HARI ABANTU BUMVA KO . . .

Imana itatwitaho cyangwa ko iri mu mwanya wo hejuru cyane, ko ari iyera kandi ko nta muntu waba inshuti yayo.

ICYO BIBILIYA IBIVUGAHO

“Mwegere Imana na yo izabegera.”​—Yakobo 4:8.

“Muyikoreze imihangayiko yanyu yose kuko ibitaho.”​—1 Petero 5:7.

TWAKORA IKI NGO TUBE INSHUTI Z’IMANA?