. Nyuma y’igihe runaka, we n’umugore we barabatijwe. Uwo muvandimwe yatangiye kujya ayobora amateraniro. Byongeye kandi, hari abandi bagabo bakoraga muri iryo barizo batangiye kujya baza mu materaniro, na bo bemera ukuri kwa Bibiliya. Nyuma y’imyaka runaka, itsinda ryacu ryariyongereye riba itorero.

KUBWIRIZA NTIBYARI BYOROSHYE

Gukora ingendo ndende tujya kubwiriza byatuberaga inzitizi mu murimo wacu wo kubwiriza. Mu mpeshyi, twagendaga n’amaguru, ku magare ndetse no mu bwato kugira ngo tugere ku bantu bo mu ifasi yacu. Amagare yacu yaradufashaga cyane. Twanayakoreshaga tugiye mu makoraniro no gusura ababyeyi bacu bari batuye ku birometero byinshi uvuye aho twakoreraga umurimo. Mu gihe cy’imbeho, twafataga bisi kare mu gitondo ikatugeza mu mudugudu wo mu ifasi yacu, hanyuma tukabwiriza ku nzu n’inzu. Twarangizaga umudugudu umwe tukajya mu wundi. Habaga hari urubura rwinshi kandi hari igihe rwabaga rwuzuye mu mihanda. Incuro nyinshi twanyuraga aho amagare akururwa n’amafarashi yabaga yanyuze, maze akahasiga inzira. Rimwe na rimwe, urubura  rwasibanganyaga inzira abandi banyuzemo, kandi mu ntangiriro z’urugaryi, urubura rwabaga rwatangiye gushonga maze tukarunyuramo tujambagira.

Bari kumwe mu murimo wo kubwiriza ku munsi w’imbeho

Ibyo bihe by’imbeho n’urubura byatwigishije kwambara ibintu bishyuha. Twambaraga amasogisi akozwe mu bwoya maremare yageraga ku bibero, tukambara n’imiguru ibiri cyangwa itatu y’amasogisi asanzwe ndetse n’inkweto za botini ndende. Icyakora, akenshi botini zacu zuzuragamo urubura. Iyo twageraga ku madarajya y’inzu, twazikuragamo, tukazikunkumura kugira ngo urubura ruvemo. Nanone kandi, iyo twabaga tujambagira mu rubura, imisozo y’amakoti yacu maremare y’imbeho yaratohaga. Hanyuma, iyo harushagaho gukonja, iyo misozo yahindukaga barafu maze igakomera nk’icyuma. Hari umudamu twagiye kubwiriza aratubwira ati “kuba mwiyemeje kuza mu gihe nk’iki bigaragaza ko mufite ukwizera nyakuri.” Twari twagenze ibirometero 11 kugira ngo tugere iwe.

Incuro nyinshi twararaga mu ngo z’abaturage baho bitewe n’ingendo ndende twakoraga. Iyo bwatangiraga kwira, twatangiraga gusaba icumbi. Amazu yabaga aciriritse, ariko abaturage bagiraga urugwiro n’umuco wo kwakira abashyitsi, kandi ntibaduhaga aho kuryama gusa, ahubwo banaduhaga ibyokurya. Akenshi twararaga ku mpu z’inyamaswa zo mu bwoko bw’impongo, ku mpu z’inyamaswa zo mu bwoko bw’ibisamagwe no ku mpu z’amadubu. Hari n’igihe twafatwaga neza cyane. Urugero, hari umugore umwe wari ufite inzu nini, watujyanye hejuru mu cyumba cy’abashyitsi cyarimo uburiri bwiza bwariho amashuka meza y’umweru. Incuro nyinshi twagiranaga na ba nyir’urugo ibiganiro bishingiye kuri Bibiliya kugeza mu gicuku. Hari urugo twagezemo maze umugabo n’umugore we barara mu ruhande rumwe rw’icyumba natwe turara mu rundi. Twagiranye na bo ikiganiro gishingiye ku Byanditswe tugeza mu rukerera. Uwo mugabo n’umugore we batubazaga ibibazo basimburana.

TWAGIZE ICYO TUGERAHO MU MURIMO WACU

Laponie ni akarere keza cyane nubwo katera, kandi kagira ubwiza bunyuranye bitewe n’igihe. Ariko kuri twe, abantu bishimiraga kumva ibya Yehova ni bo bari beza cyane kurushaho. Mu bantu b’imitima itaryarya twabwirije, harimo abari barimukiye i Laponie baje gukora akazi ko gutema ibiti. Hari igihe twembi twinjiraga muri kamwe mu tuzu bacumbikagamo tugasanga harimo abagabo bagera kuri cumi na babiri. Abo bagabo b’ibigango bishimiraga ubutumwa bwo muri Bibiliya, kandi bagafata ibitabo.

Hari ibintu byinshi bishishikaje byatubagaho. Umunsi umwe, isaha yo muri gare yari imbere ho iminota itanu, maze dusanga bisi yadusize. Twahise dufata indi bisi yajyaga mu wundi mudugudu. Bwari ubwa mbere twari tugiye kubwiriza muri ako gace. Ku nzu ya mbere twagezeho, twahasanze umugore ukiri muto aratubwira ati “nari mbategereje none muraje.” Twiganaga Bibiliya na mukuru we. Uwo mugore yari yarabwiye mukuru we ngo adusabe tuzamusure kuri uwo munsi nyir’izina. Icyakora, ubwo butumwa ntibwari bwaratugezeho. Twatangiye kumwigisha Bibiliya hamwe na bene wabo bari baturanye. Bidatinze, twatangiye  kujya tubigishiriza hamwe bose, baza kugera kuri cumi na babiri. Kuva icyo gihe, abenshi muri uwo muryango babaye Abahamya ba Yehova.

Mu mwaka wa 1965, twoherejwe gukorera umurimo mu itorero turimo ubu rya Kuusamo, mu majyepfo. Icyo gihe, iryo torero ryarimo ababwiriza bake. Mu mizo ya mbere, iyo fasi yacu nshya yasaga n’aho igoye. Abantu baho bari abanyedini kandi batugiriraga urwikekwe. Nubwo byari bimeze bityo, abenshi bubahaga Bibiliya, bikaba byaratumaga tubona uko tugirana na bo ibiganiro. Ku bw’ibyo, buhoro buhoro twagerageje kumenyana n’abantu, maze hashize imyaka ibiri, dutangira kubona abo twigisha Bibiliya.

TURACYAGIRA ISHYAKA MU MURIMO

Bamwe mu bo twigishije Bibiliya

Ubu ntitugifite imbaraga zo kumara umunsi wose tubwiriza, ariko twifatanya mu murimo hafi buri munsi. Kugeza ku bantu ubutumwa bwiza mu ifasi nini tubwirizamo byarushijeho kutworohera ubwo Aili yatangiraga kwiga gutwara imodoka, abitewemo inkunga na mwishywa wacu, maze akabona uruhushya rwo gutwara imodoka mu mwaka wa 1987, afite imyaka 56. Ikindi cyadufashije ni uko twimukiye mu kazu gafatanye n’Inzu y’Ubwami yacu nshya.

Dushimishwa n’uko hari abantu benshi bemeye ukuri. Igihe twatangiraga gukorera umurimo w’igihe cyose mu majyaruguru ya Finilande, hari ababwiriza bake gusa bari hirya no hino muri ako gace kanini. Ubu amatorero yabaye menshi muri ako gace, ku buryo yavuyemo akarere. Ni kenshi tuba turi mu makoraniro maze hakaza umuntu akatubaza niba tumwibuka. Hari ubwo tuba twarajyaga iwabo kwigisha umuntu Bibiliya, mu gihe we yari akiri umwana. Imbuto zabibwe mu myaka runaka mbere yaho zabaga zareze.—1 Kor 3:6.

Twishimira kubwiriza no mu gihe cy’imvura

Mu mwaka wa 2008, twujuje imyaka 50 mu murimo w’ubupayiniya bwa bwite. Dushimira Yehova kuba twarabashije guterana inkunga kugira ngo dukomeze gukora umurimo yaduhaye w’agaciro kenshi. Twabayeho mu buryo bworoheje, ariko nta cyo twigeze tubura (Zab 23:1). Ubu twibonera ko tutagombaga kugira ubwoba igihe twatangiraga umurimo w’ubupayiniya. Igishimishije ni uko muri iyo myaka yose, Yehova yaduhaye imbaraga mu buryo buhuje n’isezerano rye riri muri Yesaya 41:10, rigira riti “nzagukomeza, kandi nzagufasha by’ukuri. Nzakuramiza ukuboko kwanjye kw’iburyo gukiranuka.”